| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/258/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Sokołów Małopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi

              Na podstawie art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sokołów Małopolski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów:

1) udostępnienie pojemników na odpady komunalne:

a) pojemnik 110 l- 120 l - 1,60 zł/m-c netto

b) pojemnik 240 l - 3,20 zł/m-c netto

c) pojemnik 1100 l - 8,00 zł/m-c netto

d) pojemnik KP 7 - 16 zł/m-c netto

2) udostępnianie dodatkowych worków na selektywnie zebrane odpady komunalne poprzez zakup od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne wyłonionego w przetargu, za ceny wskazane przez przedsiębiorcę,

3) usługa dodatkowego, jednorazowego odbioru odpadów komunalnych wynosi za:

a) pojemnik 110 l- 120 l - 18 zł netto

b) pojemnik 110 l na popioły - 9 zł netto

c) pojemnik 240 l - 36 zł netto

d) pojemnik 1100 l - 72 zł netto

4) cena, o której mowa w pkt. 3a obejmuje także odbiór pięciu worków odpadów selektywnie zebranych o pojemności nie większej niż 60 l

5) za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz ich zagospodarowanie:

- kontener KP 7 (załadunek do 1 Mg) - 250 zł netto.

6) za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady wielkogabarytowe oraz ich zagospodarowanie:

- kontener KP 7 (załadunek do 1 Mg) - 300 zł netto.

§ 3. Usługi, o którym mowa w § 2 następują na podstawie zgłoszenia dokonanego podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, wyłonionemu w przetargu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/242/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie „określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Sokołów Małopolskim w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Andrzej Pasierb


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust.4 ustawy rady gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości wyposażenia ich w niezbędne urządzenia do gromadzenia odpadów, w tym selektywnie zbieranych, gmina Sokołów Małopolski zdecydowała się na świadczenie dodatkowych usług w tym zakresie. Usługi te obejmują wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, usługę dodatkowego, odbioru odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Za dostarczenie pojemników i kontenerów na odpady komunalne odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »