| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Powiatu w Brzozowie

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu brzozowskiego

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Brzozowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu brzozowskiego w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Kozik


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/173/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 25 lutego 2013 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu brzozowskiego

§ 1

1. Konsultacje z mieszkańcami powiatu brzozowskiego przeprowadza się:

a) w przypadkach przewidzianych ustawami,

b) w innych sprawach ważnych dla powiatu,

2. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

3. Uchwała o przeprowadzeniu konsultacji określa:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zasięg terytorialny,

d) formę i terminy przeprowadzenia konsultacji,

e) osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 2

1. Konsultacje społeczne przeprowadzane są z inicjatywy Zarządu Powiatu lub na wniosek:

a) co najmniej 10 radnych Rady Powiatu w Brzozowie,

b) co najmniej 100 mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawo wyborcze zgodnie z art. 10 § 1 pkt.3 lit b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr.21, poz. 112 z późn. zm.).

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin i zakres terytorialny konsultacji,

c) sposób zorganizowania konsultacji,

d) udział wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu konsultacji,

e) uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji.

3. Wniosek złożony przez mieszkańców powiatu, oprócz wymogów określonych w ust. 2, powinien dodatkowo zawierać:

a) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu mieszkańców, z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,

b) listę osób wnioskujących, zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i własnoręczny podpis.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji podlega rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od dnia jego złożenia.

5. Odrzucenie wniosku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych następuje w drodze uchwały Zarządu Powiatu.

6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, odrzucony przez Zarząd Powiatu, może zostać ponowiony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie.

7. Zarząd Powiatu informuje osoby, o których mowa w ust. 3 lit. a), o sposobie załatwienia złożonego wniosku.

§ 3

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu (www.powiatbrzozow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 4

1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu brzozowskiego przeprowadza się w jednej z następujących form:

a) w formie zapytania ankietowego, zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu, poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej powiatu,

b) w formie forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej powiatu,

c) w formie spotkań z mieszkańcami powiatu.

2. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Zarząd Powiatu.

§ 5

1. Konsultacje w formie zapytania ankietowego prowadzone są w następujący sposób:

a) wywieszenie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego,

b) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej powiatu,

c) zaproszenie do składania opinii za pośrednictwem poczty bądź osobiście ze wskazaniem miejsca do składania wypełnionych formularzy.

2. Formularz ankiety, zawierający uzasadnienie prowadzonych konsultacji, w przypadkach określonych w ust.1 lit. a i c), udostępnia się na życzenie zainteresowanych w Wydziale Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

§ 6

1. Konsultacje społeczne przeprowadzane w formie spotkań z mieszkańcami wymagają umieszczenia nie później niż 7 dni przed dniem spotkania:

a) zawiadomienia o spotkaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie,

b) zawiadomienia o spotkaniu na stronie internetowej powiatu,

c) w zależności od potrzeb ogłoszenia zawiadomienia o przeprowadzeni konsultacji w prasie lokalnej.

2. Ze spotkania z mieszkańcami sporządzany jest protokół, zawierający informacje:

a) o formie zawiadomienia mieszkańców,

b) dane przewodniczącego zebrania,

c) temat konsultacji,

d) przebieg dyskusji,

e) podjęte ustalenia i opinie,

f) uwagi i wnioski, które wypłynęły w trakcie zebrania i wiążą się z tematem konsultacji społecznej.

3. Integralną częścią protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.

§ 7

1. Po zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Zarządowi Powiatu opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji.

2. Po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie Powiatu wraz ze stosownym projektem uchwały, a także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz przesyłane do lokalnych mediów nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Powiatu.

§ 8

Konsultacje społeczne mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przewodniczący Rady


Henryk Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »