| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/342/13 Rady Gminy Łańcut

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łańcut

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) Rada Gminy Łańcut u c h w a l a, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Łańcut przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Celem publicznym z zakresu sportu realizowanym przez Gminę Łańcut jest poprawa aktywności społeczności lokalnej oraz jej rozwój fizyczny poprzez zwiększenie dostępności i poprawę warunków do uprawiania sportu.

3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o;

a) sporcie – należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach,

b) klubie sportowym – należy przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie sportu osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów,

c) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć zadanie realizowane przez klub sportowy, stanowiące wydatki bieżące klubu, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do rozwoju sportu na terenie Gminy Łańcut,

d) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielenie dotacji,

e) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawartą pomiędzy Gminą Łańcut, a klubem sportowym.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na realizację działań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Łańcut.

2. Dotację z budżetu może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Łańcut niedziałający w celu osiągnięcia zysku.

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

4. Z dotacji mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycia kosztów transportu na zawody,

4) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach oraz ubezpieczenia sportowego zawodników,

5) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

6) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

7) wydatki związane z obsługą sędziowską, księgową, techniczną, medyczną oraz opłaty w Polskim Związku Sportowym.

5. Z dotacji nie mogą być finansowane oraz dofinansowane ;

1) wynagrodzenia dla zawodników i działaczy klubu sportowego, transfery zawodników, zwrot kosztów dojazdów zawodników na treningi.

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika klubu.

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 4. 1. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Wójta Gminy Łańcut w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie go osób reprezentujących ewentualnie potwierdzona za zgodność kserokopia tego dokumentu przez prezesa klubu.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku Wójt wyznacza termin 3-dniowy do uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub, który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. jeżeli wniosek zawiera wady, które nie będzie można usunąć w wyznaczonym terminie, wniosek zostaje odrzucony.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności :

1) możliwość realizowania zadania poprzez kluby,

2) kalkulację finansową,

3) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Łańcut,

4) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

§ 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy, w takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.

Rozdział 3.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 6. 1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja na realizację przedsięwzięcia Wójt Gminy zawiera umowę.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności :

1) oznaczenie stron,

2) zakres planowanych lub wykonanych działań i termin realizacji,

3) wysokość dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

4) tryb kontroli wykonania umowy,

5) sposób rozliczenia dotacji,

6) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej części dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

7) określenie warunków wypowiedzenia umowy,

8) dotację przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.

§ 7. 1. Po zakończeniu realizacji zadania klub sportowy składa sprawozdanie Gminie Łańcut w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 10 stycznia następnego roku.

2. Nie złożenie sprawozdania w terminie wyłącza możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku przez okres jednego roku.

3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut.

§ 9. W roku 2013 wnioski klubów o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2014 roku należy składać w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łańcut.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut


mgr inż. Roman Skomra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/342/13
Rady Gminy Łańcut
z dnia 26 listopada 2013 r.

WNIOSEK

…............................................

(pieczęć wnioskodawcy)                                                                      (data i miejsce złożenia wniosku)

WNIOSEK

o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy

1) pełna nazwa.............................................................................................

2) forma prawna...........................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia …...........................................................

5) nr NIP.....................................................................................................

6) dokładny adres..........................................................................................

7) tel. ….....................................................................................................

8) nazwa banku i numer rachunku.......................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego...............................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we wniosku...........................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego).........................................................

12) przedmiot działalności statutowej...................................................................

a) działalność statutowa nieodpłatna
b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Odpis projektu

1. Nazwa projektu

2. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu – z uwzględnieniem harmonogramu poszczególnych działań.

III. Kalkulacja przewidywalnych kosztów realizacji projektu

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.
Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związene z realizacją zadania)Koszt całkowity (w zł)Z tego z wnioskowanej dotacji ( w zł)

Z tego z finansowanych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*


Ogółem

2. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

….......................................................................................................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

1.

Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji

Środki własne w tym:

Finansowe

Niefinansowe

Łączny koszt projektu

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych:

3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych – jako czynników przewidywanych do wykorzystywania przy realizacji zadania.

V. Inne informacje dotyczące projektu

1. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju.

2. Inne informacje ważne z punktu widzenia realizacji zadania.

Oświadczam (-my), że:

1. proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy;

2. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

                                                       

(pieczeć wnioskodawcy)

….........................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

2. kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut


mgr inż. Roman Skomra


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/342/13
Rady Gminy Łańcut
z dnia 26 listopada 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu
…..........….........................................................................................
w okresie od ….. do …... określonego w umowie nr …...
zawartej w dniu …...................................... pomiędzy …............................................. a ........................................................

                           

SPRAWOZDANIE
              z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu
              …..........….........................................................................................
              w okresie od ….. do …... określonego w umowie nr …...
              zawartej w dniu …...................................... pomiędzy …............................................. a ........................................................

              (nazwa organu zlecającego)                            (nazwa wnioskodawcy)

Część I.
Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis zrezalizowanych działań.

Część II.
Sprawozdanie z wykonania wydatków.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)Lp.
Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Całość zadania
(zgidnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania


Koszt całkowity


Z tego z dotacji

Z tego z finansowych środków własnych. Środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów


Koszt
całkowity


Z tego z dotacji

Z tego z finansowych środków własnych. Środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania


Całość zadania
(zgodnie z umową)

Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania%%

Kwota dotacji

Środki własne w tym:

Finansowe:

Niefinansowe:

Łączny koszt projektu

100 %

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

….........................................................................................................3.Zestawienie faktur (rachunków)³:


Lp.


Numer dokumentu księgowego


Numer pozycji kosztorysu


Data


Nazwa
wydatku


Kwota
(zł)


Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

Część III.

….........................................................................................................Załączniki :

1. ..........................................................................................................2................................................................................................................3................................................................................................................

Oświadczam (-my), że:

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy;

2. wszyskie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym

3. zamówienia na dostawy, usługi za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759.J.t)

4. wsztskie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

                                                                      (pieczęć wnioskodawcy)

….......................................................................................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania woli w imieniu wnioskodawcy)

Poświadczenie złożenia sprawozdania:

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut


mgr inż. Roman Skomra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »