| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/271/2014 Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 ze zm./, oraz art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm./ Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją” na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Horyniec-Zdrój mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Horyniec-Zdrój i niestanowiących jej własności.

2. Dotacja na prace przy zabytku może być udzielona na nakłady konieczne, wyszczególnione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3. 1. Dotacja z budżetu Gminy Horyniec-Zdrój na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 90% nakładów koniecznych na te prace lub roboty przy zabytku.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Horyniec-Zdrój wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 4. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2.1.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

§ 5. 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

a) Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;

b) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

c) zakres prac, które mają być objęte dotacją;

d) termin zakończenia prac objętych wnioskiem;

e) wnioskowaną kwotę dotacji;

f) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów.

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć;

a) aktualny dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku;

b) kosztorys przewidzianych prac lub robót budowlanych;

c) zgodę właściciela (współwłaściciela) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd lub dzierżawca;

d) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które maja być przedmiotem dotacji;

e) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenie.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę pisemnego wniosku do Wójta Gminy Horyniec-Zdrój.

2. Wnioski rozpatruje komisja, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Horyniec-Zdrój.

3. Komisja przedstawia propozycję udzielenia dotacji Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój.

4. Wójt Gminy Horyniec-Zdrój występuje w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku do Rady Gminy Horyniec-Zdrój
o udzielenie dotacji.

5. Rada Gminy Horyniec-Zdrój decyduje o udzieleniu dotacji poprzez podjęcie uchwały.

§ 8. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy powiadamiani będą pisemnie w ciągu dwóch tygodni od rozstrzygnięcia.

2. W terminie miesiąca od podjęcia przez Radę Gminy Horyniec-Zdrój uchwały przyznającej dotacje, zawiera się umowę o udzielenie dotacji.

§ 9. Traci moc Uchwała Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XXXII/284/06 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Horyniec-Zdrój


mgr Grzegorz Woźny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/271/2014
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Horyniec-Zdrój

1. Wnioskodawca

Osoba fizyczna:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Tytuł prawny do zabytku

NIP

Jednostka organizacyjna:

Nazwa jednostki organizacyjnej

Siedziba jednostki organizacyjnej

Tytuł prawny do zabytku

Forma osobowości prawnej

Nr właściwego rejestru/ewidencji

Data wpisu do właściwego rejestru /ewidencji

NIP

REGON

KRS

Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z danymi rejestrowymi lub uchwałami)

Konto bankowe Wnioskodawcy:

Nazwa banku …………………………………………………………………………………………………………

Nr konta ………………………………………………………………………………………………………………

2. Dane o zabytku

Nazwa lub określenie zabytku

Dokładny adres zabytku

Nr w rejestrze zabytków

Data wpisu do rejestru zabytków

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr ……….. w Sądzie Rejonowym w …………..

3. Zakres prac, które maja być objęte dotacją

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Uzasadnienie

......................................................................................................................................................................

5. Termin prac objętych wnioskiem …………….………..

6. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca

Wyszczególnienie

Kwota w

Słownie

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem

Koszty własne poniesione/planowane do poniesienia przez Wnioskodawcę

Wysokość dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca

Inne podmioty, od których Wnioskodawca otrzymał dotacje na przedmiotowe prace:

1. ………………………………….

2. ………………………………

3. ………………………………

7. Inne podmioty, u których Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem

Podmiot, u którego Wnioskodawca ubiega się o dotację

Wysokość wnioskowanej dotacji

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

tak/nie

Wojewódzki Konserwator Zabytków

tak/nie

Inne:

tak/nie

1. …………………………

tak/nie

2. …………………………

tak/nie

3. …………………………

tak/nie

8. Wykaz wymaganych załączników do wniosku

1. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku.

2. Kosztorys inwestorski prac.

3. Zgoda właściciela (współwłaściciela) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd lub dzierżawca.

4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które maja być przedmiotem dotacji.

5. Pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenie.

9. Oświadczenia

1. Niniejszym oświadczam, że pokryję pozostałą część kosztów prac, na które ma być udzielona dotacja.

2. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość ………………………….., data………………………

…………………………………………………….

(Podpisy/ pieczęć)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »