| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/15 Rady Miasta Dynów

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Stypendialny Gminy Miejskiej Dynów, będący pomocą materialną dla uczniów wybitnie uzdolnionych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Dynów


Ewa Hadam


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/15
Rady Miasta Dynów
z dnia 23 marca 2015 r.

Program Stypendialny Gminy Miejskiej Dynów

Rozdział 1.
Cele i formy realizacji Programu

1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy Miejskiej Dynów, wspierający szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejskiej Dynów.

2. Formą realizacji Programu jest ustanowienie:

- Stypendium za wyniki w nauce,

- Stypendium za szczególne osiągnięcia.

3. Stypendium może być przyznane do czasu ukończenia nauki, uczniom:

1) szkół podstawowych (klasy V - VI),

2) gimnazjum (klasy I-III),

3) szkoły muzycznej I stopnia (w cyklu czteroletnim klasy III-IV, w cyklu sześcioletnim klasy IV-VI).

4.Celem Programu jest:

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce,

2) zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Miejskiej Dynów w konkursach
i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym,

3) wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości
w społeczności szkolnej i lokalnej,

4) pomoc materialna uczniom wybitnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 2.

Stypendium Gminy Miejskiej Dynów za wyniki w nauce

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

- w szkołach podstawowych: 5,30,

- w gimnazjum: 5,10.

2) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,

3) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz społeczności lokalnej.


Rozdział 3.

Stypendium Gminy Miejskiej Dynów za szczególne osiągnięcia

1.Stypendium za szczególne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają
łącznie następujące kryteria:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (nie dotyczy szkoły muzycznej I stopnia),

2) uzyskali tytuł laureata olimpiad, konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zajęli czołowe miejsca w konkursach muzycznych, artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

3) stypendium przyznaje się za indywidualne osiągnięcia ucznia.

2. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych
szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

3. Stypendium może być przyznane również uczniowi, który przyczynił się w szczególny
sposób do promocji gminy w kraju lub poza jego granicami.

4. W przypadku szczególnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane
w okresie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.

Rozdział 4.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

1. Dyrektor szkoły składa do Burmistrza Miasta Dynów wniosek o przyznanie stypendium, według określonego wzoru stanowiącego załącznik do Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów.

2. W przypadku konkursów muzycznych, artystycznych i zawodów sportowych wniosek może złożyć organizacja, klub sportowy lub stowarzyszenie, które reprezentował uczeń w konkursie.

3. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
lub inną upoważnioną osobę, reprezentującą organizację, klub sportowy lub stowarzyszenie,
kserokopie dokumentów stwierdzających wyniki w nauce, o których mowa w rozdziale II ust.
1 lub uzyskanie osiągnięć, o których mowa w rozdziale III ust. 1.

4. Wniosek o przyznanie stypendium wymaga uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

5. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie później niż do 31 lipca danego roku.

6. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.

7..Burmistrz Miasta Dynów powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.

8.Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Dynów po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną

Rozdział 5.

Zasady wypłaty stypendium

1. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione warunki do jego uzyskania.

2. Stypendium jest wypłacane w formie świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia lub gotówką w kasie Urzędu Miasta w Dynowie w okresach kwartalnych - na koniec kwartału.

3.Absolwentom gimnazjum stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego
świadczenia w terminie do końca września.

4.Stypendysta traci prawo do wypłaty stypendium w przypadku:

1) skreślenia ucznia z listy uczniów,

2) rezygnacji ucznia ze szkoły,

3) uzyskania potwierdzonej informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania.

5.Stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie określone w pkt 4.

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Miasta Dynów o zaistnieniu zdarzenia określonego w pkt 4.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

1. Wysokość kwoty stypendium w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na dany rok określa Burmistrz Miasta Dynów w zarządzeniu.


…………………………………

( miejscowość, data)

Wniosek
o przyznanie stypendium
za wyniki w nauce/ za szczególne osiągnięcia

Data złożenia wniosku:

I. Dane osobowe ucznia

Nazwisko i imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i miejsce urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Dane do korespondencji rodziców /opiekuna prawnego/

Nazwisko i imiona rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość, nr domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kod pocztowy, poczta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Informacje o szkole

Nazwa szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok szkolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/ za szczególne osiągnięcia 1)

Ocena z zachowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liczba godzin nieusprawiedliwionych z zajęć edukacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wyszczególnienie osiągnięć ucznia ubiegającego się o stypendium 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opinia dyrektora szkoły (z uwzględnieniem aktywności i zaangażowania w życie szkoły lub społeczności lokalnej):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozytywna opinia rady pedagogiczne j z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…..…………………………………

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Składając niniejszy wniosek, oświadczam, że jest mi wiadomo, iż dokumenty, na podstawie których, potwierdzone zostały wyniki w nauce, jestem zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat, a uprzedzony o treści art. 233 § 1 kodeksu karnego - potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

………………………………………..

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania i wypłaty stypendium oraz oświadczam, że dane zawarte w części I - II są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………

data i podpis rodzica /opiekuna/

-----------------------------------------------------------------------------

1) Niewłaściwe skreślić

2) Dotyczy wniosku o stypendium za wyniki w nauce

3) Dotyczy wniosku o stypendium za szczególne osiągnięcia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »