| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII / 54 / 15 Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Ropczyce, a także matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 47 ust. 4 , art. 48 ust. 1 i 2, w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia , osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Ropczyce, a także matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, jak również ustalania odpłatności i wnoszenia jej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Józef Misiura


Załącznik do Uchwały Nr VII / 54 / 15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 30 marca 2015 r.

Szczegółowe zasady udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Ropczyce, a także matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) MGOPS -Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach,

2) ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) .

3) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy,

4) odpłatność - kwota opłaty osoby za jej pobyt w ośrodku wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres usług,

5) ośrodek wsparcia - tymczasowe miejsce noclegowe, w tym: noclegownia, schroniska, domy dla bezdomnych i inne miejsca do tego przeznaczone, dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych lub z innych przyczyn są pozbawione schronienia,

6) pobyt - okres faktycznego przebywania osoby w ośrodku wsparcia,

§ 2. 1. Osoba lub rodzina zamieszkująca Gminę Ropczyce, a także osoba bezdomna, dla której Gmina Ropczyce stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały, ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona.

2. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

3. Pomoc , o której mowa w ust. 1 i 2 przysługuje tylko osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

4. Udzielenie schronienia, osobom i rodzinom, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w ośrodku wsparcia.

5. Wniosek o udzielenie pomocy w formie schronienia powinien być złożony przez osobę ubiegającą się o jej przyznanie lub za zgodą tej osoby przez pracownika socjalnego ośrodka wsparcia lub ośrodka pomocy społecznej, na którego terenie działania przebywa osoba ubiegająca się, w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby/rodziny lub w przypadku osoby bezdomnej ze względu na miejsce jej ostatniego zameldowania na pobyt stały.

6. Udzielenie pomocy , o której mowa w ust. 1,2 z uwzględnieniem art. 3 poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, na terenie którego obecnie przebywa osoba lub rodzina, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 i następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Decyzję o udzieleniu schronienia oraz odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia wydaje działający z upoważnienia Burmistrza Ropczyc Kierownik MGOPS w Ropczycach.

8. W nagłych przypadkach zgodę na udzielenie schronienia podejmuje pracownik ośrodka wsparcia, po czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu MGOPS.

9. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom i rodzinom, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 , jeśli dochód osoby lub rodziny nie przekracza odpowiednio 100 % kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

10. Dla osób i rodzin, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, których dochód osoby lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia określoną w poniższej tabeli:

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności osoby za pobyt w % liczona od wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia

do 100 %

Nieodpłatnie

powyżej 100 % - 130 %

60 %

powyżej 130 % - 150 %

80 %

powyżej 150 %

100 %

11. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, wpłacają ustaloną odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek bankowy lub w kasie przyznanego im ośrodka wsparcia w terminie ustalonym w decyzji administracyjnej.

12. W szczególnie uzasadnionym przypadku osoba/rodzina korzystająca z pobytu w ośrodku wsparcia może, na jej wniosek lub pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt, zwłaszcza ze względu na następujące okoliczności:

a) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby (m. in. udokumentowane wydatki związane z zakupem leków, opłatami za leczenie, stosowaniem specjalistycznej diety) wynika, że osoba/rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad;

b) inne sytuacje życiowe i losowe.

- decyzję w powyższej sprawie podejmuje kierownik MGOPS.

Przewodniczący Rady


Józef Misiura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »