| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Jeżowe

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Jeżowe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Jeżowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1:

a) Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości a zamieszkałe pod innym adresem.

b) Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela, użytkownika, zarządcy lub inny podmiot władający nieruchomością przez pełnomocnika.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Jeżowe deklarację, o której mowa w §1 w terminie do 31.08.2015r.

2. Dla każdej nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych na której powstają odpady komunalne należy złożyć odrębną deklarację.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Jeżowe deklarację, o której mowa w §1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jeżowe nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 5. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być przekazywane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej "ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW(HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW(SSL).

2. Formularz elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem formularza elektronicznego na Platformie Usług Administracji Publicznej "ePUAP".

3. Deklaracje składane z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej "ePUAP" powinny zostać opatrzone:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym "ePUAP" w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/186/13 z dnia 25.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżowe.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnych od 1 listopada 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Ciak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/15
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości a zamieszkałe pod innym adresem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »