| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Wiśniowa udziałów i akcji Gminy Wiśniowa w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz 9 ust 1 i 2 i art. 12 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r, Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Wiśniowa, uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Spółkach, Spółce - oznacza to spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną, a także spółkę komandytową i komandytowo - akcyjną, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j, Dz.U. z 2009 nr 19 poz.100 z późn.zm.),

2. Gminie, - oznacza to Gminę Wiśniowa

§ 2. 1. Gmina może obejmować i posiadać udziały lub akcje w Spółkach w zakresie zadań użyteczności publicznej.

2. Poza sferą użyteczności publicznej Gmina może obejmować i posiadać udziały lub akcje jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,

2) w Gminie występuje bezrobocie, które w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

3. Uczestnictwo Gminy w Spółce, która realizuje zadania użyteczności publicznej, powinno zapewniać bezpieczeństwo wykonywania tych zadań, a w szczególności ciągłość ich realizacji.

§ 3. 1. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - 4, w zamian za obejmowane przez Gminę w Spółce udziały/akcje na skutek ich nabycia lub podwyższenia kapitału zakładowego/akcyjnego, Wójt Gminy Wiśniowa jest upoważniony do wnoszenia do Spółki:

1) wkładów pieniężnych do wysokości 100.000 złotych w jednej Spółce w danym roku budżetowym, pod warunkiem, że kwota przewidziana została na ten cel w budżecie Gminy,

2) wkładów niepieniężnych (aportów), w szczególności:

a) praw rzeczowych do ruchomości, nieruchomości (lub ich części), przedsiębiorstwa (lub jego części) jak: prawo własności, udział/y we współwłasności w częściach ułamkowych, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe,

b) praw obligacyjnych,

c) innych zbywalnych praw majątkowych jak: prawa majątkowe na dobrach niematerialnych: patent lub prawo do jego używania, prawo do wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowego, know-how, znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie.

2. W przypadku obejmowania udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny - własność, udział/y we współwłasności lub użytkowanie wieczyste albo ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, konieczne jest uzyskanie zgody Rady Gminy Wiśniowa na wniesienie tych praw w zamian za udziały/ akcje w Spółce.

3. Wniesienie przez Gminę, opisanego w ust 2 wkładu niepieniężnego, w celu pokrycia udziałów lub akcji w Spółce musi być poprzedzone sporządzeniem wyceny przez podmiot posiadający wymagane uprawnienia do wyceny majątku.

4. Wartość wkładu niepieniężnego, z wyłączeniem wkładu opisanego w ust.2 określa się albo na podstawie wartości księgowej netto na dzień wniesienia albo na podstawie wyceny sporządzonej przez podmiot wskazany w ust.3.

§ 4. 1. Zbywanie przez Gminę udziałów lub akcji Gminy w Spółkach następuje z zastosowaniem przepisów działu IV Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.216 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. nr 114, poz.664) w szczególności w jednym z następujących trybów:

1) oferta ogłoszona publicznie,

2) przetarg publiczny,

3) negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia,

4) przyjęcie oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie art.72 -74 lub art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami),

5) aukcja ogłoszona publicznie.

2. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji Gminy dokonuje Wójt Gminy Wiśniowa.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji Wójt Gminy Wiśniowa:

1) zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki oraz ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki,

2) może odstąpić od ustalenia sytuacji prawnej majątku Spółki, jeżeli zbywane są udziały/akcje Spółki, w której Gmina posiada nie więcej niż 50% kapitału zakładowego

3) może zlecić dokonanie analiz w zakresie:

a) ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,

b) oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,

c) innym, każdorazowo określonym, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Gminy Wiśniowa

4. Wartość udziałów/akcji przed ich zbyciem będzie określona z uwzględnieniem ich wartości księgowej oraz wyceny dokonanej przez podmiot posiadający wymagane uprawnienia do wyceny majątku.

5. Wójt Gminy określa ilość udziałów lub akcji będących przedmiotem zbycia.

6. W przypadku, gdy na skutek zbycia udziału/ów/akcji w Spółce Gmina występuje ze Spółki, konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wystąpieniu Gminy z tej Spółki.

7. Zbycie, w trybie przewidzianym w ust. 1, następuje wg zasad i warunków ustalonych przez Wójta Gminy.

8. Zastosowanie przez Wójta Gminy Wiśniowa trybu innego niż określony w ust.1 wymaga zgody Rady Gminy Wiśniowa.

§ 5. 1. Wycofanie udziału/ów lub akcji Gminy w Spółkach następuje poprzez ich umorzenie, do którego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem uregulowań zawartych w ust.2 - 5.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, decyzję o umorzeniu udziałów podejmuje Wójt w formie zarządzenia.

3. W przypadku, gdy na skutek umorzenia udziału/ów lub akcji Gmina występuje ze Spółki, konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wystąpieniu Gminy z tej Spółki.

4. Wynagrodzenie należne Gminie z tytułu umorzenia udziału/ów lub akcji ustalane jest z uwzględnieniem ich wartości nominalnej jak również zważywszy na wycenę dokonaną przez podmiot posiadający wymagane uprawnienia do wyceny majątku.

5. Przymusowe umorzenie udziałów/akcji Gminy w Spółce wymaga uzyskania zgody Rady Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Gąsior

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »