reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/192/16 Rady Gminy Trzebownisko

z dnia 1 lipca 2016r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka ) - Łańcut na terenie gminy Trzebownisko

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) i art.20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz.199 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr XXXVI/320/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka ) - Łańcut na terenie gminy Trzebownisko, po stwierdzeniu, że ww. plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebownisko uchwalonego uchwałą Nr XII/119/99 Rady Gminy Trzebowniskoz dnia 17 grudnia 1999r. z późniejszymi zmianami

Rada Gminy Trzebownisko
uchwala co następuje:

I.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka ) - Łańcut na terenie gminy Trzebownisko zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 15,9ha, w granicach określonych na rysunku planu.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) Załącznik nr1 - rysunek planu, składający się z arkuszy nr 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, wykonany na mapie w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały.

2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

§ 2. 1. W granicach planu wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) tereny rolnicze - oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R,

2) tereny usługowe - oznaczone symbolami 1U, 2U,

3) tereny produkcyjno - usługowe - oznaczone symbolami 1PU, 2PU,

4) teren drogi publicznej - autostrady z węzłem drogowym oznaczony symbolem 1KDA,

5) teren drogi publicznej - ekspresowej oznaczony symbolem 1KDS,

6) tereny drogi publicznej - głównej oznaczony symbolem 1KDG,

7) teren drogi publicznej - zbiorczej z węzłem drogowym oznaczony symbolem 1KDZ,

8) tereny dróg publicznych - zbiorczych oznaczone symbolami 2KDZ, 3KDZ,

9) tereny dróg publicznych - lokalnych oznaczone symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL,

10) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW,

11) teren bocznicy kolejowej oznaczony symbolem 1KK,

12) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 20E, 21E, 22E, 23E, 24E, 25E, 26E, 27E, 28E, 29E, 30E, 31E, 32E, 33E, 34E, 35E, 36E, 37E,

13) tereny wód śródlądowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS,

14) tereny zieleni oznaczone symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z, 15Z.

2. Tereny, o których mowa w ust.1 do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu należy użytkować w dotychczasowy sposób.

II

USTALENIA OGÓLNE DLA TERENU OBJĘTEGO PLANEM

§ 3. 1. Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić:

1) położenie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 "Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów" określonego w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnychi Leśnictwa z dnia 18.07.1997r. znak KDH -I/013/6037/97 poprzez zapewnienie ochrony czystości gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale,

2) położenie na:

a) obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tzn.:

- obszarze pomiędzy linią brzegu rzeki Wisłok, a wałem przeciwpowodziowym,

- obszarze, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (q=1%),

- obszarze, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (q=10%),

b) obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (q=0,2%), przedstawionych na rysunku planu na podstawie map zagrożenia powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, poprzez zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale,

3) położenie na obszarze zmeliorowanym poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych,

4) położenie na obszarze korytarza ekologicznego Doliny Wisłoka poprzez zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale,

5) istniejące obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości przy lokalizacji nowych obiektów,

6) położenie w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 110 kV, łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka ) - Łańcut poprzez zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami planu oraz zapewnienie dostępu do urządzeń elektroenergetycznych w celu umożliwienia prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych itp.,

7) położenie w otoczeniu lotniska Rzeszów - Jasionka oraz lotniska Rzeszów
w obrębie powierzchni ograniczających poprzez:

a) ograniczenie wysokości obiektów budowlanych oraz umieszczonych na nich urządzeń zgodnie z przepisami szczegółowymi określonymi w §12 ust.2 pkt 2) ppkt b) oraz ust.3 pkt 2) ppkt b),

b) zakaz budowy obiektów budowlanych i urządzeń mogących stanowić źródło żerowania ptaków,

c) zakaz zagospodarowania drzewami wysokimi mogącymi stanowić przeszkodę lotniczą,

8) położenie w obszarze górniczym "Terliczka - 1" ustanowionym koncesją wydaną przez Ministra Środowiska NR 9/2004 dnia 2004-08-12 i zmienioną decyzją znak:DGKw-4771-23/11330/13/BG z dnia 2014-03-19 oraz w obszarze górniczym Załęże ustanowionym koncesją wydaną przez Ministra Środowiska NR 10/2011 dnia 2011-08-25 poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości od obiektów i urządzeń technologicznych przy lokalizacji nowych obiektów.

§ 4. Na terenach objętych planem ustala się lokalizację dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka ) - Łańcut.

§ 5. 1. Na terenach objętych planem dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym także inwestycji z zakresu łączności publicznej pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.

2. Dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę, rozbudowę, remont, rozbiórkę istniejących urządzeń melioracyjnych pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.

3. Zakazuje się zagospodarowania terenów drzewami i krzewami o wysokości powyżej 3m.

§ 6. 1. Dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia melioracyjne wraz ze strefą niezbędną do ich konserwacji pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.

III.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1R o powierzchni ok.0,23ha,

- 2R o powierzchni ok.0,17ha,

- 3R o powierzchni ok.0,74ha,

- 4R o powierzchni ok.0,66ha,

- 5R o powierzchni ok.1,13ha,

- 6R o powierzchni ok.0,45ha,

- 7R o powierzchni ok.0,13ha,

- 8R o powierzchni ok.0,03ha,

- 9R o powierzchni ok.1,31ha,

- 10R o powierzchni ok.1,35ha,

- 11R o powierzchni ok.0,06ha,

- 12R o powierzchni ok.0,21ha,

- 13R o powierzchni ok.0,20ha,

- 14R o powierzchni ok.0,11ha,

- 15R o powierzchni ok.0,42ha,

- 16R o powierzchni ok.0,07ha,

- 17R o powierzchni ok.0,70ha,

- 18R o powierzchni ok.0,07ha,

- 19R o powierzchni ok.1,29ha,

- 20R o powierzchni ok.0,03ha,

- 21R o powierzchni ok.0,10ha,

- 22R o powierzchni ok.0,04ha,

- 23R o powierzchni ok.0,29ha,

- 24R o powierzchni ok.0,25ha,

- 25R o powierzchni ok.0,24ha,

- 26R o powierzchni ok.1,31ha,

- 27R o powierzchni ok.0,84ha,

- 28R o powierzchni ok.0,35ha,

- 29R o powierzchni ok.0,26ha, przeznacza się pod tereny rolnicze.

2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów o których mowa w ust.1:

1) zakazuje się lokalizacji budynków,

2) dopuszcza się lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu:

a) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

b) rowów melioracyjnych,

c) urządzeń przeciwpowodziowych

d) obiektów i urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym w zabudowie zagrodowej,

3) zakazuje się zmiany ukształtowania terenu, w szczególności tworzenia hałd
i nasypów.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1U o powierzchni ok.0,03ha,

- 2U o powierzchni ok.0,10ha przeznacza się pod lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących obiektom usługowym.

2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu 1U
i 2U

1) zakazuje się lokalizacji budynków,

2) zakazuje się zmiany ukształtowania terenu, w szczególności tworzenia hałd
i nasypów,

3) dopuszcza się lokalizację:

a) dojść, dojazdów, zjazdu drogowego, placów manewrowych i parkingów związanych z funkcją terenu,

b) obiektów małej architektury,

c) urządzeń reklamowych związanych z funkcją terenu o wysokości nie większej niż 3m,

d) ogrodzeń o wysokości nie większej niż 3m, pod warunkiem, że nie ograniczy to dostępu do urządzeń elektroenergetycznych w myśl ustaleń §3ust.1pkt4) uchwały.

4) wskaźnik powierzchni utwardzonych do powierzchni terenu 1U i 2U do 100%.

3. Zasady obsługi terenu 1U i 2U w zakresie komunikacji:

1) dostępność komunikacyjna terenu 1U z drogi publicznej 1KDZ poprzez publiczny zjazd drogowy,

2) dostępność komunikacyjna terenu 2U z drogi wewnętrznej 1KDW lub z drogi publicznej 1KDZ w przypadku zagospodarowania terenu 2U łącznie z terenem 1U.

4. Zasady obsługi terenu 1U i 2U w zakresie infrastruktury technicznej i gospodarki odpadami:

1) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni o zmniejszonej chłonności (dojazdy, dojścia, place, parkingi itp.) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do rowów melioracyjnych lub do gminnej kanalizacji deszczowejo przekroju nie mniejszym niż O160 lub na tereny zielone działki,

2) usuwanie odpadów stałych zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie oraz zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązującymi w tym zakresie.

§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1PU o powierzchni ok.0,007ha,

- 2PU o powierzchni ok.0,007ha przeznacza się pod lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących obiektom produkcyjno - usługowym.

2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu 1PU
i 2PU

1) zakazuje się lokalizacji budynków,

2) zakazuje się zmiany ukształtowania terenu, w szczególności tworzenia hałd
i nasypów,

3) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących obiektom produkcyjno - usługowym:

a) dojść, dojazdów, placów manewrowych i parkingów związanych z funkcją terenu,

b) obiektów małej architektury,

c) urządzeń reklamowych związanych z funkcją terenu o wysokości nie większej niż 3m,

d) ogrodzeń o wysokości nie większej niż 3m, pod warunkiem, że nie ograniczy to dostępu do urządzeń elektroenergetycznych w myśl ustaleń §3ust.1pkt4) uchwały.

4) wskaźnik powierzchni utwardzonych do powierzchni terenu 1PU i 2PU do 100%.

3. Zasady obsługi terenu 1PU i 2PU w zakresie komunikacji:

1) dostępność komunikacyjna terenu 1PU i 2PU z drogi publicznej 2KDL poprzez drogę wewnętrzną 6KDW.

4. Zasady obsługi terenu 1PU i 2PU w zakresie infrastruktury technicznej i gospodarki odpadami:

1) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni o zmniejszonej chłonności (dojazdy, dojścia, place, parkingi itp.) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do rowów melioracyjnych lub do gminnej kanalizacji deszczowej o przekroju nie mniejszym niż O160 lub na tereny zielone działki,

2) usuwanie odpadów stałych zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie oraz zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązującymi w tym zakresie.

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1Z o powierzchni ok.0,02ha,

- 2Z o powierzchni ok.0,06ha,

- 3Z o powierzchni ok.0,05ha,

- 4Z o powierzchni ok.0,05ha,

- 5Z o powierzchni ok.0,07ha,

- 6Z o powierzchni ok.0,04ha,

- 7Z o powierzchni ok.0,17ha,

- 8Z o powierzchni ok.0,02ha,

- 9Z o powierzchni ok.0,02ha,

- 10Z o powierzchni ok.0,17ha,

- 11Z o powierzchni ok.0,05ha,

- 12Z o powierzchni ok.0,03ha,

- 13Z o powierzchni ok.0,03ha,

- 14Z o powierzchni ok.0,03ha,

- 15Z o powierzchni ok.0,01ha, przeznacza się pod tereny zieleni stanowiące obudowę biologiczną wód śródlądowych, zachowane jako użytki zielone lub grunty zadrzewione i zakrzewione.

2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów mogących stanowić barierę dla swobodnej migracji zwierząt,

2) zakazuje się zmiany ukształtowania terenu, w szczególności tworzenia hałd i nasypów.

3) dopuszcza się lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu:

a) rowów melioracyjnych,

b) urządzeń przeciwpowodziowych.

§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1WS o powierzchni ok.0,03ha,

- 2WS o powierzchni ok. 0,08ha,

- 3WS o powierzchni ok. 0,13ha,

- 4WS o powierzchni ok. 0,12ha,

- 5WS o powierzchni ok. 0,18ha, przeznacza się pod wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1:

1) Zakazuje się lokalizacji obiektów związanych z hodowlą i połowem ryb.

2) Zakazuje się lokalizacji pomostów, przystani, kąpielisk.

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1E o powierzchni ok.0,02ha,

- 2E o powierzchni ok.0,04ha,

- 3E o powierzchni ok.0,01ha,

- 4E o powierzchni ok.0,03ha,

- 5E o powierzchni ok.0,02ha,

- 6E o powierzchni ok.0,03ha,

- 7E o powierzchni ok.0,02ha,

- 8E o powierzchni ok.0,01ha,

- 9E o powierzchni ok.0,03ha,

- 10E o powierzchni ok.0,03ha,

- 11E o powierzchni ok.0,03ha,

- 12E o powierzchni ok.0,01ha,

- 13E o powierzchni ok.0,01ha,

- 14E o powierzchni ok.0,02ha,

- 15E o powierzchni ok.0,02ha,

- 16E o powierzchni ok.0,02ha,

- 17E o powierzchni ok.0,01ha,

- 18E o powierzchni ok.0,04ha,

- 19E o powierzchni ok.0,03ha,

- 20E o powierzchni ok.0,01ha,

- 21E o powierzchni ok.0,02ha,

- 22E o powierzchni ok.0,03ha,

- 23E o powierzchni ok.0,03ha,

- 24E o powierzchni ok.0,01ha,

- 25E o powierzchni ok.0,03ha,

- 26E o powierzchni ok.0,01ha,

- 27E o powierzchni ok.0,03ha,

- 28E o powierzchni ok.0,01ha,

- 29E o powierzchni ok.0,01ha,

- 30E o powierzchni ok.0,04ha,

- 31E o powierzchni ok.0,02ha,

- 32E o powierzchni ok.0,01ha

- 33E o powierzchni ok.0,01ha,

- 34E o powierzchni ok.0,01ha,

- 35E o powierzchni ok.0,03ha,

- 36E o powierzchni ok.0,01ha,

- 37E o powierzchni ok.0,01ha przeznacza się pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej napowietrznej linii 110 kV.

2. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów 1E, 2E, 4E, 6E, 7E, 9E, 10E, 11E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 21E, 22E, 23E, 25E, 27E, 30E, 31E, 35E :

1) w liniach rozgraniczających terenów należy sytuować słupy mocne dwutorowe napowietrznej linii 110 kV,

2) cechy i parametry słupów, o których mowa w pkt1):

a) powierzchnia zabudowy fundamentu pod słupem - 48m2 (±30%),

b) wysokość - nie większa niż 35m n.p.t., przy czym wysokość słupów oraz umieszczonych na nich urządzeń nie może naruszać przedstawionych na rysunku planu wysokości wyznaczonych powierzchni ograniczających wysokość obiektów w rejonie lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRZ)
i Rzeszów (EPRJ), a w przypadku słupów znajdujących się w powierzchni podejścia wysokość ich musi być o co najmniej 10m niższa od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez tę powierzchnię.

3. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów 3E, 5E, 8E, 12E, 13E, 20E, 24E, 26E, 28E, 29E, 32E, 33E, 34E, 36E, 37E:

1) w liniach rozgraniczających terenów należy sytuować słupy przelotowe dwutorowe napowietrznej linii 110 kV,

2) cechy i parametry słupów, o których mowa w pkt1):

a) powierzchnia zabudowy fundamentu pod słupem - 30m2 (±30%),

b) wysokość - nie większa niż 35m n.p.t., przy czym wysokość słupów oraz umieszczonych na nich urządzeń nie może naruszać przedstawionych na rysunku planu wysokości wyznaczonych powierzchni ograniczających wysokość obiektów w rejonie lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRZ)
i Rzeszów (EPRJ), a w przypadku słupów znajdujących się w powierzchni podejścia wysokość ich musi być o co najmniej 10m niższa od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez tę powierzchnię.

§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDA o powierzchni ok.0,27ha przeznacza się pod autostradę oraz węzeł drogowy Rzeszów - Wschód.

2. Zasady zagospodarowania terenu KDA:

1) szerokość drogi z węzłem drogowym w liniach rozgraniczających - zgodnie
z rysunkiem planu,

2) dwie jezdnie po 3 pasy ruchu w każdym kierunku,

3) szerokość pasa ruchu 3,75m.

§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDS o powierzchni ok. 0,09ha przeznacza się pod drogę ekspresową.

2. Zasady zagospodarowania terenu 1KDS:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

2) dwie jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku,

3) szerokość pasa ruchu 3,5m.

§ 15. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDG o powierzchni ok.0,10ha przeznacza się pod drogę publiczną klasy głównej.

2. Zasady zagospodarowania terenu 1KDG:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

2) dwie jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku,

3) szerokość pasa ruchu 3,5m.

§ 16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ o powierzchni ok.0,06ha przeznacza się pod drogę publiczną klasy zbiorczej oraz węzeł drogowy.

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 2KDZ o powierzchni ok.0,04ha,

- 3KDZ o powierzchni ok.0,05ha przeznacza się pod drogi publiczne klasy zbiorczej.

3. Zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 i 2:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

2) szerokość jezdni drogi 1KDZ - 6m, dróg 2KDZ i 3KDZ - 7m.

§ 17. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1KDL o powierzchni ok.0,04ha,

- 2KDL o powierzchni ok.0,05ha,

- 3KDL o powierzchni ok.0,02ha przeznacza się pod drogę publiczną klasy lokalnej.

2. Zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:

1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg 1KDL, 2KDL, 3KDL - zgodnie
z rysunkiem planu,

2) szerokość jezdni dróg 1KDL, 2KDL - 5m, drogi 3KDL - 5,5m.

§ 18. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1KDW o powierzchni ok. 0,02ha,

- 2KDW o powierzchni ok. 0,02ha,

- 3KDW o powierzchni ok. 0,02ha,

- 4KDW o powierzchni ok. 0,02ha,

- 5KDW o powierzchni ok. 0,02ha,

- 6KDW o powierzchni ok. 0,04haprzeznacza się pod drogi wewnętrzne.

2. Zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1:

1) szerokość drogi 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW - zgodnie
z rysunkiem planu.

§ 19. Odprowadzenie wód opadowych z dróg o których mowa w §13, §14, §15, §16, §17,§18 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do rowu melioracyjnego lub do sieci kanalizacji deszczowej o przekroju nie mniejszym niż O160.

§ 20. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KK o powierzchni ok.0,11ha przeznacza się pod bocznicę kolejową.

2. Zasady zagospodarowania terenu 1KK:

1) zakazuje się sytuowania obiektów i urządzeń służących do załadunku i wyładunku towarów.

§ 21. Ustala się 1% - ową stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Małgorzata Kowal


Załącznik do Uchwały Nr XXII/192/16
Rady Gminy Trzebownisko
z dnia 1 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama