| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Ostaszewo

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 2 i art. 234-238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.878.745,- zł w tym dochody bieżące, kwota 6.868.745,- zł i dochody majątkowe 10.000,- zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.074.613,-,- zł w tym wydatki bieżące, kwota 7.069.194,- i wydatki majątkowe 1.005.419,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.195.868,- zł (w tym: deficyt bieżący w kwocie 200.449,- i majątkowy 995.419,-) zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się zadania inwestycyjne na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 71.373,- zł w tym:

1) Ogólną, w wysokości 15.000,- zł

2) Celowe, w wysokości 56.373,- zł z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę 10.000,- zł

b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 16.373,-

c) na wydatki w oświacie, kwota 30.000,-

§ 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 35.000,- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.231,- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dotacje na zadania bieżące dla gminnych instytucji kultury i na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na łączną kwotę 812.610,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne lub na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 1.000.000,- zł.

2. Dokonania zmian w planie wydatków w zakresie tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości 25.000,-

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Wojciech Wycichowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »