| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/PP/2011 Rady Miasta Słupsk

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska

zawarte na podstawie art.90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Sikorskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

a

Gminą Słupsk, reprezentowaną przez:

Mariusza Chmiela - Wójta Gminy Słupsk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Dykier

§ 1.

Gmina Słupsk zobowiązuje się do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z jej terenu, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w Słupsku.

§ 2.

1. Na zadanie określone w § 1 Gmina Słupsk zobowiązuje się do przekazania Miastu Słupsk dotacji w wysokości 244,40 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery zł 40/100) za jedno dziecko z terenu Gminy Słupsk.

2. Kwota miesięcznej dotacji na jedno dziecko wynika z następującego wyliczenia: dotacja udzielana niepublicznym punktom przedszkolnym z budżetu Miasta Słupska na jedno dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym 611,30 zł x 40% = 244,40 zł.

3. Powyższa stawka może ulec zmianie w przypadku zmian w zakresie sposobu dotowania placówek niepublicznych.

4. Kwota miesięcznej dotacji będzie ustalana w oparciu o ilość dzieci z terenu Gminy Słupsk uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Słupsku pomnożona o kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1.

5. Miasto Słupsk zobowiązuje się do sporządzania do dnia 30 każdego miesiąca wykazu dzieci z terenu Gminy Słupsk uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Słupsku. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do wyliczenia miesięcznej kwoty dotacji.

6. Wyliczoną miesięczną kwotę dotacji, Gmina Słupsk będzie przekazywała Miastu Słupsk w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek BRE BANK S.A. Nr: 57 1140 1153 0000 2175 4200 1002.

7. W przypadku zaprzestania świadczenia opieki i wychowania przedszkolnego przez Miasto Słupsk wobec dzieci, Gmina Słupsk zwolniona zostaje z obowiązku ponoszenia za nie kosztów, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 września 2011r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 4.

W przypadku rozwiązania porozumienia strony zobowiązują się do rozliczenia się za czas obowiązywania, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

1. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Słupsk


Mariusz Chmiel


Skarbnik Gminy Słupsk


Barbara Dykier

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska


Krzysztof Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »