| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Zblewo

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podatków i opłat lokalnych w Gminie Zblewo

Na podstawie podstawie art. 5, art. 6 ust.12, art. 7 ust. 3, art. 15, art. 17 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 201r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567), Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Zblewo następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł od 1 m 2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

3) przeznaczonych na cele letniskowe - 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni,

4) stanowiących drogi wewnętrzne związane z działalnością gospodarczą, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni,

5) stanowiacych drogi wewnętrzne z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt. 4 w wysokości - 0,01 zł od 1 m 2

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m 2 .

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,67 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,87 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

5) przeznaczonych na cele letniskowe - 7,66 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,08 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2. 1. Wprowadza się pobór podatków w drodze inkasa.

2. Ustanawia się sołtysów inkasentami podatków.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso od zainkasowanych kwot podatków w następujących wysokościach w poszczególnych sołectwach

1) Białachowo - 3,80 %.

2) Bytonia 4,50 %.

3) Borzechowo - 3,40 %.

4) Cis - 8,50 %.

5) Jezierce - 3,70 %.

6) Karolewo - 3,70 %.

7) Kleszczewo - 3,60 %.

8) Lipia Góra -8,50 %.

9) Mały Bukowiec - 8,50 %.

10) Miradowo - 3,70 %.

11) Pałubinek - 6,00 %.

12) Pinczyn - 2,50 %.

13) Radziejewo - 4,10 %.

14) Semlin - 3,70 %.

15) Tomaszewo - 8,50 %.

16) Zawada - 8,50 %.

17) Zblewo - 2,30 %.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące do realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów,

2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące do realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, działalnością kulturalną i sportową,

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty służące do realizacji zadań opieki społecznej.

§ 4. 1. Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Zblewo:

1) 9 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący stoiska z tym, że stawka dzienna nie może przekroczyć kwoty 757,79 zł,

2) za samochód ustawiony w miejscu wyznaczonym do targowania opłata wynosi 15,00 zł z wyłączeniem samochodów chłodni służących do handlu artykułami spożywczymi .

2. Opłaty targowej dokonuje się w formie inkasa.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenie w formie inkasa w wysokości 15 % od zainkasowanych kwot.

4. Poboru opłaty dokonuje na targowiskach lub innych miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu inkasent będący członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zblewo.

§ 5. 1. Ustala się na terenie Gminy Zblewo opłatę miejscową w 2013 r., którą uiszczają osoby fizyczne przebywające okresowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Borzechowo, Twardy Dół, Zblewo, Bytonia, Cis, Mały Bukowiec i Wirty w wysokości 2,17 zł od każdego przebywającego za każdą dobę pobytu okresowego.

2. Zwalnia się od opłaty miejscowej pobyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej z opiekunem.

3. Obowiązek uiszczania opłaty miejscowej powstaje z chwilą przybycia do miejscowości wymienionych w ust. 1 z zamiarem pozostania co najmniej przez jedną dobę w celach wymienionych w ust. 1

4. Poboru opłaty dokonują w drodze inkasa od osób przybywających na zorganizowane wczasy na pole namiotowe lub kempingowe oraz do innych obiektów pobytu czasowego ich kierownicy.

5. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 3% od pobranej opłaty.

§ 6. 1. Traci moc:

1) uchwała nr XXII/209/2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 października 2012 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych w Gminie Zblewo.

2) uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Zblewo z dnia 13 października 2011 roku w sprawie podatków i opłat w Gminie Zblewo (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 153 poz. 3179 z dnia 18.11.2011 r.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Trocha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »