| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami). oraz art. 5 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r.. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M. P. z 2012r. poz. 587) Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości rocznie wynoszą:

1) Od budynków mieszkalnych - za m kw. 0,67 zł.

2) Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw. powierzchni - 19,41 zł.

3) Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m kw. 10,64 zł.

4) Od budynków pozostałych :

- letniskowych - 7,65 zł za 1 m kw.

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,62 zł. za 1 m kw.

5) Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m kw. 4,62 zł.

6) Budowle od wartości - 2 %

7) Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m kw. 0,81zł

8) Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,49 zł .

9) Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 za 1 m 2

- od gruntów letniskowych - 0,41 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości w wysokości 100 % :

- Zabudowania gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstw domowych przekazanych na Skarb Państwa w zamian za rentę lub emeryturę .

- Budynki, budowle i grunty zajęte na działalność ratowniczo - gaśniczą .

- Budynki i grunty wykorzystywane przez placówki kultury z wyjątkiem pomieszczeń zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.

- Budynki i grunty zajęte pod tereny i obiekty sportowe

- Grunty i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz składowania odpadów, a także budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody zajęte na potrzeby komunalne.

- Grunty stanowiące drogi w indywidualnych gospodarstwach rolnych i leśnych, sklasyfikowane na użytkach rolnych i gruntach leśnych, jak i niesklasyfikowane, służące prowadzeniu działalności rolniczej lub leśnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce Nr XI/93/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2012r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka


Józef Natkaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »