| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/109/2012 Rady Gminy Kosakowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 )

Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 4,68 zł/1m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 3,60 zł/1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo


Mirosław Marek


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych.

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa - stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6k cytowanej ustawy Rada Gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, dokona wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty. Natomiast art. 6j ustawy określa sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

Oprócz wyżej wymienionych podstaw do naliczania przedmiotowej opłaty, Rada Gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- przypadki wytwarzania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nieregularnie, a w szczególności nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo.

Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kosakowo:

- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła",

- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- osiągnięcie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko

- utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami,

- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zobowiązana

jest do przyjęcia jednej, z proponowanych czterech, metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym.

Nadrzędnym celem wyboru jest możliwie najmniejsze obciążanie mieszkańców kosztami

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym zorganizowaniu optymalnie sprawnego i maksymalnie szczelnego systemu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Metoda naliczania opłaty wg zużycia wody, zachowując zasadę "zanieczyszczający płaci" w oparciu o powiązanie obecności osób ze zużyciem wody w lokalach mieszkalnych jest, w porównaniu do metody od ilości osób, logistycznie bardziej przejrzysta i ekonomicznie korzystniejsza dla całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Sztywne okresy rozliczeniowe na podstawie wydarzenia już zaistniałego i zewidencjonowanego (kwartalny, półroczny czy roczny odczyt zużycia wody), naliczanie opłaty w oparciu o dane udokumentowane przez miejską spółkę oraz ściśle zewidencjonowana grupa właścicieli nieruchomości zobowiązana do składania deklaracji i wnoszenia opłaty, pozwoli na:

- optymalne oszacowanie kosztów funkcjonowania całego systemu, na który składają się odbiór, transport, odzysk, zagospodarowanie odpadów, utworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki, edukacja i informacja oraz koszty administracji systemu, w celu minimalizacji ryzyka niepowodzenia ekonomicznego przedsięwzięcia;

- prognozowanie wpływów z opłat, a tym samym zaplanowanie na dany okres rozliczeniowy przepływów pieniężnych

- maksymalne uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co skutkować będzie mniejszymi opłatami jednostkowymi;

- zmniejszenie kosztów administracji systemu, co będzie miało przełożenie na wysokość opłaty;

- objęcie systemem gospodarki odpadami tzw. szarej strefy - element sprawiedliwości społecznej;

- osiągnięcie dodatkowego efektu gospodarczego i ekologicznego - poprzez zewidencjonowanie nieruchomości niewyposażonych dotąd w infrastrukturę wodno -kanalizacyjną będzie można ukierunkować działania inwestycyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się wybór metody naliczania opłaty wg ilości zużywanej wody. Metoda ta w sposób optymalny, dla uwarunkowań Gminy Kosakowo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, zapewni realizację celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo


Mirosław Marek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »