| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr SGP.031.1.2013.JPR Wójta Gminy Pszczółki

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie Powierzenia Gminie Pszczółki realizacji zadania publicznego polegajacego na prowadzeniu w 2013 r. Środowiskowego Domu Samopomcy dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

zawarte pomiędzy:

Gminą Pszczółki z siedzibą w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18, reprezentowaną przez Annę Gołkowską, Z-cę Wójta Gminy Pszczółki, działającą na podstawie Upoważnienia Nr 101 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 grudnia 2006 r.a

Gminą Tczew z siedzibą w Tczewie ul. Lecha 12, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Romana Rezmerowskiego.

Na podstawie art. 51a i 51b, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zwanego dalej "rozporządzeniem", strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Pszczółki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Gmina Pszczółki na realizację zadania, o którym mowa w ust.1 otrzymuje dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Kolniku przy ul. Dębowej 4.

4. W 2013 r. realizacja zadania wymienionego w ust. 1 została powierzona w drodze rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Fundacji "Żyć Godnie" z siedzibą w Kolniku, przy ul. Dębowej 4.

§ 2. Gmina Tczew powierza Gminie Pszczółki, a Gmina Pszczółki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób wymienionych w § 3 rozporządzenia, a mieszkających na terenie Gminy Tczew.

§ 3. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, dołączając zaświadczenia wymienione w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przesyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach dokumenty, o których mowa w ust. 1 wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.

§ 4. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolniku, w imieniu Wójta Gminy Pszczółki, na podstawie upoważnienia wyda Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach.

§ 5. 1. Strony zawierają porozumienie na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Wójta Gminy Pszczółki


Anna Gołkowska

Wójt Gminy Tczew


Roman Rezmerowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »