| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/II/2013 Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 12 marca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz.299)

Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trąbki Wielkie zobowiązany jest do złożenia wniosku spełniającego wymagania zawarte w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.).

§ 2.

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trąbki Wielkie powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie bazy technicznej:

a) posiadać prawo do nieruchomości (np.: akt własności, umowa dzierżawy najmu, wypis z księgi wieczystej ), stanowiącej bazę techniczną,

- będącą nieruchomością ogrodzoną z placem z miejscami postojowymi o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

- przystosowaną do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub posiadać umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi,

2) w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

a) dysponować pojazdem asenizacyjnym przeznaczonym do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

- który spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz.1617),

- który posiada aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym;

b) utrzymywać pojazdy asenizacyjne w odpowiednim stanie technicznym, higienicznym i sanitarnym,

c) wyposażyć pojazdy asenizacyjne w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik, w celu zabezpieczenia środowiska przed wyciekiem,

d) wyposażyć pojazdy asenizacyjne w artykuły niezbędne do natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości ciekłych w przypadku rozlania,

d) pojazdy asenizacyjne myć i dezynfekować zewnętrznie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz wewnętrznie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

e) pojazdy asenizacyjne oznakować nazwą i adresem w sposób widoczny, niemylący i pozwalający na łatwą identyfikację,

f) po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne parkować wyłącznie na terenie bazy transportowej,

3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) wskazać stację zlewną, gdzie będą przekazywane nieczystości ciekłe,

b) potwierdzićgotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną poprzez odpowiednią dokumentację,

4) w zakresie zabiegów sanitarnych i porz ą dkowych zwi ą zanych ze świadczonymi usługami:

a) prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w higieniczny sposób, nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.

b) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zanieczyszczania tras wywozu, zanieczyszczenia powstające w wyniku opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć,

c) prowadzić działalności w sposób nie powodujący nadmiernego zapylenia oraz hałasu,

d) świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych,

e) opróżniać zbiorniki bezodpływowe i odbierać nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości z częstotliwością ustaloną w umowie z właścicielem nieruchomości,

f) wywozić nieczystości od właścicieli nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód,

g) prowadzić ewidencję umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości przez stację zlewną.

h) wystawiać zleceniodawcy dowód świadczenia usługi, fakturę lub rachunek zgodnie z przepisami prawa podatkowego,

i) udostępnić dokumentację, o której mowa w lit. f) pracownikom Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, posiadającym upoważnienie Wójta Gminy Trąbki Wielkie,

j) sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie kwartalne sprawozdania, z treścią zgodną a art. 9o. Ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.).

§ 3.

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Sroka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmianami) Rada Gminy określa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wymagania zawarte w uchwale uwzględniają opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań oraz są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych(Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

W świetle powyższego, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »