| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/478/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia ”Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska„

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy O samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zm.) Rada Miejska w Kartuzach, na wniosek Burmistrza Kartuz,uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska" określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc następujące akty prawa miejscowego:

1) uchwała nr IV/58/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

2) uchwała nr XXVI/382/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr nr IV/58/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

3) uchwała nr IV/59/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z przebudową, wymianą lub modernizacją źródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę, pompy ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

4) uchwała nr XXVI/381/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/59/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z przebudową, wymianą lub modernizacją źródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę, pompy ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach


Edmund Dunst


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/478/2013
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20 listopada 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska
Rodział 1
Przedmiot i źródło finansowania
§1

1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania

dotacji celowych /zwanych dalej dotacjami/ na zadania związane z ochroną

środowiska, realizowane w granicach administracyjnych

Gminy Kartuzy.

2. Dotacje, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) likwidację i wymianę ogrzewania węglowego na inne niż węglowe ekologiczne źródła ogrzewania: olejowe, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, biomasę;

2) demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.

3. Dotacja udzielana jest ze środków budżetu Gminy oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rodział 2

Warunki otrzymania dotacji i podmioty uprawnione do ubiegania się o otrzymanie dotacji

§ 2. 1. Dotacja przekazywania jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych wydatków, po zakończeniu realizacji zadania.

2. Dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek.

§ 3. 1. O udzielnie dotacji mogą ubiegać się następujące podmioty, będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Kartuzy:

1) osoby fizyczne

2) wspólnoty mieszkaniowe

3) spółdzielnie mieszkaniowe.

Rozdział 3.
Miejsce, sposób i termin składania wniosków

§ 5. 1. Wnioski składa się w formie pisemnej, na gotowych drukach, na adres Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

2. Wzory wniosków oraz niezbędnych załączników zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

3. Nabór wniosków odbywać się będzie na dany rok kalendarzowy, w którym wykonywana będzie usługa.

4. Termin naboru wniosków ogłaszany będzie na bieżąco w danym roku kalendarzowym, na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

5. O terminie złożenia wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

6. Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu Miejskiego po terminie naboru wniosków, nie będą rozpatrywane.

7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Rodział 4
Ogólne zasady kwalifikacji wniosków o udzielenie dotacji

§ 6. 1. Kwalifikacji wniosków dokonuje Burmistrz Kartuz.

2. W przypadku braków we wnioskach i załącznikach do wniosków, podmiot uprawniony do otrzymania dotacji, jest wzywany do uzupełnienia braków. W przypadku nie uzupełnienia braków, wniosek podlega odrzuceniu.

3. Burmistrz Kartuz może przeprowadzić kontrolę zadań objętych dotacją.

4. Podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą na przyznanie dotacji stanowi komplet dokumentów.

5. Zawarcie umowy z Gminą i przedłożenie dokumentów określonych w umowie, w wyznaczonym w umowie terminie, stanowi podstawę do wypłaty dotacji.

6. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku kalendarzowym, nie przechodzą na rok następny.

7. Burmistrz Kartuz informuje wszystkich wnioskodawców o wynikach naboru.

Rozdział 5.
Dotacja na likwidację i wymianę ogrzewania węglowego

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dostępny jest na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) oświadczenie o ogrzewaniu nieruchomości za pomocą pieca węglowego;

3) dokumentację fotograficzną obecnego źródła ciepła;

4) dokumenty wymagne do eksploatacji źródeł ciepła (zgłoszenie, pozwolenie na budowę itp.);

5) planowany efekt ekologiczny wg opracowanego wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

3. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup i montaż kotłów opalanych biomasą, kotłów gazowych lub olejowych, wykonania węzłów cieplnych wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej.

4. Głównym kryterium branym pod uwagę przy określaniu wysokości dotacji i kwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji, będzie planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny. Rozpatrywane będą wyłącznie te wnioski, gdzie planowana jest całkowita likwidacja i wymiana żródła ogrzewania węglowego.

5. Wysokość dotacji celowej wynosi do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł, przy czym o wysokości dotacji decyduje Burmistrz Kartuz biorąc pod uwagę wysokość środków w budżecie i planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny.

6. Nie przyznaje się dotacji na:

1) wymianę ogrzewania ekologicznego na inne ekologiczne systemy grzewcze;

2) instalację ogrzewania węglowego (np. piec opalany za pomocą ekogroszku);

3) zadanie wykonane przed podpisaniem umowy na otrzymanie dotacji.

Rozdział 6.
Dotacja na demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dostępny jest na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl, oraz w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg opracowanego wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl oraz w wersji papierowej w Zespole ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach;

3) dokumentacja fotograficzna obiektów zawierających azbest, przeznaczony do usunięcia;

3. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na :

1) demontaż płyt azbestowych, wykonany przez przedsiębiorców posiadających wymagane prawem zezwolenie;

2) transport zdemontowanych odpadów na składowisko, przez uprawnionego przedsiębiorcę, posiadającego stosowne zezwolenie;

3) utylizację wyrobów zawierających azbest na właściwym składowisku odpadów.

4. Wysokość dotacji celowej nie może przekroczyć 60% udokumentowanych poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym o wysokości dotacji decyduje Burmistrz Kartuz, biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków i wysokość środków w budżecie.

5. Głównym kryterium branym pod uwagę przy określaniu wysokości dotacji i kwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji będzie kolejność wpływu wniosków.

6. Nie przyznaje się dotacji na zadanie wykonane przed podpisaniem umowy na otrzymanie dotacji.

Rozdział 7.
Kontrola wydatkowania przyznanej dotacji

§ 9. 1. Po terminie wykonania zadnia podanym w umowie na otrzymanie dotacji, Burmistrz Kartuz bądź osoba upoważniona, ma prawo przeprowadzenia kontroli wywiązania się z warunków umowy.

2. Dotowany musi udostępnić przedmiot kontroli Burmistrzowi Kartuz bądź upoważnionej osobie, w terminie wskazanym przez kontrolującego.

3. W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się z umowy, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami na warunkach ustalonych w umowie.


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała ma na celu określenie zasad dotowania inwestycji związanych z ochroną środowiska. Zebranie zasad i ustalenie ich w formie regulaminu sprawia, że mechanizm przyznawania dotacji i naboru wniosków na przyznawanie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska - staje się bardziej przejrzysty.

Dotychczas sposób przyznawania dotacji na przedsięwzięcia związane z wymianą węglowych źródeł ciepła oraz na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, regulowały dwie odrębne uchwały Rady Miejskiej - nr IV/59/2011 i IV/58/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., zmienione uchwałami nr XXVI/381 i XXVI/382/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Zbiór wszystkich zasad, którymi kieruje się Organ przy rozpatrywaniu wnisków i przyznawaniu dotacji w formie jednego Regulaminu przyznawania dotacji - jest klarowny i bardziej czytelny niż obowiązujące dotychczas dwie główne uchwały oraz ich zmiany. Ponadto, uszczegółowiono zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania. Zmianie uległo główne kryterium brane pod uwagę przy przyznawaniu dotacji. Do chwili obecnej jedynym kryterium przyznawania dotacji - była kolejność wpływu wniosków. Przyjęte kryterium okazało się jednak niemiarodajne i niesprawiedliwe dla tych, którzy przyczyniają się do likwidacji zjawiska "niskiej emisji" poprzez całkowitą wymianę węglowych źródeł ciepła. W oparciu o przyjęte kryterium - osiągnięty efekt ekologiczny nie był brany pod uwagę, a o przyznawaniu dotacji decydowała kolejność wpływu wniosków, zatem opcja całkowitej likwidacji ogrzewania węglowego nierzadko przegrywała z działaniami mającymi na celu tylko usprawnienie istniejącego systemu ogrzewania poprzez jego przebudowę, podczas gdy ogrzewanie węglowe pozostawało nadal głównym źródłem ciepła. Niniejsza uchwała ma na celu realizację zadań określonych w dyrektywie CAFE, a związanych z dążeniem do zredukowania poziomu pyłu ogólnego w powietrzu, którego źródłem są m.in. przydomowe paleniska. Problem ten dotyczy głównie starych, istniejących budynków mieszkalnych, dla których nie istnieją środki przymuszające właścicieli takich nieruchomości do wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne. W przypadku nowo powstających budynków mieszkalnych, obowiązek stosowania paliwa niskoemisyjnego nakładany jest na właściciela w odrębnych pozwoleniach.

Niniejszą uchwałą przyjęto, że głównym kryterium rozpatrywania wniosków - będzie planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny, a rozpatrywane będą tylko te wnioski, gdzie wnioskodawca deklarować będzie chęć likwidacji i całkowitej wymiany źródła ogrzewania. Ponadto, w celu kontroli wydatkowania środków z budżetu gminy, zebrano i określono metody kontrolowania pożytkowania dotacji.

Sporz. N.Lekner

Zatw. A. Adamczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »