| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/213/2014 Rady Gminy Sadlinki

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadlinki oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 ze zm. ) Rada Gminy w Sadlinkach uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadlinki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 2.

Warunki korzystania z przystanków określa załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sadlinki


Jan Piskor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/213/2014
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 19 lutego 2014 r.

Wykaz lokalizacji przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadlinki

Wykaz przystanków na drodze gminnej nr 249026G Sadlinki ul. Lipowa

Lp.

Kod miejscowości
wg rejestru
terytorialnego

Nazwa przystanku

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu drogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

1

156541

Sadlinki ul. Lipowa

P 01

0+262

Sadlinki

Wykaz przystanków na drodze gminnej ul. Akacjowej w Sadlinkach

Lp.

Kod miejscowości
wg rejestru
terytorialnego

Nazwa przystanku

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu drogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

1

0156541

Sadlinki ul. Akacjowa

P 01

0+255

Sadlinki

Wykaz przystanków na drodze gminnej nr 249021G Sadlinki-Karpiny-Okrągła Łąka

Lp.

Kod miejscowości
wg rejestru
terytorialnego

Nazwa przystanku

Nr przystanku

Lokalizacja przystanku

Wg kilometrażu drogi

Nazwa gminy

lewy

prawy

1

0156481

Karpiny

P 01

1+674

Sadlinki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/213/2014
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 19 lutego 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sadlinki.

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sadlinki, które stanowią własność Gminy Sadlinki lub są przez nią zarządzane, przewoźnicy mogą korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.

2. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przez przewoźnika należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami,

b) wykaz obsługiwanych przystanków, określonych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

c) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

3. Gmina Sadlinki wydaje uzgodnienie w formie pisemnej.

4. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków.

5. Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Sadlinki na korzystanie z przystanków należy dołączyć:

a) kserokopię zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy poświadczone za zgodność z oryginałem.

6. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Umowa określa w szczególności:

a) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,

b) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.

7. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U . z 2005r. Nr 108, poz. 908. ze zm.).

8. Na przystankach możliwe jest zatrzymanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs.

9. Zatrzymanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy na przystankach.

10. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.

11. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnione z Gminą Sadlinki.

12. Zabrania się ustawiania dodatkowych słupów w celu rozwieszenia rozkładu jazdy.

13. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, to jest na słupie pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/213/2014
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 19 lutego 2014 r.

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności m.in. na określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »