| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/75/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 5a ust. i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański uprawnionych do głosowania,

2) Mieszkańcach jednostki pomocniczej Gminy - należy przez to rozumieć mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy uprawnionych do głosowania,

3) konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje z Mieszkańcami, konsultacje z Mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy,

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański,

5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Pruszcz Gdański,

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz Gdański,

7) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie jednostki pomocniczej Gminy,

8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pruszcz Gdański,

§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

5. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy Mieszkańcy, chyba że przepisy uchwały lub przepisy ustaw stanowią inaczej.

6. konsultacje mogą zostać ograniczone do Mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.

Rozdział II. Tryb inicjowania konsultacji

§ 4. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt z inicjatywy:

1) własnej,

2) Rady,

3) Mieszkańców.

§ 5. 1. Inicjatywę o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkańcami lub z Mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy podejmuje Rada w formie uchwały.

2. Uchwała o której mowa w ust. 1 powinna zawierać przedmiot konsultacji, propozycję formy i terminu przeprowadzenia konsultacji oraz uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

§ 6. 1. Mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy.

2. Wniosek Mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Mieszkańców uważa się za przyjęty, jeżeli konsultacje dotyczą Gminy i z inicjatywą wystąpiło co najmniej 200 Mieszkańców.

3. Mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla tej jednostki.

4. Wniosek Mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy uważa się za przyjęty, jeżeli konsultacje dotyczą jednostki pomocniczej Gminy i z inicjatywą wystąpiło co najmniej 5% Mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy.

5. Wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji przez podmioty, o których mowa w ust. 2 i 4 zawiera:

1) przedmiot konsultacji wraz z uzasadnieniem,

2) propozycję formy konsultacji,

3) proponowany termin konsultacji,

4) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji zawierający następujące dane tych osób:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) własnoręczny podpis.

§ 7. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji kieruje się do Wójta.

2. Wójt rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia z podaniem uzasadnienia.

§ 8. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkańcami lub z Mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy podejmuje Wójt w formie zarządzenia, w którym podaje przedmiot konsultacji, uzasadnienie ich przeprowadzenia, zasięg terytorialny konsultacji, formę oraz termin konsultacji.

2. Odrębne przepisy mogą stanowić inaczej.

Rozdział III. Formy konsultacji

§ 9. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami;

2) pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag;

3) zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym;

4) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności wypełnianych przy użyciu internetu;

5) paneli obywatelskich polegających na regularnym zasięganiu przez dłuższy okres opinii dużej, reprezentatywnej grupy mieszkańców;

2. W formach konsultacji określonych w ust. 1 pkt. 2, 4, 5 dąży się do optymalnego wykorzystania wspomagających je rozwiązań teleinformatycznych.

3. Konsultacje o których mowa w ust. 1, pkt 1 przeprowadzane są na Zebraniach Wiejskich.

4. Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt z zastrzeżeniem ust. 5 przynajmniej na 7 dni przed wyznaczeniem terminu Zebrania Wiejskiego.

5. Konsultacje o których mowa w ust. 1, pkt 2-5 trwają co najmniej 21 dni.

§ 10. 1. Po zakończeniu konsultacji Wójt sporządza raport z ich przebiegu.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej informacje o:

1) komórce organizacyjnej Urzędu Gminy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

2) przeprowadzonej akcji informacyjnej;

3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych form konsultacyjnych;

4) zebranych opiniach mieszkańców;

5) sposobie ustosunkowania się Wójta do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem.

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia konsultacji poprzez zamieszczenie go na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych Gminy, o której mowa w § 13, na stronie internetowej Urzędu , oraz poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu.
4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może być dłuższy. Informację o przesunięciu terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej wiadomości, przynajmniej poprzez publikacje na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych Urzędu.

Rozdział IV. Zasady przeprowadzania konsultacji na Zebraniach Wiejskich

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie prowadzi Przewodniczący Zebrania.

2. Przewodniczącego Zebrania wyznacza Wójt.

3. Informację o Zebraniu Wiejskim Wójt przekazuje Mieszkańcom jednostki pomocniczej Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty przynajmniej na 7 dni przed Zebraniem Wiejskim.

4. Po przeprowadzeniu konsultacji, Mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy wyrażają swoje stanowisko w formie głosowania jawnego.

§ 12. 1. Z Zebrania Wiejskiego pracownik Urzędu wyznaczony przez Wójta sporządza protokół, który powinien zawierać :

a) datę Zebrania Wiejskiego,

b) listę obecności,

c) stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego ( Quorum),

d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji, w tym opinie i wnioski Mieszkańców,

e) wyniki przeprowadzonego głosowania w sprawie przedmiotu konsultacji,

f) podpis Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

2. Protokół Przewodniczący Zebrania Wiejskiego niezwłocznie przekazuje do Urzędu.

Rozdział V. Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych Gminy

§ 13. 1. Wójt Gminy prowadzi w systemie teleinformatycznym Platformę Internetową Konsultacji Społecznych Gminy, zwaną dalej Platformą.

2. Platforma, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji, w tym:

a) informacje o wnioskodawcy, z tym, że w przypadku grupy mieszkańców Gminy nie podaje się ich danych, a także danych osób ich reprezentujących,

b) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku;

2) informacje o aktualnie prowadzonych w Gminie konsultacjach, w tym w szczególności:

a) informacje o trybie zainicjowania konsultacji,

b) opis przedmiotu i celu konsultacji,

c) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

d) dokumentację związaną z prowadzonymi konsultacjami,

e) w przypadku konsultacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych - bezpośredni dostęp do tych narzędzi

3) raporty z przebiegu konsultacji sporządzone po ich zakończeniu;

4) informacje o stanie realizacji działania, będącego przedmiotem konsultacji;

5) informacje o wynikach konsultacji.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Traci moc uchwała nr XXIII/44/2001 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz Gdański.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kowalski


Uzasadnienie

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa rada gminy. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami jest wymagane m.in. w sprawach zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw, w sprawach zmiany granic gminy polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy, w sprawach tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gminy oraz ustalenia jej granicy, w sprawach organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej gminy.

Rada Gminy Pruszcz Gdański 29 czerwca 2001r. podjęła uchwałę nr XXIII/44/2001 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz Gdański, która wymaga wielu zmian, w związku z powyższym zasadne jest jej uchylenie i podjęcie nowej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »