| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/69/2014 Rady Gminy Łęczyce

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Łęczyce w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust.1, art. 5, ust. 1, 2, 3 i 4 art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tj. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm. ), pkt. 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07.08.2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku ( M.P. z 2014 roku, poz. 718 ) oraz art. 4, ust. 1 i art.13, pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Łęczyce następujące stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1m2 powierzchni użytkowej, 0,69 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 18,40 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 10,12 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 4,70 zł.

e) letniskowych, od 1m2 powierzchni użytkowej, 7,77 zł.

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej, 5,92 zł.

2) od budowli, 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust.1, pkt 3 i ust.3 -7 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2 powierzchni, 0,84 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni, 4,58 zł.

c) pozostałych, przy czym:

- grunty sklasyfikowane jako drogi w gospodarstwach rolnych, od 1 m2 powierzchni 0,19 zł.

- pozostałych gruntów nie wymienionych wyżej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni, 0,35 zł.

§ 2. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte i bezpośrednio użytkowane wyłącznie do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

2) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki o których mowa w § 1 ust.1, lit.f, które pozostały po przekazaniu gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę lub rentę, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »