| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 358/XLV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późń.zm) art. 6 ust. 1, 2 oraz art. 9a ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 07.09.2007r.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (.tj.Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) uchwala się , co następuje :

§ 1. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 162/XVII/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30.09.2004r. wprowadza się zmiany :

1. § 2 pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:" Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( D. U. Nr 180, poz.1493 . z późn. zm.),

2. § 2 pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:" Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 późn. zm.)",

3. w §2 dodaje się pkt. 8 o następującym brzmieniu : " Statutu Gminy Nowy Dwór Gdański uchwalony przez Radę Gminy Nowy Dwór Gdański",

4. w §2 dodaje się pkt. 9 o następującym brzmieniu : " niniejszego statutu",

5. w §8 dodaje się pkt. 8 o następującym brzmieniu : " Ośrodek realizuje zadania należące do właściwości gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie a w szczególności współtworzy gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnia przedstawicieli biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego.

6. w §8 dodaje się pkt. 9 o następującym brzmieniu : " Ośrodek realizuje zadania w zakresie Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Łukaszewicz


Uzasadnienie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także zwiększanie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nadto konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie zaś osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Mając na uwadze fakt , że Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. realizując zadania z zakresu pomocy społecznej dysponuje profesjonalną kadrą oraz szerokim rozeznaniem problemów mieszkańców naszej Gminy należało powierzyć Ośrodkowi realizację zadań należących do właściwości gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W szczególności do zadań MGOPS będzie należało współtworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z zapewnieniem udziału w pracach zespołu interdyscyplinarnego przedstawicieli tego Ośrodka a także wykonywanie zadań organu wykonawczego gminy. przewidzianych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »