| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXIV/562/14 Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 80 ust. 2, 3 oraz art. 90 ust.1, 2a, 2b, 2 d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 6, art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 827) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz.1080) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego:

- przedszkoli niepublicznych,

- innych publicznych form wychowania przedszkolnego,

- niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych wraz z oddziałami przedszkolnymi,

- niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 2. 1. Organ prowadzący placówkę wymienioną w § 1 zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyznanie dotacji zawierający informację o planowanej liczbie uczniów/wychowanków, w tym niepełnosprawnych, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Osoba prowadząca jest zobowiązana do zgłoszenia wszelkich zmian zawartych we wniosku.

§ 3. 1. Dotacja dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Kościerzyna na dany rok budżetowy.

a) Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymują dotację na jedno dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna w przeliczeniu na jednego ucznia z tym że na ucznia niepełnosprawnego, dodatkowo kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Kościerzyna.

2. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na jedno dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego, dodatkowo kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Kościerzyna.

3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, otrzymuje na każde dziecko dotację z budżetu gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gmin, z tym że na ucznia niepełnosprawnego, dodatkowo kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Kościerzyna.

4. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługuje dotacja w wysokości przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Kościerzyna na dany rok budżetowy.

§ 4. 1. W odniesieniu do stawek dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1,2,3 do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie Miejskiej Kościerzyna i podania stawek przewidzianych na 1 ucznia dotacje są wypłacane wg stawek z poprzedniego roku budżetowego.

2. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 1 następuje korekta wypłaconych dotacji do kwot należnych za poprzednie miesiące w danym roku kalendarzowym.

§ 5. 1. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa w terminie do 15 każdego miesiąca w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych, informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków ustalonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Do powyższej informacji załącza się spis wszystkich uczniów uczęszczających do placówki wraz z informacją o miejscu zamieszkania oraz datą urodzenia.
Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Jeżeli do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący przedszkole/oddział przedszkolny, zobowiązany jest do przekazania danych o dzieciach z innych gmin oraz oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania z zamiarem stałego pobytu, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Dotacja przypadająca na dany miesiąc jest obliczana w oparciu o dane zawarte w załączniku o którym mowa w ust. 1, i przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie do 25 każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia.

4. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji miesięcznych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wskazujących rzeczywistą liczbę uczniów w tych miesiącach, z wyjątkiem sytuacji, w których uczeń został skreślony z listy uczniów.

5. Przedszkola niepubliczne otrzymujące dotację, są zobowiązane do pracy w każdy dzień roboczy roku kalendarzowego.

6. Przedszkolom przysługuje prawo do miesięcznej przerwy w okresie wakacyjnym. Dotacja za ten miesiąc naliczona zostanie na liczbę dzieci z miesiąca czerwca.

7. Zobowiązuje się osoby prowadzące przedszkola niepubliczne do corocznego ustalania w miesiącu marcu harmonogramu pracy na okres letni.

8. Placówki, o których mowa w § 3 ust 1, otrzymują dotacje za miesiące lipiec i sierpień zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 6. Osoby prowadzące placówki o których mowa w § 1 uchwały, zobowiązane są do:

1. Prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez placówki dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna,

2. Zamieszczania na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna, informacji potwierdzającej w jakiej części poniesiony wydatek sfinansowany został z otrzymanej dotacji, data zapłaty, pieczęć jednostki oraz podpis osoby prowadzącej lub osoby upoważnionej przez tą osobę.

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową jest zobowiązany przekazać do Biura Obsługi Placówek Oświatowych pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

- kwartalnie - w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału, narastająco w każdym kolejnym kwartale.

- od stycznia do grudnia roku w którym udzielono dotacji - w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

4. Podmioty zobowiązane są wykorzystać otrzymane dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego w którym ich udzielono.

5. Zwrot niewykorzystanej dotacji następuje na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. Dotacja udzielona placówce może być wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących, zgodnie z art. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej.

2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna.

3. Upoważnienie zawiera:

- oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

- wskazanie podstawy kontroli prawnej,

- imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,

- określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

- określenie zakresu kontroli,

- datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

- podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli zawiadamia się jednostkę na 14 dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

5. Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie zgodności danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

- prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem o którym mowa w art.80 ust. 3d i w art. 90 ust 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki.

6. Podmioty kontrolowane zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz udostępniają dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania;

2) udzielają informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących;

3) umożliwiają sporządzenie niezbędnej dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i poświadczają je za zgodność z oryginałem.

7. Kontrolujący ma prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania;

2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotów;

3) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych;

4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień;

5) sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentacji poświadczonych za zgodność z oryginałem;

6) podpisywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.

8. W przypadku stwierdzenia, że w rozliczeniu miesięcznym, o którym mowa w § 7 ust 1, podana została nieprawdziwa liczba uczniów, kwotę dotacji ustala się w oparciu o liczbę uczniów określoną w protokole kontroli, sporządzonym po jej zakończeniu.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół i wystąpienie pokontrolne wskazujące na dokonane ustalenia i określające termin wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

2. Protokół powinien zawierać:

- nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu, jej adres, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę,

- wskazanie osoby prowadzącej, imię i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

- datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

- określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

- opis dokonanych ustaleń faktycznych,

- opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

- informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia wyjaśnień,

- podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

3. Podmioty kontrolowane mogą odmówić podpisania protokołu składając w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do Burmistrza Kościerzyny o przyczynach tej odmowy. Odmowę podpisania protokołu kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli.

4. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania gminy, w tym wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

5. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Burmistrzowi Miasta Kościerzyna w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce, Burmistrz Miasta Kościerzyna w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień o których mowa w § 10 ust. 5, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Miasta Kościerzyna uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 5.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 14. Traci moc uchwała nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z późniejszymi zmianami oraz uchwała Nr XXV/180/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie trybu rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna


Piotr Słomiński


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/562/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 29 października 2014 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .........

Podstawa prawna: art.80 i art.90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

I. Nazwa placówki oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej
........................................................................................................................................................................................

II. Adres placówki
.........................................................................................................................................................................................

III. Data i numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Kościerzyna
.........................................................................................................................................................................................

IV. Numer NIP, regon placówki
........................................................................................................................................................................................

V. Rachunek bankowy przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, na który przekazana ma być dotacja:
.........................................................................................................................................................................................

VI. Planowana liczba uczniów/wychowanków

1. Od stycznia do sierpnia: ……………………………………............................................................................

- w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju …………………........………………................................................................................................................

- w tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty …………........……….............................................................

2. Od września do grudnia:……………………………………...............……………......................................

- w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju …………………................……………….......

- w tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ………..................................................................................

VII. Oświadczenia

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 168).

Oświadczam, że w przedszkolu/punkcie przedszkolnym/szkole zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Czytelny podpis osób składających wniosek o udzielenie dotacji
…………………………………………………………………


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/562/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 29 października 2014 r.

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków według stanu na pierwszy dzień miesiąca ………………………………. 20….. roku

Burmistrz Miasta Kościerzyna

1. Nazwa placówki oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej
……………………………………………………………………………………………………….................

2. Siedziba placówki
..................................................................................................................................................................................

3. Nazwa i adres osoby prowadzącej
................................................................................................................................................................................

4. Liczba dzieci wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca
..................................................................................................................................................................................

- w tym liczba dzieci niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności
...........................................................................................................................................................................

- w tym liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem ........................................................................................

5. Imienny wykaz uczniów z podziałem na poszczególne gminy

Lp

Imię i nazwisko

data urodzenia

adres zamieszkania*

nazwa gminy


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/562/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 29 października 2014 r.

OŚWIADCZENIE

...............................
Imię i nazwisko

...............................
Adres zamieszkania

W związku z uczęszczaniem naszego dziecka ……………………………………………….. do przedszkola/punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego …......………………………………….. w Kościerzynie oświadczamy, iż zamieszkujemy wraz z dzieckiem pod adresem
…………………………………………………………………………………………………………………. na terenie gminy …………………………………….. od dnia ……………………………. do dnia złożenia oświadczenia.

...............................................
podpis rodziców

Art.26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielska jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art.27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art.28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/562/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 29 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna

1. Nazwa placówki oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej

....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Adres placówki

...................................................................................................................................................................................................................

3. Rozliczenie za okres:

- I kwartał …………….. roku,

- II kwartał ……………. roku,

- III kwartał …………… roku,

- za……………………… rok.

4. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)

- otrzymana…………………………

- wykorzystana…………………....

5. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego:

miesiąc

liczba ogółem

w tym

liczba uczniów niepełnosprawnych

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

6. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków spoza terenu miasta Kościerzyna

miesiąc

liczba ogółem

w tym liczba i nazwa gminy, z terenu której pochodzą dzieci

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

7. Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

Lp

Kontrahent

Nr dowodu

Data wystawienia dokumentu i data zapłaty

Kwota wydatku

Kwota wydatku rozliczona z dotacji

Rodzaj wydatku, nazwa towaru lub usługi

Oświadczenie:

1. Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, poświadczam zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym.

2. Oświadczam, że otrzymana dotacja została wykorzystana wyłącznie na cele wskazane odpowiednio w art. 80 ust. 3d/art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

................................................................
Podpis osoby składającej rozliczenie


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi realizację ustawowego upoważnienia zawartego w art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), na podstawie którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom oświatowym publicznym i niepublicznym prowadzonym przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. W oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.827) uszczegółowiono podstawy obliczania dotacji na każdego ucznia przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z powyższą ustawą inne formy wychowania przedszkolnego mogą prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Zmiany w niniejszej uchwale zostały dostosowane do powyższych zmian w przepisach, a także częściowo zmienione w celu usprawnienia przekazywania i rozliczania dotacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »