| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 025/g270/P/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności części § 1 ust. 1 pkt 4, części § 1 ust. 1 pkt 6, § 3 uchwały nr III/7/2014 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino, w części dotyczącej słów „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r”

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (M. P. poz. 895), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), § 44 i § 45 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino:

1. orzeka nieważność części § 1 ust. 1 pkt 4 badanej uchwały w zakresie stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dwu osiach dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 18 ton do 25 ton włącznie dla zespołu pojazdów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 800 zł,
b) powyżej 25 ton do 31 ton włącznie dla zespołu pojazdów:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne w wysokości 900 zł oraz
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.000 zł,
2. orzeka nieważność części § 1 ust. 1 pkt 6 badanej uchwały w zakresie stawek podatku od przyczep i naczep, które dla zespołu pojazdów o dwóch osiach o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 12 ton do 28 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub uznanym za równoważne w wysokości 500 zł oraz
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 800 zł,
b) powyżej 36 ton do 38 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne w wysokości 1.100 zł oraz
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.300 zł,
3. orzeka nieważność § 3 badanej uchwały w części dotyczącej słów "z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r".

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 5 stycznia 2015 roku wpłynęła do tutejszej Izby uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino.

W wyniku analizy treści badanej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, że Rada Gminy określiła w tabeli ujętej w § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały wysokość stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej dla zespołu pojazdów o dwu osiach:
a) powyżej 18 ton do 25 ton włącznie z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 800 zł, podczas gdy stawka minimalna dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 25 ton wynosi 898,94 zł,
b) powyżej 25 ton do 31 ton włącznie dla zespołu pojazdów:
- o osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne w wysokości 900 zł, podczas gdy stawka minimalna dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 31 ton wynosi 1.381,13 zł oraz
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.000 zł, podczas gdy stawka minimalna dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 31 ton wynosi 1.894,94 zł.

Rada Gminy określiła też w tabeli ujętej w § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały wysokość stawek podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej dla zespołu pojazdów o dwu osiach:
1. od 12 ton do 28 ton włącznie:
- z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub uznanym za równoważne w wysokości 500 zł, podczas gdy stawka minimalna dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 28 ton wynosi 599,67 zł oraz
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 800 zł, podczas gdy stawka minimalna dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 28 ton wynosi 831,18 zł,
2. powyżej 36 ton do 38 ton włącznie,
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne w wysokości 1.100 zł, podczas gdy stawka minimalna dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 38 ton wynosi 1.123,66 zł oraz
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.300 zł, podczas gdy stawka minimalna dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 38 ton wynosi 1.662,33 zł.

Określenie przez Radę Gminy Somonino stawek podatku od środków transportowych poniżej minimalnych wysokości narusza przepisy art. 10 ust. 1 pkt 4 i 6 w związku z art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika bowiem, że rada gminy podejmując uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych jest zobowiązana do ustalenia stawek zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do ustawy z uwzględnieniem stawek przeliczonych w sposób określony w art. 12b ww. ustawy, tj. wynikających z odpowiedniego obwieszczenia Ministra Finansów (w tym wypadku z obwieszczenia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.).

Ponadto Rada Gminy Somonino ustaliła w § 3 uchwały, że "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.".

W ocenie Kolegium zapis § 3 w sposób istotny narusza postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Akty prawa miejscowego stanowione przez organ samorządu, a takimi aktami są m.in. uchwały mające charakter prawa miejscowego, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Ponadto naruszono postanowienia § 44 i § 45 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" z uwagi na to, że § 3 badanej uchwały zawiera dwie wykluczające się normy prawne.

Zgodnie z treścią § 44 ust. 1 załącznika do ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ustawa powinna wchodzić w życie w całości w jednym terminie, a § 45 określa brzmienie przepisów o wejściu w życie ustawy. Postanowienia te, zgodnie z § 143 załącznika ww. rozporządzenia, mają zastosowanie do uchwał jednostek samorządu terytorialnego stanowiących akty prawa miejscowego.

Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia 24 października 1995r. sygn. akt K 14/95 (publikacja: OTK 1995, nr 2, poz. 12) orzekł, że wejście w życie może być rozumiane jedynie jako nadanie mocy obowiązującej określonemu aktowi (przepisowi) normatywnemu, a przy dwu wykluczających się normach prawnych należy dać prymat normie, która jest zgodna z zasadami państwa prawnego.

Z powyższego wynika, że uchwała nie może wejść w życie bez uzyskania przez nią mocy obowiązującej i odwrotnie - uzyskanie mocy obowiązującej oznacza wejście w życie uchwały.

W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z wyjątkiem przepisów porządkowych mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym (art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Na kategoryczny charakter przepisu art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, stanowiącego powszechnie obowiązującą normę, zwrócił też uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 czerwca 2011 roku sygn. akt II GSK 632/10. Sąd stwierdził w nim, że przepis ten ma zastosowanie zarówno w przypadku, gdy dany akt nie zawiera postanowień dotyczących wejścia w życie aktu normatywnego, jak też wówczas, gdy wskazuje on termin wejścia w życie w sposób nieprawidłowy. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przypomniał, że obowiązek wprowadzenia vacatio legis do aktów normatywnych wynika z zasady bezpieczeństwa prawnego, pewności obrotu prawnego, poszanowania praw nabytych czy ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, które wywodzą się z zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP.

Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że uchwały jednostek samorządu terytorialnego mają charakter lokalny, zatem nie można ich uzasadniać ważnym interesem państwa, stanowiącym przesłankę skrócenia terminu wejścia w życie aktu normatywnego, wskazaną w art. 4 ust. 2 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wynika, że warunkiem wejścia w życie uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, jest jej ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W ocenie Kolegium tutejszej Izby w przypadku wszystkich aktów normatywnych prawodawca powinien ustanowić vacatio legis odpowiednie do ich treści i charakteru. Obowiązek zachowania odpowiedniego vacatio legis ma bowiem umożliwić zarówno zaznajomienie się z nowym prawem jak i dokonanie odpowiednich działań adaptacyjnych, w tym także chroniących adresata normy przed pogorszeniem jego sytuacji.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


Luiza Budner-Iwanicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »