| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072 ), art. 4 ust. 1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst. jedn. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, z 2013 r. poz.1378)

Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/470/2014 z dnia 12 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 dodaje się punkt 6) o treści: "Popioły pochodzące z palenisk domowych na paliwa stałe, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo, tj. wystawiane w terminach zorganizowanego odbioru w okresie grzewczym - w każdej ilości".

2) W § 6 po słowach: "tworzywa sztuczne, metale" dodaje się przecinek i słowo "popioły z palenisk domowych".

3) § 8 otrzymuje brzmienie:"1. Odbieranie odpadów o których mowa w § 6-7 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Wejherowo zawarła umowę na odbiór i zagospodarowane odpadów w danym sektorze oraz udostępnionym przez właścicieli nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.
3.Harmonogram powinien być logicznie skonstruowany, tak aby odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, zawsze w ten sam dzień miesiąca/tygodnia, np. plastik i metal w drugi wtorek miesiąca, itp.".

4) W § 12 ust.1 po słowach: "tworzywa sztuczne i metale" po przecinku dodaje się słowo "popioły z palenisk domowych,".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »