| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Vi/32/15 Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gniew jest organem prowadzącym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, z późn.zm.), art. 20zf pkt.1, w związku z art.20c ust.4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gniew jest organem prowadzącym, określa się:

1)kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,

2)dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1,

3)liczbę punktów przypisanych kryteriom, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1)rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego przedszkola-10 punktów,

2)oboje rodzice kandydata pracują-20 punktów,

3)jeden z rodziców kandydata pracuje-10 punktów,

4)istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w wymiarze przynajmniej 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie-10 punktów,

5)kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny- 5 punktów.

2. Kryteria, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 uważa się za wypełnione, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia co najmniej jeden z warunków:

1)pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,

2)pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne,

3)uczy się w systemie dziennym.

3. Określa się odpowiednio dokumenty potwierdzajace spełnianianie przez rodziców kryteriów, o których mowa w ust.2 pkt 1-3:

1)zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

2)zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,

3)aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG lub KRS,

4)zaświadczenie wydane przez KRUS , potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

4. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w ust.1 pkt 4 uważa się złożenie przez rodziców kandydata oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w wymiarze przynajmniej 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

§ 3. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1)kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny- 5 punktów,

2)rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego przedszkola-10 punktów.

§ 4. 1. Określa się odpowiednio dokumenty potwierdzajace spełnianianie przez rodziców kryteriów, o których mowa w §3 ust.1 pkt.1 i § 2 ust.1 pkt.5:

1)kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

2)zaświadczenie wydane przez MGOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

2. Potwierdzenie spełniania kryterium, o którym mowa w §2 ust.1 pkt 1 oraz §3 ust.1 pkt 2 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew oraz Dyrektorom szkół i przedszkoli dla których Gmina Gniew jest organem prowadzącym.

§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie


Walentyna Czapska


Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 7, z późn. zm.), jako wykonanie postanowień Trybunału Konstytucyjnego wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Konsekwencją tych zmian jest fakt, że obecnie zasady rekrutacji oraz kryteria stosowane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określone zostały w ustawie z dnia 7 września 1992 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz,2572, z późn zm.) a dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria ustalają organy prowadzące publiczne przedszkola.

Zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określa także liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełniania kryterium.

Przedstawione w projekcie uchwały kryteria, jakie mają być stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniew, powstały w wyniku uzgodnień z dyrektorami przedszkoli oraz dyrektorami szkół prowadzących oddziały przedszkolne i są zgodne z założeniami ustawodawcy o organizacji wychowania przedszkolnego.

Dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady ograniczenia wysiłku zgromadzenia potrzebnych dokumentów ale także rzetelnego wiarygodnego potwierdzenia danych na podstawie, których uznaje się pierwszeństwo jednego kandydata przed drugim.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym przedszkolom i szkołom przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z obowiązującym prawem. Planowany termin rozpoczęcia procedury rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 w Gminie Gniew , to 1 marca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »