| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/46/15 Rady Gminy Sierakowice

z dnia 3 marca 2015r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice

Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r poz.647 z późn. zm..) art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity : Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 ze zm.), w wykonaniu uchwały nr XXXVII/ 428/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 04. 03. 2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, po stwierdzeniu że ustalenia niniejszej uchwały nie naruszają ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice", uchwalonego uchwałą nr XLVI/353/02 Rady Gminy Sierakowice z dnia 01.10.2002r. (ze zmianami) Rada Gminy Sierakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13. 12. 2011r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 01.02.2012r. poz. 448 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: A/. § 17 "Karta terenu nr A.03.UU - powierzchnia 10.9279 ha wyłącza się teren o powierzchni 0,1039 ha ustalony na załączniku graficznym nr 1 do uchwały nr XXXVII/428/14 z 4.03.2014r Rady Gminy Sierakowice w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice oraz dodaje się § 17 "A' o następującym brzmieniu:

1. KARTA TERENU NR A.03.UU.A - O POWIERZCHNI 0.1039 ha.SYMBOLE NA RYS. PLANU UU

1) PRZEZNACZENIE TERENU zabudowa usługowa - handel, gastronomia, usługi hotelowe

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego- zgodnie z pkt 4.

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu naturalnego tereny zieleni / zieleń naturalna, urządzona, , zieleń krajobrazowa i izolacyjna/ winny stanowić min. 20% powierzchni działki objętej zmianą planu. Do nasad zieleni należy używać roślin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - teren znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia ogólne dla układu ruralistycznego Sierakowic, zawarte w rozdziale 2 §10 pkt.2 ust.2,6,10 zmienianego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice.

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie ustala się

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

a) powierzchnia zabudowy: do 65% powierzchni działki. Intensywność zabudowy od 1,5 do 2,0 przy wykorzystaniu poddasza do 2,6.

b) rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa. Dach dwuspadowy o nachyleniu od 25 o do 40o, okna połaciowe. Dopuszcza się poddasze użytkowe. Dopuszcza się funkcję usługową. Dla elewacji od strony ulicy ustala się zastosowanie rozwiązań plastycznych obniżających efekt wysokości budynku w stosunku do istniejącej zabudowy oraz że pierzeja uliczna zostanie maksymalnie zabudowana.

c) dopuszczalna wysokość zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie więcej niż 15,0m

d) linia zabudowy: nieprzekraczalna: jak na rys. planu, min. 2,0m od linii rozgraniczającej ulicy Piwnej, 5,0m od krawędzi jezdni ulicy Piwnej.

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie - Teren planu znajduje się w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie otuliny obowiązują przepisy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 147/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 66, poz. 1462 z dnia 2.06.2011r) Uwarunkowania wynikające z uchwały nie ograniczają możliwości zagospodarowania obszaru planu zgodnie z ustaleniami planu.

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie ustala się

9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - uciążliwość funkcji usługowej powinna ograniczać się do terenu własnej działki.

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

- woda: zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego

- ścieki: odprowadzenie ścieków - do kanalizacji

- odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej , z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w seperatorze.

- energetyka: : do istniejącej sieci na warunkach podanych przez gestora sieci.

- zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła /paliwo niskoemisyjne

- utylizacja odpadów stałych: zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy.

- komunikacja: - wjazd z ulicy Piwnej. Parkowanie - dzierżawa na parkingu gminnym. min. 1miejsce na pokój hotelowy, 1 miejsce na 5 miejsc konsumpcyjnych.

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenu

- jak w stanie istniejącym

12) Dla obszarów objętych niniejszymi zmianami ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 15%. B/. w § 36 "Karta terenu B.04.R - powierzchnia 76.8568 ha - wyłącza się teren o powierzchni 0,9380 ha ustalony na załączniku nr 4 do uchwały nr XXXVII/428/14 z 4.03.2014r Rady Gminy Sierakowice oznaczonej w § 1 pkt "a' niniejszej uchwały. Powierzchnia 0,9380 ha dodaje się do § 37.Dla tego terenu wprowadza się § 37 "A" o następującej treści:

1. KARTA TERENU B.05.MN.A O POWIERZCHNI OK. 0.5265 ha

1) PRZEZNACZENIE TERENU MN - zabudowa mieszkaniowa istniejąca

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego- - utrzymuje się stan istniejący zabudowy mieszkaniowej

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu naturalnego tereny zieleni / zieleń naturalna, urządzona, , zieleń krajobrazowa i izolacyjna/ winny stanowić min. 70% powierzchni działki objętej zmianą planu. Do nasad zieleni należy używać roślin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo. Należy utrzymać istniejący nieużytek i zachować oczko wodne.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- teren znajduje się w regionie Kaszub Środkowych o historycznych tradycjach budowlanych, nowa zabudowa powinna nawiązywać do tradycyjnych form zabudowy.

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie dotyczy

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

a) ilość działek: jedna

b) powierzchnia działki: ok. 0,5478ha

c) rodzaj zabudowy: istniejąca zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym. Utrzymuje się jak wstanie istniejącym, z wyjątkiem koniecznych remontów Dopuszcza się budowę garażu wolnostojącego. wysokość garażu do 6,0m. Architektura nawiązująca do architektury budynkumieszkalnego.

d) powierzchnia zabudowy: jak w stanie istniejącym e/ dopuszczalna wysokość zabudowy: jak w stanie istniejącym f/ linia zabudowy: jak w stanie istniejącym

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie - Teren planu znajduje się w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie otuliny obowiązują przepisy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 147/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 66, poz. 1462 z dnia 2.06.2011r) Uwarunkowania wynikające z uchwały nie ograniczają możliwości zagospodarowania obszaru planu zgodnie z ustaleniami planu.

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie ustala się 9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - nie ustala się

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

- woda: zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego

- ścieki: odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej

- odprowadzenie wód opadowych : na teren własnej działki

- energetyka: : do istniejącej sieci na warunkach podanych przez gestora sieci.

- zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła /paliwo niskoemisyjne

- utylizacja odpadów stałych: zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy.

- komunikacja: - wjazd istniejącą drogą dojazdową, wewnętrzną poszerzoną do szerokości 5,0m. Parkowanie na terenie własnej działki. min 2 miejsca

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenu

- jak w stanie istniejącym

2. KARTA TERENU B.05.MN.A OBSZAR ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PROJEKTOWANEJ MN 1 O POW. OK. 0,3690 haSYMBOLE NA RYS. PLANUMN 1 - zabudowa mieszkaniowa projektowana,

1) PRZEZNACZENIE TERENU zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego- teren znajduje się w regionie Kaszub Środkowych o historycznych tradycjach budowlanych, nowa zabudowa powinna nawiązywać do tradycyjnych form zabudowy. Do najbardziej charakterystycznych cech budownictwa Kaszub Środkowych należy proporcja bryły budynku, której rzut powinien zachować proporcje jak 1/1,5 do 1/1,7 .

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu naturalnego tereny zieleni / zieleń naturalna, urządzona, , zieleń krajobrazowa i izolacyjna/ winny stanowić min. 70% powierzchni działki objętej zmianą planu. Do nasad zieleni należy używać roślin gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie i siedliskowo.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- teren znajduje się w regionie Kaszub Środkowych o historycznych tradycjach budowlanych, nowa zabudowa powinna nawiązywać do tradycyjnych form zabudowy.

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie dotyczy

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

a) ilość działek: trzy

b) powierzchnia działki: min. 1000m2

c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym. Dach dwuspadowy o nachyleniu od 30o do 45o . Pokrycie dachówka lub materiały dachówko podobne. Dopuszcza się budowę garażu wbudowanego lub wolnostojącego. Wysokość garażu do 6,0m. Architektura nawiązująca do architektury budynku mieszkalnego.Kolorystyka budynków w kolorach naturalnych, nie wybijających się z kolorystyki otaczającego krajobrazu.

d) powierzchnia zabudowy: do 300m2 intensywność do 0,5

e) dopuszczalna wysokość zabudowy : do 9,0m f/ nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 5,0m od linii rozgraniczenia wewnętrznej drogi KDW

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie - Teren planu znajduje się w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie otuliny obowiązują przepisy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 147/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 66, poz. 1462 z dnia 2.06.2011r) Uwarunkowania wynikające z uchwały nie ograniczają możliwości zagospodarowania obszaru planu zgodnie z ustaleniami planu.

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: powierzchnia działki na terenie MN1 nie może być mniejsza niż 1000m2

9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - nie ustala się

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

- woda: zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego

- ścieki: odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej

- odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki

- energetyka: : do istniejącej sieci na warunkach podanych przez gestora sieci.

- zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła /paliwo niskoemisyjne

- utylizacja odpadów stałych: zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy.

- komunikacja: - wjazd istniejącą drogą dojazdową, wewnętrzną poszerzoną do szerokości 5,0m. Parkowanie na terenie własnej działki. min 2 miejsca

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenu

- jak w stanie istniejącym

3. KARTA TERENU NR 3 - WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDORWA KDWPOWIERZCHNIA OK. 0,0450ha SYMBOLE NA RYS. PLANUKDW - droga dojazdowa wewnętrzna

1) PRZEZNACZENIE TERENU Dojazd do zabudowy mieszkaniowej

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego- Nie ustala się

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu naturalnego Nie ustala się

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie dotyczy-

5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie dotyczy

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

a) ilość działek: nie dotyczy

b) powierzchnia działki: nie dotyczy

c) rodzaj zabudowy: istniejącą drogę dojazdową poszerza się do szerokości 5,0m,wskazane zastosowanie powierzchni przepuszczalnej

d) powierzchnia zabudowy: ok. 0,0450ha

e) dopuszczalna wysokość zabudowy : nie dotyczy

f) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie dotyczy

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie - Teren planu znajduje się w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie otuliny obowiązują przepisy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 147/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 66, poz. 1462 z dnia 2.06.2011r) Uwarunkowania wynikające z uchwały nie ograniczają możliwości zagospodarowania obszaru planu zgodnie z ustaleniami planu.

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: powierzchnia działki Nie dotyczy

9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

- woda: zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego

- ścieki: odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej

- odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej działki

- energetyka: : do istniejącej sieci na warunkach podanych przez gestora sieci.

- zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła /paliwo niskoemisyjne

- utylizacja odpadów stałych: zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy.

- komunikacja: - wjazd istniejącą drogą dojazdową, wewnętrzną KDW poszerzoną do szerokości 5,0m. Wskazane zastosowanie powierzchni przepuszczalnej. Parkowanie na terenie własnej działki. min 2 miejsca

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenu

- jak w stanie istniejącym

§ 2. Dla obszarów objętych niniejszymi zmianami ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: dla terenu MN - 0%, dla terenu MN1 - 15%, dla terenu KDW - 0%

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest :

- rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sierakowice dz. nr 42/3 (załącznik graficzny nr 1 )

- rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sierakowice dz. nr 369/10 (załącznik graficzny nr 2)

- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji należących do zadań własnych gminy ( załącznik nr 3)

- Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego ( załącznik nr 4 )

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Sierakowice do niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Suchta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/46/15
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 3 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/46/15
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 3 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/46/15
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 3 marca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

W wyniku analizy skutków finansowych uchwalenia planu dla działek nr 369/10, 42/3 położonych w Sierakowicach, można stwierdzić, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje wzrostu wartości inwestycji należących do zadań własnych gminy. Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, energia elektryczna istniejąca. Brak konieczności budowy dróg dojazdowych do działek

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Suchta


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/46/15
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 3 marca 2015 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do wyłożonego projektu uwag nie wniesiono

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Suchta

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »