| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.92.2015 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zasady i tryb przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Miasta i Gminy Sztum, zwanej dalej Budżetem Obywatelskim. Zasady i tryb konsultacji społecznych określa Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców opinii, co do zakresu zadań proponowanych do realizacji oraz ustalenie listy zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Traci moc Uchwała nr X.59.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.92.2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie decydowania o rozwoju lokalnym, tworzy się w gminie Sztum tzw. budżet obywatelski.

2. Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców gminy zadań istotnych z ich punktu widzenia oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu Miasta i Gminy Sztum.

3. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum.

4. Wysokość środków oraz realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy i uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sztum.

5. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Miasto i Gmina Sztum zostaje podzielona na 2 okręgi konsultacyjne:

Okręg nr 1 "Sztum i Czernin" obejmujący miasto Sztum i sołectwo Czernin

Okręg nr 2 "Obszary wiejskie" obejmujący sołectwa: Barlewice, Biała Góra, ul. Domańskiego, Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Nowa Wieś, Piekło, Parowy, Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Uśnice, Zajezierze.

Na każdy okręg konsultacyjny przeznacza się taka samą kwotę.

6. Władze samorządowe Miasta i Gminy Sztum będą podejmowały działania mające na celu propagowanie wśród mieszkańców gminy idei budżetu obywatelskiego.

7. Szczegółowy przebieg konsultacji budżetu obywatelskiego, w tym m.in. harmonogram konsultacji, tryb pracy zespołu oceniającego wnioski o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim określa swoim zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

8. Czas na składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 30 dni.

§ 2

ZASADY TWORZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ

1. Mieszkaniec Miasta i Gminy Sztum może zgłosić propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego, wyrazić poparcie dla wniosku zgłaszanego przez innego wnioskodawcę oraz wziąć udział w powszechnym głosowaniu, w którym będą wybierane ostatecznie zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Każda uprawniona osoba może zgłosić lub poprzeć tylko projekt z okręgu, którego jest mieszkańcem.

2. Propozycja zadania, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć tylko działań, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania gminy Sztum i polega na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie elementu infrastruktury gminnej.

3. Propozycja zadania, o którym mowa w ust. 1 nie może dotyczyć zadań:

a) których wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w ust. 8,

b) które po realizacji generowałyby niewspółmiernie wysokie koszty utrzymania,

c) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

d) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia już na etapie składania wniosku do budżetu obywatelskiego,

e) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

f) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na inne niezbędne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania (m.in. projekt techniczny, nadzór inwestorski, nadzór autorski, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej itp.).

4. Wniosek o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Miasta i Gminy Sztum stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz wniosku dostępny jest elektronicznie na stronie www.sztum.pl w Zakładce budżet obywatelski, a także w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w punkcie Informacja.

5. We wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy:

a) zaznaczyć właściwy okręg,

b) podać konkretną nazwę zadania wg. schematu, tj. nazwa musi zawierać przedmiot zadania i miejsce realizacji (maksymalnie 200 znaków),

c) wskazać miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie terenów będących własnością lub w dysponowaniu gminy. W przypadku terenów, które nie są własnością gminy do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela terenu na realizację zadania. Ponadto w takim przypadku rozpoczęcie realizacji zadania będzie uzależnione od zawarcia pisemnego porozumienia między gminą i właścicielem terenu, w którym zostaną określone zasady finansowania kosztów utrzymania i eksploatacji infrastruktury powstałej na tym terenie w ramach budżetu obywatelskiego,

d) dokonać precyzyjnego opisu proponowanego zadania,

e) podać szacunkowy koszt realizacji zadania,

f) podać pełne dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres oraz dodatkowo adres e-mail i telefon kontaktowy),

g) podać pełne dane identyfikujące 15 osób popierających wniosek (imię, nazwisko, adres), przy czym osoby popierające muszą spełniać warunek określony w ust. 1.

6. W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim możliwe będą konsultacje ze wskazanymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

W przypadku zaistnienia utrudnień związanych z określeniem szacunkowego kosztu realizacji zadania lub ustaleniem miejsca realizacji zadania (lokalizacji terenu), własności nieruchomości mieszkaniec może uzyskać pomoc w odpowiednim referacie Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Szczegółowa informacja nt. pracowników udzielających informacji w zakresie budżetu obywatelskiego zostanie podana w ogłoszeniu o naborze wniosków o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim.

W celu określenia lokalizacji oraz własności gruntu mieszkaniec może także skorzystać z geoportalu gminy Sztum www.sztum.e-geoportal.pl .

7. Wypełnione wnioski należy dostarczyć:

a) osobiście do punktu Informacja mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Sztum lub

b) korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem "Projekt - budżet obywatelski".

8. Koszt realizacji pojedynczego zadania (wniosku) nie może być niższy niż 20 000 oraz nie może być wyższy niż 50% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w danym okręgu.

9. Termin dostarczania wniosków zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, o którym mowa w § 1 ust. 7.

10. Osoba zgłaszająca lub popierająca wniosek wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim gminy zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

§ 3

ANALIZA WNIOSKÓW

1. Analiza złożonych wniosków zostanie przeprowadzona pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym, tj. praktycznej możliwości realizacji wniosku ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność, a także na możliwości finansowe i techniczne.

2. Z powodów formalnych odrzucone są propozycje projektów:

a) niespełniające wymogów wskazanych w niniejszym regulaminie,

b) złożone po terminie,

c) których koszt całkowity (zweryfikowany przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego) nie mieści się w granicach określonych w § 2 ust. 8,

d) których realizacja przekracza 1 rok budżetowy.

3. Analizy formalno-prawnej oraz merytorycznej dokona zespół, o którym mowa w ust. 2 pkt c) powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zespół wezwie pisemnie/mailowo wnioskodawcę do usunięcia braków lub uzupełnienia wniosku. W przypadku nieusunięcia braków lub niedokonania uzupełnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od wezwania, wniosek zostanie odrzucony i nie będzie podlegał dalszej procedurze. Lista wniosków odrzuconych po analizie formalnej zostanie podana do publicznej wiadomości.

5. Wnioski, które pozytywnie przejdą analizę formalno-prawną przejdą do kolejnego etapu oceny, tj. analizy merytorycznej. Lista wniosków, które przejdą do etapu analizy merytorycznej zostanie podana do publicznej wiadomości.

6. W przypadku stwierdzenia braków merytorycznych zespół wezwie pisemnie wnioskodawcę do usunięcia braków lub uzupełnienia wniosku. W przypadku nieusunięcia braków lub niedokonania uzupełnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od wezwania, wniosek zostanie odrzucony i nie będzie podlegał dalszej procedurze. Lista wniosków odrzuconych po analizie merytorycznej zostanie podana do publicznej wiadomości.

7. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum może zasięgnąć opinii Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w odniesieniu do wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

8. Wnioski dotyczące zbliżonych propozycji zadań mogą zostać pogrupowane w zadania, w konsultacji z wnioskodawcą.

9. Wnioski, które pozytywnie przejdą oba etapy analizy opisanej w ust. 2-7 tworzą listę propozycji zadań do budżetu obywatelskiego. Lista propozycji zadań do budżetu obywatelskiego zostanie podana do publicznej wiadomości.

§ 4

WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Termin głosowania nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego określa swoim zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Sztum. Czas głosowania nie może być krótszy niż 15 dni.

2. Po zarządzeniu głosowania nastąpi udostępnienie mieszkańcom gminy kart do głosowania zawierających wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego możliwe do realizacji, odrębnie dla poszczególnych okręgów.

3. Karty do głosowania zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie www.sztum.pl w Zakładce budżet obywatelski, a także udostępnione w formie papierowej w punkcie Informacja w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum i w wyznaczonych punktach określonych w zarządzeniu Burmistrza.

4. Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

Oznacza to, że może:

a) oddać tylko jedną papierową kartę do głosowania lub

b) oddać jeden głos poprzez wypełnienie karty do głosowania drogą elektroniczną na stronie www.sztum.pl

5. Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej karty do głosowania, która wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Sztum lub do wyznaczonych punktów jako pierwsza. Pozostałe karty oddane przez tę samą osobę uzna się za nieważne.

6. W głosowaniu w formie elektronicznej oddanie głosu więcej niż jeden raz będzie uniemożliwione przez system informatyczny.

7. Oddanie głosu przez tę samą osobę w formie papierowej i w formie elektronicznej spowoduje uznanie za ważny tylko głosu, który został oddany jako pierwszy.

8. Głosując mieszkaniec ma prawo wybrać maksymalnie 2 spośród wszystkich przedstawionych na karcie do głosowania propozycji zadań, które jego zdaniem są najważniejsze.

9. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwy zadania.

10. Głosować można tylko na propozycje wniosków z okręgu, którego jest się mieszkańcem.

11. Karty do głosowania będzie można:

a) składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w punkcie Informacja i w wyznaczonych punktach w dniach określonych w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, o którym mowa w ust. 1, lub

b) przysyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, nie decyduje data stempla pocztowego lub

c) dostarczać elektronicznie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamieszczonego na www.sztum.pl .

12. Osoba składająca kartę do głosowania wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia wyniku głosowania. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

13. Wszystkie karty do głosowania, niezależnie od formy ich złożenia, będą weryfikowane pod katem spełnienia wymogów formalnych. tzn. czy zostały złożone przez osobę uprawnioną, czy dana osoba nie złożyła karty więcej niż raz oraz czy nie zawierają błędów lub naruszeń zasad wskazanych w niniejszym regulaminie.

14. Propozycje zadań, które w ramach limitu środków na dany okręg uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców, zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum i zaproponowane przez Burmistrza do realizacji.

15. Zadania, o których mowa w ust. 14 tworzą budżet obywatelski. Budżet obywatelski zostanie wprowadzony do budżetu Miasta i Gminy Sztum w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sztumie.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.pdf

do Regulaminu przeprowadzania
konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Procedura budżetu obywatelskiego to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć poprzez zgłaszanie, a następnie wybór w powszechnym głosowaniu zadań do realizacji w ramach wydzielonej w budżecie Miasta i Gminy Sztum kwoty środków finansowych.

Jako jeden z instrumentów pobudzających i wspierających aktywność społeczną mieszkańców gminy budżet obywatelski przyczynia się do zwiększenia ich udziału w procesie decydowania o sprawach dotyczących najbliższego otoczenia, co sprzyja wzmocnieniu poczucia wspólnoty lokalnej i odpowiedzialności, a także rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Wyrazem zainteresowania mieszkańców tą formą współdecydowania o rozwoju gminy jest ich liczny udział w I edycji budżetu obywatelskiego, której realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2014 r.

Realizacja I etapu budżetu obywatelskiego umożliwiła zdobycie niezbędnego doświadczenia w zakresie tego typu konsultacji społecznych. W wyniku analizy przebiegu całej procedury konieczne okazało się dokonanie określonych zmian w regulaminie. Mają one na celu zwiększenie sprawności realizacji oraz efektywności zadań w ramach budżetu obywatelskiego jako kolejnej - obok inicjatywy lokalnej i trybu małych dotacji - formy zwiększenia wpływu mieszkańców w sprawach lokalnej wspólnoty samorządowej.

W regulaminie wprowadzono warunek dot. progowych wartości zadania (minimum 20 tys. zł, nie więcej niż 50% wartości budżetu obywatelskiego dla danego okręgu) oraz sprecyzowano charakter zadań, jakie mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Zadania o mniejszej wartości oraz o charakterze innym niż wymienione w uchwale mogą być nadal realizowane, m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »