| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/141/2015 Rady Miejskiej Rumi

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Rumi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, 699, i 978), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045 oraz poz. 1283) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach położonych na obszarze Miasta Rumi.

§ 2.

1. Wysokość opłaty targowej jest zależna od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż.

2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 4.

Ustala się stawki opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach, zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Opłatę targową na targowiskach przy ul. Pomorskiej i ul. Dębogórskiej pobiera się w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej w miejscach określonych w ust. 1 wyznacza się P. Krzysztofa Bohm oraz P. Ewę Mazurek.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10% pobranej opłaty.

4. Zobowiązuje się inkasentów do wpłaty na konto Urzędu Miasta Rumi pełnej kwoty pobranej opłaty targowej w następujących terminach: a/ do dnia 20 każdego miesiąca - za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca; b/ do dnia 5 każdego miesiąca - za okres od dnia 16 do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

5. Sposób rozliczania pobranych opłat oraz wypłaty wynagrodzenia określa umowa.

§ 6.

Opłatę targową za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wymienionymi w § 5 ust.1 uiszcza się w drodze indywidualnej wpłaty dokonanej na konto Urzędu Miasta Rumi nr 39 8351 0003 0000 2394 2000 0110 nie później niż w dniu sprzedaży, przed jej rozpoczęciem.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XIX/269/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Rumi (Dz. Urz. z 2012r. poz. 659) zmieniona uchwałą Nr XXXV/421/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 maja 2013r.(Dz. Urz. z 2013r. poz. 2503).

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi


Ariel Sinicki


Załącznik do Uchwały Nr XVII/141/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku ze zmianą brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) obowiązująca od dnia

1 stycznia 2016r, rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Burmistrz Miasta Rumi proponuje wprowadzenie opłaty targowej na terenie administracyjnym gminy miejskiej Rumi w wysokości przedstawionej w załączniku do uchwały. Wysokość stawek opłaty targowej pozostaje niezmieniona w stosunku do dotychczas obowiązujących.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »