| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/268/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie: zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446) i art. 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. 2014, poz. 715 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się stypendia sportowe Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2.

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XVIII/227/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/268/2016
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Regulamin przyznawania i pozbawiania Stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

§ 1.

Regulamin określa zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania i pozbawiania Stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2.

1. Stypendia sportowe zwane dalej "Stypendiami" mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

2. Stypendia przyznaje się biorąc pod uwagę wynik sportowy oraz znaczenie danej dyscypliny dla rozwoju sportu na terenie Gminy Kartuzy.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Stypendia będzie corocznie określana w uchwale budżetowej.

§ 3.

Stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikowi, który:

1. zamieszkuje na terenie Gminy Kartuzy lub reprezentuje klub sportowy, którego siedzibą jest Gmina Kartuzy,

2. uprawia dyscyplinę sportową w ramach której uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu,

3. uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym indywidualnie lub w grach zespołowych, a jego dotychczasowy rozwój sportowy wskazuje na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

§ 4.

1. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach indywidualnych przyjmuje się:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Europejskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

2) zajęcie miejsc I - III we współzawodnictwie o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

3) powołanie do kadry narodowej Polski w danej dyscyplinie sportu.

2. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w grach zespołowych lub rywalizacji drużynowej przyjmuje się:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Europejskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

2) zajęcie miejsc I - VI we współzawodnictwie o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

3) powołanie do kadry narodowej Polski w danej dyscyplinie sportu.

§ 5.

Stypendium sportowe wynosi:

1. za udział w Igrzyskach Olimpijskich - 1.000,00 złotych (brutto),

2. za udział w Igrzyskach Europejskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy - 500,00 złotych (brutto),

3. za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - 400,00 złotych (brutto),

4. za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - 300,00 złotych (brutto),

5. za zajęcie III miejsca we współzawodnictwie o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - 200,00 złotych (brutto),

6. za zajęcie miejsc IV-VI we współzawodnictwie w grach zespołowych o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, - 100,00 złotych (brutto),

7. dla zawodnika powołanego do kadry narodowej Polski - 200,00 złotych (brutto).

§ 6.

1. Stypendium może być przyznane na okres 12 miesięcy zawodnikowi, który spełnia kryteria określone w §3 w oparciu o wyniki sportowe określone w §4 uzyskane w roku poprzedzającym okres stypendialny.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium w związku z powołaniem do kadry narodowej, Stypendium może być przyznane w oparciu o powołanie, które nastąpiło w okresie roku poprzedzającego okres stypendialny. W przypadku nie uzyskania przez zawodnika powołania do kadry narodowej w trakcie okresu, na który zostało przyznane Stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Burmistrza Kartuz.

3. Stypendium wypłacane jest miesięcznie w terminie do końca każdego miesiąca, na który zostało przyznane Stypendium. W uzasadnionych przypadkach Stypendia będą mogły być wypłacane w kolejnym miesiącu z wyrównaniem za miesiąc poprzedni.

4. Ilość przyznanych Stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Kartuzy oraz liczby zawodników spełniających warunki wymienione w § 3 i § 4 przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu Stypendium sportowego mają zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki sportowe.

5. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kartuzy a stypendystą.

§ 7.

1. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium sportowego występuje zawodnik spełniający kryteria określone §3 i §4. W przypadku zawodników niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.

2. Wniosek o przyznanie Stypendium składa wnioskodawca na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1.

3. Wnioski składa się w terminie do 30 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma nastąpić przyznanie Stypendium.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych określonych w § 4.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie Stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Złożenie wniosku o Stypendium nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego przyznania.

8. W sytuacjach szczególnych Burmistrz Kartuz może wyznaczyć inny termin na składanie wniosków o przyznanie Stypendium sportowego. W takich przypadkach Burmistrz ustala okres, na który może zostać przyznane Stypendium, krótszy niż 12 miesięcy.

§ 8.

1. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyznaje Burmistrz Kartuz.

§ 9.

1. Burmistrz pozbawia zawodnika Stypendium w przypadku, gdy zawodnik:

1) zakończył karierę sportową,

2) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych,

3) został zawieszony w prawach zawodnika,

4) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno - moralne,

5) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę.

2. Pozbawienie zawodnika Stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.

3. Decyzję o pozbawieniu zawodnika Stypendium podejmuje Burmistrz Kartuz na uzasadniony wniosek lub z własnej inicjatywy.

4. O podjęciu decyzji o pozbawieniu zawodnika Stypendium Burmistrz Kartuz informuje zawodnika.

5. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza Kartuz o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na podjęcie decyzji o pozbawieniu zawodnika Stypendium.

6. Informację o przyznanych Stypendiach podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie na stronie internetowej Gminy Kartuzy http://www.kartuzy.pl/i Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/268/2016
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W dniu 1 czerwca 2016r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Kartuzach zawiadomienie o wszczęciu przez Wojewodę Pomorskiego procedury stwierdzenia nieważności uchwały NrXVIII/227/2016r. Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie: zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym z uwagi na istotne naruszenie prawa . Podjęcie proponowanej uchwały usunie wskazane przez organ nadzoru uchybienia i umożliwi realizację procedury przyznawania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »