| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego."


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm. ), art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p.zm.), i art. 4 ust.2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 z p.zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z p. zm.), Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi z dnia 1.03.2010 r. (Ldz.3855) i 10.03.2010 r. (L.dz.4630) uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka
Załącznik do uchwały Nr XXXV/370/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 marca 2010 r.
REGULAMIN
Określający szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p. zm. )
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r., Nr 22, poz. 181 ze zm.),
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub przedszkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska,
4) Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej,
5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły i przedszkola,
6) nauczycielu - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku nauczyciela w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział, grupę lub klasy łączone,
8) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola,
9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 7 Karty Nauczyciela.
§ 2. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku motywacyjnego,
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
5) dodatku za warunki pracy,
6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatku mieszkaniowego.
II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art.33 ust.1 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa §7 rozporządzenia.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) nauczycielowi (wicedyrektorowi) - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi - Burmistrz.
III. DODATEK FUNKCYJNY
§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji:
1) wychowawcy klasy,
2) opiekuna stażu,
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1.
Przedszkola:
1) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie,
2) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie.
od
600
400
do
1.000
6002.
Szkoły podstawowe i gimnazja:
1) dyrektor szkoły liczącej do 4 oddziałów,
2) dyrektor szkoły liczącej od 5 do 7 oddziałów,
3) dyrektor szkoły liczącej od 8 do 11 oddziałów,
4) dyrektor szkoły liczącej od 12 do 16 oddziałów,
5) dyrektor szkoły liczącej od 17 do 24 oddziałów.

400
600
800
1.000
1.200

700
1.000
1.300
1.600
1.900
3. Doradca metodyczny lub nauczyciel - konsultant 400 800
4. Kierownik świetlicy szkolnej 200 250
5. Wychowawca klasy w szkole
- - ponad 25 uczniów,
- - od 21 do 25 uczniów,
- - od 16 do 20 uczniów,
- - od 11 do 15 uczniów,
- - do 10 uczniów.
w wysokości :
200
160
120
90
60
6. Wychowawca w przedszkolu i klasy "0"
- - ponad 20 wychowanków,
- - do 20 wychowanków.

120
70
7. Opiekun stażu 60
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz. Przyznając dodatek funkcyjny należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły.
5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora ustala dyrektor szkoły z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekroczyć 75 % dodatku funkcyjnego dyrektora.
6. Dodatek funkcyjny określony w ust 2 pkt 1 przysługuje nauczycielowi za wychowawstwo każdego oddziału.
7. Dodatek funkcyjny wymieniony w ust.2 pkt 2 przysługuje nauczycielowi opiekunowi stażu na każdego nauczyciela odbywającego staż u danego opiekuna stażu.
8. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli wymienionych w ust. 6 i 7 przyznaje dyrektor szkoły.
§ 5. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego określonego w § 4 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska (funkcji), a jeżeli powierzenie stanowiska (funkcji) nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny określony w § 4 ust. 1 i 2 nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
3. Dodatek funkcyjny określony w § 4 ust. 1 i 2 nie przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których ten dodatek jest przypisany, a jeżeli zaprzestanie pełnienia tych obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
IV. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 6. 1. Przy ustaleniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i jego wysokości uwzględnia się w szczególności:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa,
2) uzyskiwanie przez dzieci i uczniów wysokich lokat w konkursach i przeglądach artystycznych prowadzonych przez różne instytucje oświatowe oraz współpracujące ze szkołami na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa, kraju.
3) opracowanie przez nauczyciela i wdrożenie programów dotyczących działań wychowawczych i profilaktycznych wśród dzieci i uczniów.
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom.
5) aktywne uczestniczenie w tworzeniu programów i planów szkoły lub przedszkola,
6) pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego potwierdzone świadectwem ukończenia lub zaświadczeniem,
7) pełnienie dodatkowych funkcji przydzielonych przez dyrektora, związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły lub przedszkola, pełnienie funkcji administratora szkolnej sieci komputerowej,
8) podejmowanie działań podnoszących wizerunek szkoły.
9) tworzenie atmosfery korzystnie wpływającej na wzajemne relacje interpersonalne w gronie nauczycielskim i nawiązywanie dobrej współpracy z rodzicami.
10) organizowanie imprez i uroczystości w szkołach i poza szkołami,
11) sprawowanie opieki z pozytywnymi efektami nad samorządem uczniowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły i organizowanie zajęć dla uczniów w czasie wolnym,
12) wykonywanie dodatkowej pracy związanej z poprawą zadań i pisemnych prac domowych
13) organizowanie lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli w zespołach przedmiotowych lub w radzie pedagogicznej,
14) prowadzenie zajęć otwartych,
15) opracowywanie publikacji do gazet i czasopism związanych z wykonywaną pracą,
16) współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi lokalnymi organizacjami, wspieranie imprez i uroczystości organizowanych przez samorząd gminy,
17) realizowanie zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
2. Przyznanie oraz ustalenie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora zależy od stopnia spełniania niżej wymienionych warunków:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły,
2) właściwa polityka kadrowa,
3) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły,
4) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,
5) dyscyplina pracy, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy,
6) podnoszenie własnych kwalifikacji,
7) zaangażowanie w kształtowanie korzystnych warunków interpersonalnych w szkole, tworzenie wśród nauczycieli atmosfery zgodnej pracy na rzecz szkoły,
8) współpraca z organem prowadzącym szkołę, wykonanie jego uchwał i postanowień oraz pisemnych zaleceń,
9) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami lokalnymi,
10) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele szkoły.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od stopnia spełniania warunków dodatku motywacyjnego. Przydziela go dyrektor kwotowo i może on wynosić do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek motywacyjny przyznawany jest od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 1 w granicach przyznanych środków finansowych, ustala:
1) dyrektor szkoły, gdy nauczyciel spełnia, co najmniej 7 warunków wymienionych w ust.1
2) dyrektor przedszkola, gdy nauczyciel spełnia co najmniej 6 warunków wymienionych w ust. 1.
3) dyrektor szkoły dla wicedyrektora w zależności od stopnia spełniania warunków w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt.3-10.
6. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz. Dodatek motywacyjny przyznawany jest dyrektorom od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może przekroczyć 40% stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
8. Dodatek motywacyjny przestaje przysługiwać z dniem, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska dyrektora lub wygasł okres, na który zostało powierzone stanowisko dyrektora, a także z dniem rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.
9. Dodatki motywacyjne przyznawane nauczycielom i dyrektorom przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w ostatnim roku.
10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli ta godzina została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku), przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4, 16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycieli, lub ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszony o 1/5. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym.
5. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, których nie mógł zrealizować z przyczyn niedotyczących pracownika w związku z:
1) dniem rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych,
2) Dniem Edukacji Narodowej
3) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
4) udziałem uczniów w wycieczkach, imprezach lub zawodach sportowych,
5) rekolekcjami,
6) delegowaniem przez dyrektora celem wzięcia udziału w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Dyrektor szkoły może w przypadkach wymienionych w ust. 5 i w czasie godzin pracy nauczyciela powierzyć nauczycielowi inne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze.
7. Zapłata za godziny ponadwymiarowe w dniach, w których szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo-opiekuńcze przysługuje tylko wtedy, gdy liczba godzin zajęć nauczyciela przekracza dzienną obowiązkową normę godzin, ale nie może być większa niż liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym.
§ 8. 1. W przypadku łączenia różnych wymiarów zajęć ustalonych zgodnie z art. 42 Karty nauczyciela w ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczyciela oblicza się w następujący sposób: liczbę wszystkich godzin zajęć realizowanych w tygodniu przez nauczyciela z różnych wymiarów należy podzielić przez sumę ułamków dziesiętnych oznaczających części etatowe z poszczególnych wymiarów zajęć. W obliczeniach należy zastosować dokładność do części setnych, a wymiar etatowy godzin zaokrąglić w ten sposób, że co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego wymiaru stanowią godziny ponadwymiarowe, liczone według takiej stawki godzinowej.
2. Ustalenia wymiaru wynikającego w ust. 1 dokonuje dyrektor szkoły i decyzję włącza do akt osobowych nauczyciela.
§ 9. 1. Przez godziny doraźnych zastępstw rozumie się przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych za nauczyciela nieobecnego nie dłużej, niż przez dwa tygodnie.
2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw jest płatne z dołu.
VI. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 10. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom na zasadach określonych w art. 34 Kary Nauczyciela oraz § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie zajęć:
1) rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim,
2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.
§ 11. 1. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy wynosi:
1) dla nauczyciela realizującego zajęcia wymienione w § 10 ust.2 pkt.1,2 w całym obowiązkowym wymiarze dodatek wynosi 10 % stawki wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla nauczyciela realizującego zajęcia wymienione w § 10 ust.2 pkt.1,2 jako część obowiązkowego wymiaru godzin lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze, dodatek wypłaca się w wysokości 10% stawki wynagrodzenia zasadniczego w części proporcjonalnej do etatu,
3) dla nauczyciela realizującego zajęcia wymienione w § 10 ust.2 pkt. 3 dodatek wynosi 5% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę według indywidualnego zaszeregowania zasadniczego nauczyciela.
2. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w § 10 ust.2 wynosi 5% i oblicza się według zasad wymienionych w ust. 1 pkt. 1-2.
§ 12. 1. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz.
2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry z wyjątkiem godzin ponadwymiarowych z trudnymi warunkami, które wypłaca się z dołu.
VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 13. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły,
2) 20% środków funduszu przeznacza się do dyspozycji Burmistrza na nagrody organu prowadzącego dla kadry kierowniczej.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu mają charakter uznaniowy. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku.
3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze:
1) dobre wyniki nauczania potwierdzone na sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe i artystyczne, wysokie wyniki w badaniu kompetencji uczniów, wysokie wyniki w zawodach sportowych),
3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy,
4) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków, celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,
5) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej,
6) przygotowanie i wzorowe realizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych,
7) organizowanie imprez kulturalnych, społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
8) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej poprzez pracę pozalekcyjną,
9) doskonalenie własnego warsztatu pracy, poprzez ustawiczne doskonalenie swoich kwalifikacji,
10) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich, opracowywanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,
11) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, pozyskiwanie środków,
12) organizowanie współpracy z instytucjami i organizacjami, celem wspomagania działalności statutowej szkoły,
13) promowanie szkoły poza środowiskiem szkolnym.
4. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada, co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia, co najmniej pięć kryteriów, o których mowa w ust.3.
5. Ustala się następujące kryteria przyznawania Nagrody Burmistrza dla dyrektorów:
1) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.
2) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, przedszkola,
3) organizowanie pomocy nauczycielom w zakresie organizowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,
4) opracowanie i wdrażanie programu zwiększającego bezpieczeństwo uczniów,
5) skuteczne wprowadzenie zmian wynikających z funkcjonowania sytemu oświaty,
6) opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych,
7) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kreowanie jej pozytywnego wizerunku,
8) wzbogacenie bazy szkoły oraz szczególna troskę o stan majątku szkolnego,
9) efektywne działania na rzecz pozyskiwania dochodów własnych oraz funduszy zewnętrznych,
10) opracowanie i wdrażanie programu zwiększającego bezpieczeństwo uczniów.
6. Nagroda Burmistrza może być przyznana dyrektorowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia, co najmniej 4 kryteria, o których mowa w ust. 5. Wniosek o nagrodę przygotowuje dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.
7. Nagrodę dla nauczyciela przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ze środków, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1. Wysokość nagrody ustala dyrektor.
8. Nagrodę dla dyrektorów przyznaje Burmistrz, ze środków, o których mowa w § 13 ust. 1pkt.2. Wysokość nagrody ustala Burmistrz.
9. W miarę posiadanych środków Burmistrz może poza środkami wymienionymi w ust.1 utworzyć dodatkowy fundusz przeznaczony na nagrody dla nauczycieli w wysokości do 2 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
10. Nagrodę Burmistrza ze środków ustalonych w ust.9 może otrzymać nauczyciel posiadający wyróżniającą ocenę pracy za:
1) osiągnięcie przez uczniów sukcesów poprzez zajęcie wysokich lokat na szczeblu województwa lub powiatu w konkursach oraz zawodach sportowych,
2) zdobycie przez uczniów tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego
3) osiągniecie przez uczniów wysokich średnich na tle powiatu lub województwa na sprawdzianach kończących klasę szóstą lub egzaminach gimnazjalnych organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną,
4) opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań wychowawczych wśród dzieci i młodzieży prowadzonych bezpłatnie,
5) opracowanie publikacji związanych z dydaktyką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
6) podejmowanie działań promujących szkołę i gminę w województwie i kraju,
7) pozyskiwanie środków poza budżetem szkoły na działania i zadania prowadzone przez szkołę.
11. Nagroda Burmistrza dla nauczycieli ma charakter uznaniowy jej wysokość ustala Burmistrz w zależności od stopnia spełniania kryteriów wymienionych w ust.10, ale nie może być niższa niż wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego.
12. Nagrodę, o której mowa w ust. 11 przyznaje Burmistrz na wniosek dyrektora szkoły według wzoru przygotowanego przez Burmistrza. Wniosek winien zawierać opis efektów pracy nauczyciela.
13. Nagrodę dyrektora lub Burmistrza przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
VIII. DODATEK MIESZKANIOWY
§ 14. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym, niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatek mieszkaniowy, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla jednej osoby - 5 zł,
2) dla dwóch osób - 9 zł,
3) dla trzech osób - 13 zł,
4) dla czterech i więcej osób - 17 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców, pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela/dyrektora, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
8. Nauczyciel jest obowiązany powiadomić dyrektora, a dyrektor Burmistrza o każdorazowej zmianie mającej wpływ na wysokość przyznanego dodatku w ciągu 14 dni, od zaistnienia przyczyny powodującej zmianę.
9. W przypadku stwierdzenia zawyżonej stawki dodatku, nadpłata zostanie potrącona nauczycielowi z wynagrodzenia.
10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15. 1. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
2. Zmiany w regulaminie dokonuje się w trybie jego uchwalania.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »