Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/240/10 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ - Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r. w następujący sposób:

1. Dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 174.043,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą - 18.009.101,- złotych, w tym:

dochody bieżące - 12.382.593,- zł,

dochody majątkowe - 5.626.508,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 249.089,- złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 2.1, Nr 2.2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą - 21.790.844,-

W tym:

1)Wydatki bieżące budżetu - 10.548.003,- zł, w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 7.048.224,- zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.539.137,- zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 1.509.087,- zł;

b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 265.443,- zł;

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2. 387.139,- zł;

d) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 607.197,- zł; z czego:

- Ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 516.118,- zł.

e) Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Moszczenica lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2010 - w łącznej kwocie 70.000 zł;

f) Wydatki na obsługę długu publicznego 140.000 zł;

g) Rezerwa 30.000,- zł.

2)Wydatki majątkowe budżetu - 11.242.841,- zł, w tym:

a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.242.841,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8.874.191,- zł; w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5.476.508,- zł;

3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.781.743,- złotych i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.435.000,- złotych,

- wolnych środków - 346.743,- złotych.

4. Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 75.046,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały i wynoszą 4.206.743,- złotych,

5. Rozchody budżetu wynoszą 425.000,- złotych.

§ 2. 1. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy obejmujące programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2010 rok ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 r. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,- zł. ".

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Warzecha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/240/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy

Lp

Nazwa

Dz.

DOCHODY

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

Administracja publiczna

750

165.136

Dochody majątkowe (zadania własne)
w tym:

165.136

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - UE

165.136

2.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

8.907

Dochody majątkowe (zadania własne)
w tym:

8.907

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

8.907

Ogółem:
w tym:
- dochody bieżące
w tym ze środków UE
- dochody majątkowe
w tym ze środków UE

174.043

-
-
174.043
174.043

-

-
-
-
-

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Warzecha


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/240/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy Moszczenica na 2010 rok

Lp

Nazwa

Dz.

Rozdz.

WYDATKI

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

Administracja publiczna

750

220.182

Pozostała działalność

75095

220.182

w tym:

- wydatki majątkowe (zadania własne)

220.182

2.

Obsługa długu publicznego

757

50.000

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75704

50.000

w tym:

- wydatki bieżące (zadania własne)

50.000

3.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

21.093

Oczyszczanie miast i wsi

90003

21.093

w tym:

- wydatki bieżące (zadania własne)

21.093

Ogółem:
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

270.182

50.000
220.182

21.093

21.093
-

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Warzecha


Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXII/240/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków bieżących budżetu gminy Moszczenica na 2010 rok

Lp

Dz.

Rozdz.

Nazwa - Treść

Kwota

Zwiększ.

Zmniejsz.

1.

757

Obsługa długu publicznego

50.000

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

50.000

w tym:
5. wydatki na poręczenia i gwarancje


50.000

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21.093

90003

Oczyszczanie miast i wsi

21.093

w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


21.093

21.093

RAZEM wydatki bieżące:
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2.wydatki na dotacje na zadania bieżące
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
5. wydatki na poręczenia i gwarancje
6. wydatki na obsługę długu publicznego

50.000

-

-
-
-
-
-
50.000
-

21.093

21.093

-
21.093
-
-
-
-
-

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Warzecha


Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXII/240/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu gminy Moszczenica na 2010 rok /w złotych/

Dz

Rdz.

Wyszczególnienie

Nakłady ogółem

Źródła finansowania

Zwiększenia

Zmniejszenia

Środki
własne

Dotacje

Fundusze UE

Budżet państwa

Inne źródła

750

Administracja publiczna

220.182

-

+55.046

+165.136

75095

Pozostała działalność

220.182

-

+55.046

+165.136

- Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Moszczenica
w tym:
programy z pomocy zagranicznej

220.182


220.182

-


-

+55.046


+55.046

+165.136


+165.136

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.907

8.907

-8.907

+8.907

90095

Pozostała działalność

8.907

8.907

-8.907

+8.907

- kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Staszkówka
w tym:
programy z pomocy zagranicznej

8.907


8.907

8.907


8.907

-8.907


-8.907

+8.907


+8.907

Ogółem :
w tym:
programy z pomocy zagranicznej

229.089

229.089

8.907

8.907

+46.139

+46.139

+174.043

+174.043

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Warzecha


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/240/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Moszczenica w 2010 roku /w złotych/

1.

Dochody ogółem

18.009.101,- zł

2.

Wydatki ogółem

21.790.844,- zł

3.

Wynik (deficyt)

3.781.743,- zł

4.

Przychody budżetu

4.206.743,- zł

5.

Rozchody budżetu

425.000,- zł

Przychody budżetu Gminy Moszczenica


§


Przychody - nazwa


Zwiększ.


Zmniejsz.

Stan przychodów po zmianach

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
w tym:
- pożyczka na kanalizację
i oczyszczalnie ścieków- 880.000,- zł,
- kredyt na zadania inwestycy.-2.980.000,- zł

3.860.000,-

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
w tym: - wolne środki roku 2009

75.046,-

-

346.743,-

Razem przychody

75.046,-

-

4.206.743,-

Rozchody budżetu Gminy Moszczenica

§

Rozchody - nazwa

Plan na 2010 rok


992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w tym:
- spłata kredytu BS Biecz- 125.000,- zł
- spłata kredytu BSR Kraków - 300.000,- zł

425.000,-

Razem rozchody

425.000,-

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Warzecha


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/240/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Program
jego cel
i zadania

Jednostka
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków
w 2010r.

Wysokość
wydatków
w 2011r.

Wysokość
wydatków
w2012r.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy
Moszczenica

2007-2010

8.742.882

3.534.326

-

-

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Moszczenica

Urząd Gminy
Moszczenica

2009-2012

9.396.535

1.494.646

2.622.567

5.259.322

Termomodernizacja Szkoły Podst.
w Moszczenicy

Urząd Gminy
Moszczenica

1 rok

1.198.000

120.550

116.220

112.000

Centrum sportowo-rekreacyjne/boisko/
w M-cy

Urząd Gminy
Moszczenica

2009-2011

2.075.360

846.610

1.180.560

-

Odnowa centrum wsi Moszczenica z placem targowym

Urząd Gminy
Moszczenica

2008-2010

1.024.946

535.249

-

-

Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej
w miejsc. Staszkówka

Urząd Gminy
Moszczenica

2010

739.000

739.000

-

-

Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Urząd Gminy
Moszczenica

2010-2013

1.777.430

1.374.178

166.864

166.864

Budowa Społeczeństwa Informacyjnego
w Gminie Moszczenica

Urząd Gminy
Moszczenica

2010-2011

1.300.017

350.182

949.835

-

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Warzecha


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/240/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2010 r.

Program
jego cel
i zadania

Jednostka
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość wydatków
w 2010r.

Wysokość
wydatków
w 2011r.

Wysokość
wydatków
w 2012r.

Środki budżetu Gminy

Środki budżetu państwa

Środki budżetu UE

Wydatki majątkowe

Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej
w miejsc. Staszkówka (PROW)

Urząd Gminy
Moszczenica

2010

739.000

-8.907
(284.708)

+8.907
(454.292)

-

Budowa Społeczeństwa Informacyjnego
w Gminie Moszczenica (MRPO)

Urząd Gminy
Moszczenica

2010-2011

1.300.017

+55.046
(87.546)

+165.136
(262.636)

949.835

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Warzecha

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe