| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/ 614/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gmin ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych( DZ. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Starego Sącza, Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Starym Sączu

mgr Marian Lis


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/ 614/ 10
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 26 marca 2010 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

700.000,00

700.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe
w tym:

700.000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

700.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

700.000,00

Wydatki bieżące
w tym

700.000,00

Dotacja na zadania bieżące

700.000,00

750

Administracja publiczna

100.000,00

75023

Urzędy gmin

100.000,00

Wydatki majątkowe
w tym:

100.000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

50.000,00

Wydatki bieżące
w tym

50.000,00

Wydatki jednostek budżetowych

50.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

50.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100.000,00

Wydatki bieżące
w tym

100.000,00

Wydatki jednostek budżetowych

100.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

306.000,00

406.000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

306.000,00

Wydatki bieżące

6.000,00

Dotacje na zadania bieżące

6.000,00

Wydatki majątkowe

306.000,00

300.000,00

w tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

306.000,00

Dotacje na zadania inwestycyjne

300.000,00

92195

Pozostała działalność

100.000,00

Wydatki majątkowe
w tym:

100.000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,00

926

Kultura fizyczna i sport

150.000,00

92601

Obiekty sportowe

150.000,00

Wydatki majątkowe
w tym:

150.000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150.000,00

Ogółem

1.256.000,00

1.256.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Starym Sączu

mgr Marian Lis


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/ 614/ 10
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 26 marca 2010 r.

Zmiany w budżecie wydatków majątkowych

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

700.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

700.000,00

Inwestycje drogowe

700.000,00

750

Administracja publiczna

100.000,00

75023

Urzędy Gmin

100.000,00

Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu( wymiana stolarki okiennej, instancji c.o. docieplenie stropu)

100.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

306.000,00

100.000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

306.000,00

Świetlica Wiejska w Gaboniu

306.000,00

92195

Pozostała działalność

100.000,00

Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki "Sokół"

100.000,00

926

Kultura fizyczna i sport

150.000,00

92601

Obiekty sportowe

150.000,00

Boisko integracyjne w Cyganowicach

150.000,00

Ogółem

1.256.000,00

100.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Starym Sączu

mgr Marian Lis


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/ 614/ 10
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 26 marca 2010 r.

Zmiany w tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LVI/598/2010 z dnia 15.02.2010 roku

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU W ROKU 2010

PRZYCHODY BUDŻETU

§

Treść

zmniejszenia

zwiększenia

Plan po zmianach

Przychody

5.000.000,00

5.000.000,00

25.120.173

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym(kredyty)

5.000.000,00

10.387.000

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym(pożyczki)

5.000.000,00

10.213.000

955

Przychody z innych rozliczeń krajowych

3.000.000

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1.520.173

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Starym Sączu

mgr Marian Lis


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/ 614/ 10
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 26 marca 2010 r.

Zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LVI/598/2010 z dnia 15.02.2010 roku

Zmiany w udzielonych dotacjach w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenie
Dotacja Podmiotowa

Zwiększenie
Dotacja Celowa

1

2

3

4

5

7

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

1

600

Transport i łączność

700.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

700.000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

700.000,00

2

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

306.000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

306.000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

6.000,00

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

300.000,00

Ogółem

306.000,00

700.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Starym Sączu

mgr Marian Lis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »