| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/354/10 Rady Gminy Oświęcim

z dnia 7 maja 2010r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówa, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej, zwany dalej "planem" po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

2. Plan, o którym mowa w ust.1 dotyczy obszaru określonego granicami na rysunku planu, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do uchwały Nr XIV/100/07 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic: Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej .

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 2.

1. Plan obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały (tekście planu) oraz w części graficznej planu (rysunku planu).

2. Ustalenia zwarte w treści uchwały i na rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.

3. Ustalenia planu należy stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 3.

1. Ustalenia planu stanowiące część graficzną obejmują:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu nr 1 w skali 1: 1000, ustalający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów;

2) rysunek nr 2 - zasady uzbrojenia terenu w skali 1: 1000 , nie będący załącznikiem do uchwały, określający orientacyjne przebiegi tras infrastruktury technicznej - do szczegółowego ustalenia na etapie przygotowania inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych.

2. Integralną częścią uchwały są rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu t.j.:

1) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Oświęcim o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu miejscowego;

2) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Oświęcim o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4.

Ustalenia planu stanowiące treść uchwały zostają wyrażone w postaci:

1) przepisów ogólnych (określonych w Rozdziale I);

2) przepisów obowiązujących na całym obszarze planu (określonych w Rozdziale II);

3) przepisów szczegółowych dotyczących przeznaczenia terenów, zasad ich zagospodarowania i warunków zabudowy (określonych w Rozdziale III);

4) przepisów końcowych (określonych w Rozdziale IV).

§ 5.

Jako podstawowy cel planu ustala się zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z towarzyszącymi funkcjami usługowymi, poprzez:

1) wprowadzenie odpowiednich regulacji zapewniających racjonalne wykorzystanie terenów w aspekcie istniejących walorów przestrzennych i ekonomicznych;

2) ustalenie zasad harmonijnego układu urbanistycznego z określeniem zasad kształtowania w nim zabudowy ;

3) zapewnienie relacji zmierzających do integracji z terenami otaczającymi.

§ 6.

Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne klasy II i III o łącznej powierzchni 11,1076ha w oparciu o decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-8/09 z dnia 7 kwietnia 2009r.

§ 7.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej;

2) planie- należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust.1;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzną część planu, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem jako jedyne lub przeważające na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe, który dopuszczony został na danym terenie jako uzupełnienie podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warunkach określonych w ustaleniach tekstu planu;

6) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem cyfrowo - literowym, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej;

7) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, poza którymi nie można sytuować nowych nadziemnych obiektów kubaturowych w projekcie zagospodarowania działki budowlanej lub terenu inwestycji w tym szczególnie od strony istniejących lub planowanych dróg (za wyjątkiem niezbędnych dla obsługi terenów urządzeń i sieci infrastruktury technicznej);

9) nie wydzielonych w planie dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć drogi, drogi wewnętrzne, dojazdy oraz służebności zarówno istniejące jak i te które mogą powstać w przyszłości , dla których nie wydzielono terenu liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, zapewniające obsługę budynków i urządzeń w obrębie wyznaczonych planem terenów;

10) powierzchni zainwestowanej - należy przez to rozumieć część powierzchni terenu, terenu inwestycji lub działki budowlanej, zabudowanej kubaturowo i powierzchniowo, nie stanowiącej powierzchni biologicznie czynnej;

11) wskaźniku powierzchni zainwestowanej - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni zainwestowanej w powierzchni terenu, terenu inwestycji lub działki budowlanej;

12) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego - wg przepisów odrębnych - w powierzchni terenu, terenu inwestycji lub działki budowlanej;

13) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie, terenie inwestycji lub działce budowlanej, liczoną po ich zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami czy przejazdów - po obrysie ich wyższych kondygnacji;

14) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu, terenu inwestycji lub działki budowlanej;

15) wskaźniku intensywności zabudowy (I) - należy przez to rozumieć parametr ustalony na podstawie proporcji: sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych budynków, liczonej w zewnętrznym obrysie murów (Po) do powierzchni całkowitej terenu, terenu inwestycji lub działki budowlanej (T) obliczonej wg wzoru I = Po / T

16) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew i krzewów , zieleni niskiej (trawniki i kwietniki);

17) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim lub Studium - należy przez to rozumieć dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim przyjęty uchwałą Nr XXVI/191/00 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 18 października 2000r. ze zmianami dokonanymi uchwałą Nr XXI/166/04 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 6 października 2004r.

18) ustaleniach planu - należy przez to rozumieć przepisy zawarte w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku , o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1;

2. Ilekroć w uchwale zostają przywołane nazwy ulic należy przez to rozumieć nazwy nadane ulicom wg stanu na dzień uchwalenia planu. Podobnie należy rozumieć inne nazwy własne przywołane w uchwale, wg stanu na dzień uchwalenia planu.

3. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrębnych.

§ 8.

1. Określa się obowiązujące elementy ustaleń planu zawarte na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające - wyznaczające granice terenów o ustalonych w treści uchwały przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz warunkach zabudowy i zasadach zagospodarowania ;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) tereny o ustalonym w treści uchwały przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz warunkach zabudowy i zasadach zagospodarowania oznaczone następującymi symbolami cyfrowo - literowymi:

a) 1MN-12MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1R-6R - tereny rolnicze,

c) 1Z-8Z- tereny zieleni nieurządzonej,

d) 1WS-4WS- tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

e) 1KD/Z-3KD/Z - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

f) 1KD/D, 2KD/D - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

g) 1KDW - teren drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych - droga wewnętrzna;

5) zasięg Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 449 Oświęcim;

2. Określa się elementy informacyjne zawarte na rysunku planu, które nie stanowią ustaleń planu:

1) elementy zakładanych rozwiązań komunikacyjnych - osie jezdni, krawędzie jezdni;

2) przebieg Szlaku Zabytków Ziemi Oświęcimskiej,

3) elementy położone poza obszarem objętym planem - krawędzie jezdni, miejsca skrzyżowań, linie rozgraniczające ulic;

4) przebieg cieków wodnych na odcinkach przeciętych drogami oraz urządzenia zapewniające ciągłość cieków wodnych (mostki, przepusty);

5) elementy infrastruktury technicznej:

a) istniejąca linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV,

b) istniejący wodociąg WA 1400 mm,

c) strefy techniczne od urządzeń i sieci infrastruktury.

Rozdział II.
Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu

§ 9.

Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny i obiekty chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody ( w tym także obszary Natura 2000);

2) tereny i obiekty chronione na mocy ustawy o ochronie zabytków i dóbr kultury;

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

4) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

5) tereny i obszary górnicze;

6) tereny i obiekty dóbr kultury współczesnej.

§ 10.

Utrzymanie bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:

1) przepisów odrębnych;

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;

3) wymagań określonych niniejszą uchwałą.

§ 11.

Ustala się zasady zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze planu, określone w §12-§17. Pozostałe zasady odnoszące się do zagospodarowania poszczególnych terenów w tym wskaźników ich wykorzystania określono w Rozdziale III.

§ 12.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni publicznej ustala się:

1) kształtowanie przestrzeni terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN-12MN) jako harmonijnych zespołów zabudowy poprzez obowiązek:

a) zachowania warunków wynikających z wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy t.j. przy zachowaniu następujących minimalnych odległości od krawędzi jezdni ulic: min. 10m dla dróg klasy zbiorczej (1KD/Z-3KD/Z), min. 6m dla dróg klasy dojazdowej (1KD/D, 2KD/D) z wyłączeniem odcinka drogi dojazdowej 1KD/D związanego z terenami 12MN i 6Z, dla którego obowiązuje odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od krawędzi jezdni min. 12m (wg decyzji administracyjnej uwzględniającej zespół istniejących zadrzewień na działce), min. 4m dla drogi wewnętrznej (1KDW) oraz przy zachowaniu odległości od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieków wodnych (stałego i niestałego przepływu) - min. 5m; w miejscach, gdzie nie zostały wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują przepisy odrębne,

b) zapewnienia jednorodności form, detalu oraz kolorystyki i zastosowanego materiału wykończeniowego budynków lokalizowanych na terenie inwestycji lub działce budowlanej;

c) przestrzegania ustalonych w §18 parametrów zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów;

2) kształtowanie zieleni wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy uwzględnieniu:

a) określonych w Rozdziale III wskaźników powierzchni biologicznie czynnej,

b) powiązania z zielenią towarzyszącą obiektom istniejącym i realizowanym na działkach sąsiednich ze szczególnym uwzględnieniem terenów w pasach przyległych do ulic dojazdowych,

c) zapewnienia co najmniej 30% udziału drzewostanu i krzewów zimozielonych w ogólnej liczbie drzew i krzewów;

3) lokalizację programu związanego z nową zabudową zagrodową na wydzielonych działkach wg następujących zasad:

a) realizacja budynków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku planu i określonych w pkt 1 lit.a,

b) realizacja programu związanego z działalnością rolniczą za budynkami mieszkalnymi w stosunku do głównego wjazdu i wejścia na teren działki,

c) lokalizacja placów gospodarczych w miejscach nie eksponowanych widokowo z dróg publicznych,

d) w przypadku braku możliwości spełnienia ustaleń, o których mowa w lit. c należy stosować przesłonięcia dysharmonijnych elementów zagospodarowania zielenią zimozieloną lub fragmentem ogrodzenia pełnego, na warunkach pkt 4 lit. e (dotyczy także śmietników);;

4) obowiązek spełnienia następujących warunków dla realizacji ogrodzeń:

a) zakaz realizacji nowych ogrodzeń w obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych,

b) dopuszcza się realizację ogrodzeń bezpośrednio na linii rozgraniczającej dróg, o których mowa w lit.a,

c) w przypadku nie wydzielonych w planie dojazdów wewnętrznych ogrodzenia należy lokalizować w odległości min. 3,5m od osi tego dojazdu,

d) zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5m od górnej krawędzi skarby brzegowej cieków wodnych,

e) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz z blachy;

5) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń reklamowych oraz tablic informacyjnych o wymiarach większych niż 2,0mx1,0m; obiekty i urządzenia reklamowe oraz tablice informacyjne należy lokalizować z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z obowiązkiem uwzględnienia ustaleń określonych w § 18 pkt 2 lit. c i § 18 pkt 3 lit.c .

§ 13.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zasadę racjonalnego wykorzystania gruntów przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem w sposobie zagospodarowania działki budowlanej lub terenu inwestycji odpowiednich proporcji pomiędzy częścią zabudowaną a niezabudowaną, określonych wskaźnikiem powierzchni zabudowy i wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej, o których mowa w §18 pkt 3 lit.e ;

2) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych za wyjątkiem: przedsięwzięć służących realizacji celu publicznego, dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przedsięwzięć związanych z realizacją zabudowy mieszkaniowej;

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w całym obszarze objętym planem;

4) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN-12MN zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu usług komercyjnych, których oddziaływanie na środowisko przekraczające poziom dopuszczalny mogłoby oddziaływać poza granice terenu lub działki budowlanej, do których inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny, powodując obniżenie wymaganych na podstawie przepisów odrębnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów środowiskowych właściwych dla zabudowy mieszkaniowej;

5) obowiązek docelowego wyposażenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w tym rozwiązania problemu odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych, z uwzględnieniem ustaleń §16 ust.1 pkt 2;

6) kształtowanie systemu zieleni na obszarze objętym planem przy uwzględnieniu:

a) istniejącego drzewostanu i wartościowych zakrzewień w procesie zabudowy i zagospodarowania terenów na cele ustalone w planie,

b) dopuszczenia wycinki drzew i krzewów wyłącznie w przypadku gdy stanowią one zagrożenie życia lub mienia oraz w przypadkach nieuniknionych kolizji z planowanym zainwestowaniem przy braku alternatywnych rozwiązań z warunkiem zachowania przepisów odrębnych,

c) nasadzania drzewostanu i zieleni niskiej wzdłuż granic przylegających do terenów dróg (dotyczy szczególnie dróg o zwiększonym natężeniu ruchu 1KD/Z - 3KD/Z) jako formy łagodzenia bezpośredniego wpływu tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu a także wprowadzania zieleni osłonowej przy obiektach dysharmonijnych w stosunku do otoczenia;

7) rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie zorganizowanym obowiązującym na obszarze gminy Oświęcim, z segregacją odpadów u źródła ich powstania, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych; zakazuje się gromadzenia odpadów przed ich wywozem w sposób zagrażający zanieczyszczeniom powietrza, wód i gruntu przez pylenie, emisje gazów i odcieki;

8) wody opadowe i roztopowe oraz pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni przy wprowadzaniu do odbiorników winny spełniać warunki określone w przepisach odrębnych w przeciwnym razie wymagają podczyszczenia;

9) zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych, związanych z zainwestowaniem obszaru objętego planem, należy przyjąć bazując na rozwiązaniach indywidualnych w oparciu o gaz, energię elektryczną lub inne paliwa z zapewnieniem urządzeń (w tym kotłów) ekologicznych a także z wykorzystaniem proekologicznych w tym niekonwencjonalnych źródeł energii;

10) dla celów ochrony przed hałasem wprowadza się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku; zgodnie z przepisami odrębnymi tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN-12MN) winny spełniać wymogi określone dla terenów przeznaczonych pod "zabudowę mieszkaniową"; dla pozostałych terenów nie określa się w planie zgodnie z przepisami odrębnymi ich kwalifikacji - w terenach tych będą miały zastosowanie przepisy odrębne;

11) ochronę wód podziemnych GZWP Nr 449 Oświęcim poprzez:

a) spełnienie wymogów określonych w pkt 2, pkt 4 , pkt 7 , pkt 8 i pkt 9,

b) obowiązek stosowania zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża i wód podziemnych substancji toksycznych oraz innych szkodliwych dla wód podziemnych ,

c) zakaz :

- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych oraz przetwarzania tych odpadów,

- składowania substancji oraz ewentualnych surowców mogących pogorszyć stan środowiska,

- grzebania zwierząt i składowania odpadów poubojowych,

- wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntów,

- rolniczego wykorzystania ścieków,

- lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na systemie chowu bezściołowego,

- stosowania chemicznych środków ochrony roślin innych niż określone w przepisach odrębnych,

- nakaz stosowania szczelnych zbiorników na gnojowicę.

12) w pasach przyległych do dróg publicznych obciążonych ruchem (dotyczy szczególnie dróg klasy zbiorczej 1KD/Z-3KD/Z) należy zapewnić skuteczną ochronę istniejących i planowanych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez zastosowanie zieleni, o której mowa w pkt 6 lit.c lub rozwiązań technicznych pozwalających na ochronę środowiska i zdrowia zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14.

W zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości ustala się:

1) dopuszczenie możliwości geodezyjnego podziału nieruchomości przy spełnieniu warunków, o których mowa w przepisach odrębnych;

2) warunki przestrzenne przy sporządzaniu podziału:

a) powierzchnia nowych działek uzyskanych w wyniku podziału geodezyjnego (po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej):

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizowanej na terenach 1MN-5MN - min. 500m2,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizowanej na terenach 6MN-12MN min.600m2,

- dla zabudowy zagrodowej lokalizowanej na terenach 9MN-11MN min.1000m2,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej należy przyjąć powierzchnię nowych działek uzyskanych w wyniku podziału geodezyjnego nie mniejszą niż 1000m2 dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie mniejszą niż 1200m2 dla zabudowy zagrodowej,

c) szerokość działek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizowanej na terenach 1MN-12MN z wyłączeniem warunków wynikających ze stanu istniejącego min.18m zabudowa wolnostojąca i min.14m zabudowa bliźniacza,

- dla zabudowy zagrodowej lokalizowanej na terenach 9MN-11MN z wyłączeniem warunków wynikających ze stanu istniejącego min.18m,

d) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego ulic publicznych oraz nie wydzielonych w planie dojazdów wewnętrznych nie może być mniejszy niż 60o oraz nie większy niż 120o.

§ 15.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego ustala się:

1) zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:

a) w obszarze objętym planem obsługę komunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejące drogi powiatowe (drogi zbiorcze), drogi gminne (drogi dojazdowe i droga wewnętrzna),

b) parametry dla dróg dojazdowych i drogi wewnętrznej określono w § 21,

c) obsługę komunikacyjną, o której mowa w lit. a mogą stanowić również nie wydzielone w planie dojazdy wewnętrzne przy szerokości jezdni min. 5m oraz dojazdy do pól przy szerokości jezdni min. 3,0m,

d) przebieg ciągów pieszych w chodnikach ulic winien zapewnić powiązanie z przystankami komunikacji zbiorowej;

2) obsługę komunikacją zbiorową obszaru objętego planem zapewnią linie autobusowe prowadzone w ul. Wadowickiej

3) zasady obsługi parkingowej obszaru objętego planem:

a) dla poszczególnych terenów należy zapewnić proporcjonalną liczbę miejsc postojowych samochodów osobowych wg wskaźników określonych w §18 pkt 3 lit.g ,

b) miejsca postojowe samochodów osobowych należy zabezpieczyć w granicach własności uwzględniając zarówno użytkowników stałych jak i przebywających okresowo (szczególnie dotyczy funkcji usługowej),

c) miejsca postojowe dla samochodów osobowych mogą być projektowane także w obrębie terenów dróg dojazdowych jako pasy i zatoki postojowe zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) obowiązek zabezpieczenia:

a) potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej , transportu publicznego i komunikacji pieszej - zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dojazdów pożarowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 16.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę :

a) wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy mają zostać wyposażone w sieć wodociągową zapewniającą dostawę wody w sposób ciągły, niezawodny o wymaganym ciśnieniu i ilości oraz odpowiedniej jakości, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) system rozprowadzający wodę w obszarze opracowania należy oprzeć na rozbudowie istniejących wodociągów ? 110 mm w ulicy Wadowickiej oraz odcinkami w ul. Grottgerówka i ul. Sośnina w części północnej jej przebiegu,

c) dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej zachowanie technicznych stref ochrony wzdłuż liniowych obiektów sieci wodociągowej przez zapewnienie odległości od zewnętrznych krawędzi rurociągu nie mniejszej niż 3,0 m do zabudowy i 1,0 m do obiektów małej architektury i zadrzewień; dopuszcza się zmniejszenie tej odległości na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;

2) w zakresie kanalizacji:

a) tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy objęte niniejszym planem docelowo mają zostać wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków,

b) dla zapewnienia wymaganych standardów obsługi i odpowiednich warunków sanitarnych docelowo t.j. po zrealizowaniu w/w sieci kanalizacyjnej obowiązuje przyłączenie do niej istniejącej i planowanej zabudowy,

c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej zachowuje się istniejące rozwiązania indywidualne w ramach działek, a dla nowo realizowanych budynków, dopuszcza się:

- odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych (bezodpływowych) zbiorników nieczystości płynnych (szambo) okresowo wybieralnych z przewożeniem wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię miejską w Oświęcimiu; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych,

- warunkowo stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli spełniać one będą wymogi ochrony środowiska, określone w przepisach odrębnych (ekologiczne oczyszczalnie) a w szczególności nie będą wywierać negatywnego wpływu na stan wód podziemnych (dotyczy zbiornika GZWP Nr 449 Oświęcim) przy uwzględnieniu zakazu stosowania oczyszczalni opartych na rozsączkowaniu ścieków,

d) wody opadowe należy odprowadzić do istniejącego systemu odwodnienia terenu (w tym do rowów przydrożnych);

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) system należy oprzeć na istniejących stacjach transformatorowych położonych poza obszarem objętym planem t.j. Poręba Sadzawki, Poręba Sośnina, Włosienica Strażnica przez rozbudowę napowietrznych i kablowych linii niskiego napięcia prowadzonych z tych stacji; sposób przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznej określi dysponent sieci w warunkach przyłączenia,

b) przy ustalaniu lokalizacji obiektów wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych należy zgodnie z przepisami odrębnymi zachować techniczne strefy ochrony, które wynoszą: dla linii napowietrznych nN- 6m, dla linii kablowych nN - 1m,

c) utrzymuje się przebieg napowietrznej, dwutorowej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Poręba - Dwory z zabezpieczeniem strefy ochrony technicznej - 30m (t.j. po 15m w każdą stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu tej linii); zagospodarowanie terenu w mniejszej odległości niż podano wyżej wymaga postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) system należy oprzeć na istniejącej sieci średnioprężnej przebiegającej wzdłuż ulic: Sośnina (DN 90PE), Wadowickiej (DN 63PE), oraz Grottgerówka - odcinek gazociągu DN 32PE,

b) wzdłuż liniowych obiektów i urządzeń gazowniczych należy uwzględnić zgodnie z przepisami odrębnymi techniczne strefy ochrony (uwzględniając w dostosowaniu do rodzaju gazociągu),

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło system należy oprzeć na rozwiązaniach indywidualnych spełniających wymogi określone w §13 pkt 9;

6) w zakresie telekomunikacji:

a) system należy oprzeć na rozbudowie istniejących linii kablowych w obszarze objętym planem lub jego sąsiedztwie,

b) rozprowadzenie sieci w obszarze objętym planem winno nastąpić liniami kablowymi lub napowietrznymi

2. Dla określonych w ust. 1 sieci i urządzeń ustala się ponadto:

1) wykorzystanie istniejących urządzeń oraz sieci uzbrojenia z możliwością ich rozbudowy, przebudowy (w tym przełożenia) w dostosowaniu do potrzeb nowego zainwestowania;

2) prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic (z wyłączeniem niektórych sieci istniejących);

3) uwzględnienie wymogów określonych w § 13 pkt 2 i 3.

§ 17.

W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu ustala się:

1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania (powyższe nie dotyczy organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie);

2) utrzymanie dotychczasowego użytkowania do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

Rozdział III.
Przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów, zasad ich zagospodarowania i warunków zabudowy

§ 18.

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczając je na rysunku planu symbolami 1MN-12MN, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażowymi - wolnostojąca i bliźniacza;

2) przeznaczenie dopuszczalne :

a) istniejąca zabudowa zagrodowa i istniejące gospodarstwa specjalistyczne (szklarnie) z możliwością zachowania ,

b) nowa zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na terenach 9MN, 10MN, 11MN (na wydzielonych działkach) wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi, inwentarskimi i garażowymi,

c) usługi komercyjne z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 3 lit.c oraz § 13 pkt 2,4,

d) uprawy ogrodowe,

e) zieleń towarzysząca (urządzona lub nieurządzona)

f) miejsca postojowe samochodów i sprzętu rolniczego,

g) nie wydzielone w planie dojazdy wewnętrzne,

h) nie wydzielone w planie dojścia piesze, podjazdy do budynków i urządzeń (np. szambo),

i) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla obsługi obszaru objętego planem oraz innych terenów,

j) obiekty małej architektury;

3) warunki zagospodarowania terenu poza spełnieniem wymogów określonych w Rozdziale II:

a) zachowanie proporcji aby łączna powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczyła 30% powierzchni terenu, działki budowlanej lub terenu inwestycji (nie dotyczy pkt 2 lit.a i lit. b, lit.c i lit.d i e),

b) obowiązuje zasada realizacji 1 budynku mieszkalnego na 1 działce budowlanej,

c) obowiązuje realizacja usług, o których mowa w pkt 2 lit.c wyłącznie jako wbudowane w budynki mieszkalne; usługi wbudowane w budynki mieszkalne nie mogą przekroczyć 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,

d) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków z zachowaniem warunków określonych w ustaleniach niniejszego planu; w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wartości określone w pkt f, tiret pierwszy ich przebudowa lub rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejącej wysokości (wyjątkiem jest wymiana dachu płaskiego na dach spadzisty lub podniesienie istniejącej wysokości dachu dla realizacji poddasza użytkowego); rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych w warunkach braku możliwości spełnienia ustalonych w lit.e wskaźników zagospodarowania terenu dopuszcza się wyłącznie na zasadzie jednorazowego zwiększenia aktualnej powierzchni użytkowej danego budynku mieszkalnego o max. 35%; przy remontach istniejącej zabudowy obowiązuje korygowanie formy architektonicznej obiektów dysharmonijnych w stosunku do otoczenia,

e) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- wskaźnik intensywności zabudowy - 0,2-0,5 (dla zabudowy zagrodowej nie więcej niż 0,35),

- wskaźnik powierzchni zainwestowanej - max. 40%,

- wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 35%,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min.60% ,

f) parametry i forma architektoniczna obiektów kubaturowych:

- wysokość zabudowy (budynków) - dla budynków mieszkalnych: max. 10m, dla budynków gospodarczych i inwentarskich max. 8m, dla garaży: max. 6m (nie dotyczy obiektów istniejących w dniu uchwalenia planu, których gabaryt jest wyższy).

- dachy dwu lub wielospadowe, o nadwieszonych okapach, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30o-45o (z tolerancją max. 10o), kryte dachówką lub innym materiałem o fakturze dachówek (blacha),

- preferowane są bryły budynku o prostokątnym rzucie i układzie horyzontalnym,

- miejsca gromadzenia odpadów mają być wydzielone i zadaszone , preferowane powiązanie tych miejsc z frontowym ogrodzeniem posesji;

g) zabezpieczenie miejsc postojowych:

- dla 1 budynku mieszkalnego co najmniej 2mp/1 działkę (uwzględniając w tym miejsce w garażu),

- dla wbudowanych usług komercyjnych miejsca postojowe należy zabezpieczyć w dostosowaniu do potrzeb i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych.

§ 19.

Wyznacza się tereny rolnicze oznaczając je na rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi 1R-6R , dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe : uprawy polowe, łąki, uprawy ogrodnicze (występujące plantacje)

2) przeznaczenie dopuszczalne :

a) nie wydzielone w planie dojazdy do pól i łąk,

b) ścieżki piesze po śladzie istniejących dróg polnych,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,

d) cieki wodne i urządzenia gospodarki wodnej oraz melioracyjne (rowy nie wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi),

e) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.

3) warunki zagospodarowania terenu poza spełnieniem wymogów określonych w Rozdziale II:

a) zachowanie proporcji aby łączna powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczyła 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego,

b) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych oraz urządzeń z wyłączeniem określonych w pkt 2

§ 20.

Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej oznaczając je na rysunku planu symbolami cyfrowo - literowymi 1Z-8Z , dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe : zieleń towarzysząca ciekom wodnym i rowom odwadniającym, tereny użytków zielonych lub ich fragmenty, grupy zadrzewień i zakrzewień (w tym na gruntach kwalifikowanych jako Lz);

2) przeznaczenie dopuszczalne : drogi dojazdowe do pól i upraw, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia związane z gospodarka wodną;

3) warunki zagospodarowania terenu poza spełnieniem wymogów określonych w Rozdziale II:

a) zachowanie proporcji aby łączna powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczyła 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego,

b) zapewnienie warunków stałej konserwacji rowów odwadniających (w tym szczególnie ich dostępności) z uwzględnieniem ustaleń określonych w §12 pkt 4 lit.d ,

c) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych i urządzeń z wyłączeniem ustalonych w pkt 2.

§ 21.

Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i dojazdowej oznaczając je na rysunku planu symbolami cyfrowo - literowymi 1KD/Z - 3KD/Z, 1KD/D, 2KD/D oraz teren drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych - droga wewnętrzna oznaczając ją na rysunku planu symbolem cyfrowo - literowym 1KDW , dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe : drogi klasy zbiorczej 1KD/Z-3KD/Z, drogi klasy dojazdowej 1KD/D, 2KD/D, droga wewnętrzna 1KDW;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ciągi piesze i ścieżki rowerowe (w tym szlaki turystyczne) zapewniające istniejące powiązania programowe (prowadzone głównie wzdłuż istniejących dróg zbiorczych i dojazdowych),

b) wiaty przystanków autobusowych (dotyczy ulic zbiorczych),

c) zieleń urządzona i nieurządzona (w tym osłonowa),

d) elementy określone w pkt 4 lit.a,

e) rowy odwadniające z przepustami oraz odcinki cieków wodnych z urządzeniami zapewniającymi ciągłość ich przepływu w tym szczególnie określone w pkt 4 lit.b.

3) podstawowe parametry poszczególnych dróg:

a) dla dróg klasy zbiorczej 1KD/Z-3KD/Z szerokość w liniach rozgraniczających 20m, 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodnik o szerokości min. 1,5m jedno lub dwustronny, w zależności od lokalnych warunków terenowych i lokalizacji zabudowy (dla ul. Wadowickiej szerokość chodnika należy przyjąć min. 2,0m w związku z przebiegającym Szlakiem Zabytków Ziemi Oświęcimskiej)

b) dla dróg klasy dojazdowej 1KD/D, 2KD/D szerokość w liniach rozgraniczających 10m, chodnik o szerokości min. 1,5m jedno lub dwustronny, w zależności od lokalnych warunków terenowych i lokalizacji zabudowy

c) dla dróg wewnętrznych 1KDW szerokość w liniach rozgraniczających - 5m.

4) warunki zagospodarowania terenów poza spełnieniem wymogów określonych w rozdziale II:

a) dopuszcza się z uwzględnieniem przepisów odrębnych możliwość wprowadzenia w ramach linii rozgraniczających:

- zatok postojowych samochodów osobowych (zgodnie z § 15 pkt 3 lit. c),

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (zgodnie z § 16 ust.2 pkt 2),

b) obowiązuje zachowanie w drodze 2KD/Z (ul. Grottgerówka) oraz w drodze 1KD/D (ul. Sośnina) urządzeń zapewniających ciągłość cieku wodnego 2WS oraz 3WS (z jego dalszą częścią poza obszarem objętym niniejszym planem)

§ 22.

1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczając je na rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi 1WS-4WS , dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe: cieki wodne i rowy odwadniające;

2. W odniesieniu do warunków zagospodarowania terenu spełnienie wymogów określonych w Rozdziale II.

Rozdział IV.
Przepisy końcowe

§ 23.

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości :

1. dla terenów oznczonych symbolami cyfrowo - literowymi 1MN-12MN- 15%;

2. dla pozostałych terenów - 1%


§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Domżał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/354/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 7 maja 2010 r.
Zalacznik1.JPG

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oswięcim w sołectwie Poreba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sosnina i ul. Wadowickiej - Rysunek planu nr 1

Przewodniczący Rady

Jerzy Domżał


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/354/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 7 maja 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, w związku z art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. ) Rada Gminy Oświęcim, stwierdza co następuje:

§ 1.

1. Skorygowany projekt planu miejscowego uwzględniający rozstrzygnięcia Rady Gminy Oświęcim podjęte na sesji w dniu 07 października 2009r. (dotyczące rezygnacji z wydzielenia liniami rozgraniczającymi rowu melioracyjnego na działce Nr 600/10 i działkach sąsiednich, w związku z uwagą zgłoszoną przez zainteresowaną Panią Agnieszkę Piela) został ponownie uzgodniony a następnie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 03 marca 2010r. do 02 kwietnia 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami przeprowadzono w dniu 25 marca 2010r.

O terminach: ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej a także możliwości zgłaszania uwag dotyczących prezentowanych rozwiązań poinformowano w prasie lokalnej (Gazeta Krakowska z dnia 23 lutego 2010r.), internecie (Portal Internetowy Gminy Oświęcim) jak i poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Oświęcim zamieszczone w dniu 23 lutego 2010r. - 23 kwietnia 2010r.

Projekt planu był wykładany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2. Na publiczną dyskusję w ramach ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu przybyło 6 osób (w tym dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy Oświęcim), głos w dyskusji zabrały 4 osoby lecz nie zgłoszono uwag do projektu planu.

3. W toku ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w wymaganym okresie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego (t.j. do dnia 20 kwietnia 2010r.) nie wniesiono żadnych uwag.

§ 2.

Na podstawie stanu wynikającego z przebiegu postępowania w sprawie sporządzenia projektu planu miejscowego ustalonego w § 1 nie zachodzi potrzeba podejmowania czynności dla rozpatrzenia uwag.


§ 3.

Na podstawie ustaleń § 1 i § 2 stwierdza się, że ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka , ul. Sośnina i ul. Wadowickiej nie wymaga podejmowania rozstrzygnięć w sprawie uwag.

Przewodniczący Rady

Jerzy Domżał


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/354/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 7 maja 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm. )

Rada Gminy Oświęcim rozstrzyga co następuje:

1. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami planu.

Z projektowanym planem wiąże się zadanie inwestycyjne należące do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), obejmujące:

- realizację lub przebudowę: dróg klasy dojazdowej (1KD/D, 2KD/D) oraz drogi wewnętrznej (1KDW) wraz z chodnikami i oświetleniem z uwzględnieniem wykupu terenu niezbędnego dla poszerzenia w/w dróg,

- realizację uzbrojenia w zakresie wodociągu i kanalizacji w ramach dróg, o których mowa powyżej.

2. Możliwości finansowania inwestycji gminnych.

Zasady finansowania zadań inwestycyjnych gminy powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. Nr 155, poz.1014 ze zm.).

Ustawa ta określa zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi.

Dostępne gminom źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych można pogrupować w następujące kategorie:

- dochody własne gminy,

- subwencje,

- dotacje celowe,

- fundusze krajowe,

- fundusze celowe (strukturalne),

- kredyty i pożyczki bankowe,

- obligacje komunalne,

- środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne.

Dochody własne powiększone o pozostałe źródła (z wyłączeniem kredytów i obligacji) to najbardziej naturalne źródło pozyskiwania przez gminy środków inwestycyjnych.

3. Przyjęte źródła finansowania inwestycji zapisanych w planie miejscowym

Dla realizacji inwestycji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej jako inwestycji wiejskich, o których mowa w pkt 1 powyżej przewiduje się wykorzystanie następujących źródeł finansowania:

- środki własne gminy ,

- środki pozyskane z funduszy strukturalnych,

- środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne gminy,

- ewentualne inne źródła wymienione w pkt 2.

Przewodniczący Rady

Jerzy Domżał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »