| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr LIX/599/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach

z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c -d, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i, art. 18 ust. 2 pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 4-5, art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 111.123.810,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 71.194.561,00 zł;
2) dochody majątkowe: 39.929.249,00 zł; (z czego: dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 28.851.076,97 zł)
- zgodnie z tabelą nr 1 
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 126.267.693,00 zł Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 69.956.562,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej - 53.505.525,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.313.762,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 22.191.763,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 7.686.213,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.214.824,00 zł;
4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Niepołomice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2010 - w kwocie łącznej 37.500,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 2.512.500,00 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2.
2. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 56.311.131 .-zł, zgodnie z tabelą nr 3, z czego: wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 38.253.581,00 zł
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15.143.883.- zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z zaciąganych pożyczek, zgodnie z tabelą nr 4.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28.465.621.- zł, i rozchody budżetu w kwocie 13.321.738.- zł, zgodnie z tabelą nr 4.
§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1. Zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.
2. Zadań własnych realizowanych przez gminę na zasadzie otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 6.
3. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7.
§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 8.
§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 7. Tworzy się:
1. Rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane 995.000.- zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000.- zł
§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - zgodnie z tabelą nr 9.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Gminy Niepołomice, zgodnie z tabelą nr 10.
§ 10. 1. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 35.000.000.- zł
2) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.143.883.- zł
3) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji na kwotę 13.117.738.- zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 35.000.000.- zł
2) zaciągania pożyczek długoterminowych do kwoty 28.465.621.- zł
3) udzielania poręczeń oraz gwarancji w roku budżetowym do kwoty 350.000.- zł osobom prawnym, których gmina jest organem założycielskim,
4) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 204.000.- zł
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r., na łączną kwotę 10.000.000.- zł
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Niepołomice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 3.000.000.- zł
7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Niepołomicach i zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2010r. - w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.


Tabela nr 1 

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa - treść Kwota
1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.025.835,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7.025.835,00
W tym:
Dochody bieżące
-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) 1 488 000,00
(Wpłaty ludności na kanalizację)
W tym:
Dochody majątkowe
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) 3 337 835,00
PROW - kanalizacja zach. części Gminy - Ochmanów (pochodzące z UE)
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) 2 200 000,00
(Fundusz Spójności) (pochodzące z UE)
2 020 LEŚNICTWO 5 000,00
2001 Gospodarka leśna 5 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 5 000,00
3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 830 575,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 421 675,00
W tym:
Dochody bieżące
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) 6 400,00
W tym;
Dochody majątkowe
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) 1 415 275,00
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 - budowa chodnika na odcinku Niepołomice - Zabierzów Bocheński
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) 100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 9 308 900,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 10 000,00
W tym:
Dochody majątkowe
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) 8 000 000,00
cdn. ul. Wimmera (pochodzące z UE)
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) 1 298 900,00
"Schetynówka"
4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 477 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 477 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470) 18 000,00
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 2 000,00
- Pozostałe odsetki (§0920) 7 000,00
- dochody z najmu i dzierżawy skąldników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 400 000,00
w tym:
Dochody majątkowe
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) 50 000,00
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) 5 000 000,00
5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 346 100,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 346 100,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) 340 000,00
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 100,00
- Pozostałe odsetki (§0920) 6 000,00
6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 188 117,00
75011 Urzędy wojewódzkie 139 117,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) 136 117,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) 3 000,00
(5 % wpływów z dow. osob. i udost. danych osob.)
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 15 000,00
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 30 000,00
- Wpływy z różnych dochodów (§0970) 4 000,00
7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZSĄDOWNICTWA 3 300,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300,00
W tym;
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) 3 300,00
(Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców)
8 752 OBRONA NARODOWA 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) 250,00
9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250 350,00
75414 Obrona Cywilna 350,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) 250,00
75416 Straż Miejska 250 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) 250 000,00
10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 33 880 467,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 400,00
W tym:
Dochody bieżące
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) 400,00
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350) 50 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 485 700,00
W tym:
Dochody bieżące
- Podatek od nieruchomości (§0310) 13 000 000,00
- Podatek rolny (§0320) 50 000,00
- Podatek leśny (§0330) 19 700,00
- Podatek od środków transportowych (§0340) 50 000,00
- Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw (§0490) 1 000,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) 100 000,00
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) 230 000,00
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 5 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) 30 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 988 500,00
W tym:
Dochody bieżące
- Podatek od nieruchomości (§0310) 2 200 000,00
- Podatek rolny (§0320) 600 000,00
- Podatek leśny (§0330) 300,00
- Podatek od środków transportowych (§0340) 430 000,00
- Podatek od spadków i darowizn (§0360) 80 000,00
- Opłata od posiadania psów (§0370) 3 000,00
- Wpływy z opłaty targowej (§0430) 110 000,00
- Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw (§0490) 200,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) 500 000,00
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 15 000,00
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) 50 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 692 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z opłaty skarbowej (§0410) 120 000,00
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) 120 000,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) 450 000,00
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) 1 000,00
- Odsetki od niematerialnych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) 1 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 663 867,00
W tym:
Dochody bieżące
- Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) 12 663 867,00
- Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) 3 000 000,00
11 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 357 921,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 257 921,00
W tym:
Dochody bieżące
- Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) 20 257 921,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Pozostałe odsetki (§0920) 100 000,00
12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 376 900,00
80101 Szkoły podstawowe 45 500,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z usług (§0830) 45 000,00
- Pozostałe odsetki (§0920) 500,00
80104 Przedszkola 652 200,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z usług (§0830) 2 000,00
- Pozostałe odsetki (§0920) 200,00
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 650 000,00
80110 Gimnazja 25 100,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z usług (§0830) 25 000,00
- Pozostałe odsetki (§0920) 100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 193 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z usług (§0830) 183 000,00
Wpływy z różnych opłat (§0960) 10 000,00
80120 Licea ogólnokształcące 40 100,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z usług (§0830) 40 000,00
- Pozostałe odsetki (§0920) 100,00
80130 Szkoły zawodowe 1 000,00
W tym:
Dochody bieżące
Wpływy z usług (§0830) 800,00
Pozostałe odsetki (§0920) 200,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 420 000,00
W tym:
Dochody majątkowe
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(§6298) 420 000,00
Centrum kształcenia i doskonalenia zawodowego (pochodzące z UE)
13 851 OCHRONA ZDROWIA 113,00
85195 Pozostała działalność 113,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) 113,00
14 852 POMOC SPOŁECZNA 8 014 019,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 86 600,00
W tym:
Dochody bieżące
- Pozostałe odsetki (§0920) 200,00
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) 86 400,00
85203 Ośrodki wsparcia 481 240,00
W tym:
Dochody bieżące
- Pozostałe odsetki (§0920) 1 000,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) 480 240,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 646 200,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) 5 596 200,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) 50 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 30 690,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) 6 600,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącychgmin (związków gmin) (§2030) 24 090,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112 500,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącychgmin (związków gmin) (§2030) 112 500,00
85216 Zasiłki stałe 259 200,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) 259 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 131 842,00
W tym:
Dochody bieżące
- Pozostałe odsetki (§0920) 5 000,00
- Wpływy z różnych dochodów (§0970) 10 000,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącychgmin (związków gmin) (§2030) 116 842,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z usług (§0830) 120 000,00
85295 Pozostała działalność 1 145 747,00
W tym:
Dochody majątkowe
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) 1 145 747,00
"Dostęp do Internetu szansą na lepszy start w przyszłość" (pochodzące z UE)
15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 314 371,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 314 371,00
W tym:
Dochody bieżące
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) 314 371,00
16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 953 492,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 200 000,00
W tym:
Dochody majątkowe
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(Fundusz Spójności) (§6298) (pochodzące z UE) 2 200 000,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 382 000,00
W tym:
Dochody bieżące: 382 000,00
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) 382 000,00
90095 Pozostała działalność 20 371 492,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z różnych opłat (§0690) 60 000,00
- Wpływy z usług §0830) 200 000,00
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) 5 250 000,00
Dochody majątkowe
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298) 3 262 500,00
"Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa" (pochodzące z UE)
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(Fundusz Szwajcarski ) (§6298) (pochodzące z UE) 8 284 994,97
Kolektory słoneczne
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610) 3 313 997,03
Udział finansowy gmin Kłaj, Skawina, Wieliczka w projekcie kolektory słoneczne
17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100 000,00
92195 Pozostała działalność 100 000,00
W tym:
Dochody bieżące
- Wpływy z usług (§0830) 50 000,00
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(§0960) 50 000,00
RAZEM 111 123 810,00
w tym:
- dochody bieżące 71.194.561,00
- dochody majątkowe 39.929.249,00


Tabela nr 2 

WYDATKI
Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa - treść Kwota
1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 970 319,00
01008 Melioracje wodne 160 319,00
wtym:
a) wydatki bieżące 160 319,00
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 160 319,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 794 319,00
w tym:
b) wydatki majątkowe 10 794 319,00
w tym:
Inwestycje 10 794 319,00
-kanalizacja wsi, zachodnia część gminy - Ochmanów § 6058/ §6059 (ze środków UE) 8 144 319,00
-kanalizacja wsi, zachodnia cześć gminy§6050 2 400 000,00
-kanalizacja wsi, wschodnia cześć gminy§6050 250 000,00
01030 Izbyrolnicze 15 681,00
wtym:
a) wydatki bieżące 15 681,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 681,00
(2% z wpływów podatku rolnego do przekazania Małopolskiej Izbie Rolniczej)
2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 530 450,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 830 550,00
w tym:
b) wydatki majątkowe 2 830 550,00
w tym:
Inwestycje 2 830 550,00
-budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Niepołomice- Zabierzów Bocheński wrazz przebudową dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi nr K560581 i K560595 w m. Wola Batorska §6050
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 235 000,00
wtym:
a) wydatki bieżące 235 000,00
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 235 000,00
b) wydatki majątkowe 1 000 000,00
w tym:
Inwestycje 1 000 000,00
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300
(Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko-Węgrzce Wielkie, odcinek Zakrzów- Węgrzce Wielkie)
60016 Drogi publiczne gminne 18 464 900,00
w tym:
a) wydatki bieżące. 4 364 900,00
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 900,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 335 000,00
b) wydatki majątkowe 14 100 000,00
w tym:
Inwestycje 14 100 000,00
- budowa dróg gminnych §6050 1 000 000,00
- modernizacja drogi gminnej w Niepołomicach ul. Bocheńska - Rynek, Parkowa, Zamkowa, Kazimierza Wielkiego) "Schetynówka" §6050 2 600 000,00
- budowa ciągów pieszych przy drogach gminnych §6050 500 000,00
- infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej §6058/ §6059 (ze środków UE) 10 000 000,00
3 630 TURYSTYKA 11 213,00
63095 Pozostała działalność 11 213,00
w tym:
a) wydatki bieżące 11 213,00
w tym:
-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rowerowy Pierścień Solny 11 213,00
4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 434 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 434 600,00
w tym:
a) wydatki bieżące 534 600,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 600,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 525 000,00
b) wydatki majątkowe 1 900 000,00
w tym:
zakupy inwestycyjne 1 900 000,00
- zakup nieruchomości §6060
5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 670 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 620 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 620 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 620 000,00
71035 Cmentarze 50 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 50 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 000,00
6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 323 900,00
75011 Urzędy wojewódzkie 237 550,00
w tym:
a) wydatki bieżące 237 550 ,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 300,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49 250,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 179 100,00
w tym:
a) wydatki bieżące 179 100,00
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 334 250,00
w tym:
a) wydatki bieżące 6 284 250,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 955 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 328 750,00
b) wydatki majątkowe 50 000,00
w tym:
Zakupy inwestycyjne 50 000,00
-zakup komputerów i oprogramowania §6060
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 500 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 436 000,00
75095 Pozostała działalność 73 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 73 000,00
w tym:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00
7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 300,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300,00
w tym:
a) wydatki bieżące 3 300,00
w tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 991 ,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 309,00
8 752 OBRONA NARODOWA 3 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 3 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 000,00
9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 353 800,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 886 200,00
w tym:
a) wydatki bieżące 549 200,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 481 200,00
b) wydatki majątkowe 337 000,00
w tym:
Inwestycje 100 000,00
- remont budynku garażowego przy remizie strażackiej w Niepołomicach z adaptacją na ośrodek szkolenia pożarnictwa OSP - etap II §6050 100 000,00
Zakupy inwestycyjne 237 000,00
-zakup defibrylatorów dla jednostek OSP Niepołomice Krajowego Systemu Ratownictwa §6060 28 000,00
- zakup pakowarkipiasku dla OSP Wola Batorska§6060 39 000,00
-zakup zestawuratownictwa techniczno-hydraulicznego §6060 50 000,00
-zakup samochodów dla OSP Zakrzowiec i OSP Zagórze §6060 120 000,00
75414 Obrona cywilna 2 300,00
w tym:
a) wydatki bieżące 2 300,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 300,00
75416 Straż Miejska 447 300,00
wtym:
a) wydatki bieżące 397 300,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326 700,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 70 600,00
b) wydatki majątkowe 50 000,00
w tym:
Zakupy inwestycyjne 50 000,00
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej §6060
75421 Zarządzanie kryzysowe 18 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 18 000,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000,00
10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 62 500,00
75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 62 500,00
w tym:
a) wydatki bieżące 62 500,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30 000,00
11 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 550 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 512 500,00
w tym:
a) wydatki bieżące 2 512 500,00
w tym:
-wydatki na obsługę długu 2 512 500,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 37 500,00
w tym:
a) wydatki bieżące 37 500,00
w tym:
- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 37 500,00
12 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 000 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 1 000 000,00
w tym:
-rezerwa ogólna 995 000,00
-rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000,00
13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 330 684,00
80101 Szkoły podstawowe 15 304 734,00
w tym:
a) wydatki bieżące 15 014 734,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 817 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 197 734,00
b)wydatki majątkowe §6050 290 000,00
w tym:
Inwestycje 290 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 674 109,00
wtym:
a) wydatki bieżące 674 109,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 516 349,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 157 760,00
80104 Przedszkola 4 430 240,00
w tym:
a) wydatki bieżące 4 415 240 ,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 919 000,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 500 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 996 240,00
b) wydatki majątkowe 15 000,00
w tym:
Zakupy inwestycyjne 15 000,00
-zakup urządzeń zabawowych dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych do przedszkola samorządowego w Zabierzowie Bocheńskim §6060
80110 Gimnazja 7 264 929,00
wtym:
a) wydatki bieżące 6 564 929,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 990 684,00
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 800 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 774 245,00
b) wydatki majątkowe 700 000,00
w tym:
Inwestycje 700 000,00
-rozbudowaGimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim §6050
80113 Dowożenie uczniów do szkół 430 000,00
wtym:
a) wydatki bieżące 430 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 430 000,00
80120 Licea ogólnokształcące 2 068 781,00
wtym:
a) wydatki bieżące 2 068 781,00
wtym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 542 311,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 526 470 ,00
80130 Szkoły zawodowe 2 285 541,00
w tym:
a) wydatki bieżące 2 285 541 ,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich 1 906 466,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 379 075,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 600 000,00
w tym:
a) wydatki majątkowe 600 000,00
w tym:
Inwestycje §6058/ §6059 (ze środków z UE) 600 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 157 000,00
wtym:
a) wydatki bieżące 157 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 157 000,00
80195 Pozostała działalność 2 115 350,00
wtym:
a) wydatki bieżące 2 115 350,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 977 600,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 127 750,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00
14 851 OCHRONA ZDROWIA 1 309 463,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 690 000,00
W tym:
b) wydatki majątkowe 690 000,00
wtym:
Inwestycje 90 000,00
-wykonanie elewacji w budynku przychodni w Niepołomicach §6050 40 000,00
-prace modernizacyjne w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy -§6050 50 000,00
Zakupy inwestycyjne 600 000,00
-zakup rentgena§6060 600 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00
wtym:
a) wydatki bieżące 10 000,00
wtym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 609 350,00
w tym:
a) wydatki bieżące 174 350,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 900,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49 450,00
b) wydatki majątkowe 435 000,00
w tym:
Inwestycje 35 000,00
-adaptacja budynku dla ofiarprzemocy z terenu Gminy Niepołomice w Zabierzowie Bocheńskim wraz z zagospodarowaniem terenu §6050 20 000,00
- adaptacja budynku dla ofiar przemocy z terenu Gminy Niepołomice w Niepołomicach-Podgrabiu wraz z zagospodarowaniem terenu §6050 15 000,00
Zakupy inwestycyjne 400 000,00
-zakup domów z gotowych elementów dla ofiar przemocy z terenu Gminy Niepołomice §6060 400 000,00
85195 Pozostała działalność 113
w tym:
a) wydatki bieżące 113
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 113
15 852 POMOC SPOŁECZNA 10 197 208,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 224370,00
w tym:
a) wydatki bieżące 224 370,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 070,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 68 300,00
85202 Domy pomocy społecznej 110 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 110 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 110 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 480 240,00
w tym:
a) wydatki bieżące 480 240,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 362 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 118 240,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 606 200,00
w tym:
a) wydatki bieżące 5 606 200,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131 486,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 428 324,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46 390,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 31 500,00
w tym:
a) wydatki bieżąca 31 500,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31 500,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 274 900,00
wtym:
a) wydatki bieżące 274 900,00
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 272 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 400,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 22 000,00
wtym:
a) wydatki bieżące 22 000,00
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00
85216 Zasiłki stałe 259 200,00
w tym:
a) wydatki bieżące 259 200,00
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 258 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 625 127,00
w tym:
a) wydatki bieżące 625 127,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522 540,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 102 587,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 673 933,00
w tym:
a) wydatki bieżące: 673.933. - zł. 673 933,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 634 533,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 39 400,00
85295 Pozostała działalność 1 889 738,00
wtym:
a) wydatki bieżące 538 800,00
wtym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 100,00
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 200 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 302 700,00
b) wydatki majątkowe 1 350 938,00
w tym:
Inwestycje 1 350 938,00
-"Dostęp do Internetu szansą na lepszy start w przyszłość" §6058/ §6059 (ze środków UE) 1 350 938,00
16 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 856 597,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 782 127,00
(Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne)
wtym:
a) wydatki bieżące 682 127,00
wtym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 578 397,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 103 730,00
b) wydatki majątkowe 100 000,00
w tym:
Inwestycje 100 000,00
- rozbudowa planetarium w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym §6050
85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 000,00
wtym:
a) wydatki bieżące 70 000,00
wtym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 70 000,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 470,00
wtym:
a) wydatki bieżące 4 470,00
wtym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 470,00
17 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 440 659,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450 000,00
w tym:
b) wydatki majątkowe 450 000,00
w tym:
Inwestycje 450 000,00
- kanalizacja miasta Niepołomice §6050 450 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 336 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 336 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 305 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 335 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 335 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 335 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 190 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 690 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 690 000,00
b) wydatki majątkowe 500 000,00
w tym:
Inwestycje 500 000,00
-rozbudowa oświetlenia ulicznego i wymiana zdekapitalizowanych lamp §6050 500 000,00
90095 Pozostała działalność 20 129 659,00
wtym:
a) wydatki bieżące 1 621 335,00
wtym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137 835,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 483 500,00
b) wydatki majątkowe 18 508 324,00
wtym:
Inwestycje 18 308 324,00
- budowa Muzeum Centrum Dźwięku i Słowa §6058/ §6059 (ze środków UE) 4 350 000,00
-budowa placu zabaw zuzupełnieniem placów zabaw na terenie Gminy Niepołomice §6050 150 000,00
-kolektory słoneczne §6058/ §6059 (ze środków UE) 13 808 324,00
Zakupy inwestycyjne 200 000,00
-zakup i montaż wiat przystankowych §6050 200 000,00
18 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 431 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 180 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 180 000,00
w tym:
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 1 200 000,00
w tym:
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 200 000,00
92116 Biblioteki 650 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 650 000,00
w tym:
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. 650 000,00
92118 Muzea 1 300 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 1 200 000,00
z tego:
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 200 000,00
b) wydatki majątkowe 100 000,00
w tym:
Inwestycje 100 000,00
-renowacja Zamku Królewskiego w Niepołomicach §6050
92195 Pozostała działalność 1 101 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 1 101 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 901 000,00
19 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 789 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 789 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 1 279 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 000,00
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 945 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 297 000,00
b) wydatki majątkowe 1 510 000,00
w tym:
Inwestycje 1 510 000,00
-budowa boiska w Niepołomicach §6050 60 000,00
-budowa lodowiska w Niepołomicach §6050 1 200 000,00
-budowa budynków sportowych w Zabierzowie Bocheńskim -KS Dąb§6050 250 000,00
RAZEM 126 267 693,00
W tym:
- wydatki bieżące 69.956.562,00
- wydatki majątkowe 56.311.131,00


Tabela nr 3 

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU
-
- - - -
NA ROK 2010
(w złotych)
Dz. Rozdz. Nazwa -treść Kwota
010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 794 319.-
Kanalizacja wsi, zachodnia częśc gminy - Ochmanów 8 144 319.-
Kanalizacja wsi, zachodnia częśc gminy 2 400 000.-
Kanalizacja wsi, wschodnia częśc gminy - 250.000,00 250 000.-
600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 830 550.-
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Niepołomice- Zabierzów Bocheńskiwraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi nr K560581 i K560595 w m. Wola Batorska 2 830 550.-
600 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000 000.-
Dotacja dla Powiatu Wielickiego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Tragowisko- Węgrzce Wielkie, odcinke Zakrzów - Węgrzce Wilekie 1 000 000.-
600 60016 Drogi publiczne gminne 14 100 000.-
Budowa dróg gminnych 1 000 000.-
Modernizacja drogi gminnej w Niepołomicach ul. Bocheńska - Rynek, Parkowa, Zamkowa, Kazimierza ; "Schetynówka" 2 600 000.-
Budowa ciągów pieszych przy drogach gminnych 500 000.-
Infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej 10 000 000.-
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 900 000.-
Zakup nieruchomości 1 900 000.-
750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000.-
Zakup komputerów oraz oprogramowania 50 000.-
754 75412 Ochotnicze straże pożarne 337 000.-
Remont budynku garażowego przy remizie strażackiej w Niepołomicach z adaptacja na ośrodek szkolenia pożarnictwa OSP - etap II 100 000.-
Zakup defibrylatorów dla jednostek OSP Niepołomice Krajowego Systemu Ratownictwa 28 000.-
Pakowarka piasku dla OSP Wola Batorska 39 000.-
Zestaw ratownictwa techniczno- hydaulicznego 50 000.-
Zakup samochodów dla OSP Zakrzowiec i OSP Zagórze 120 000.-
754 75416 Straż miejska 50 000.-
Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 50 000.-
801 80101 Szkoły podstawowe 290 000.-
801 80104 Przedszkola 15 000.-
Zakup urządzeń zabawowych dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych do Przedszkola Samorządowego w Zabierzowie Bochenskim 15 000.-
801 80110 Gimnazja 700 000.-
Rozbudowa Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim 700 000.-
801 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 600 000.-
Centrum kształcenia i doskonalenia zawodowego 600 000.-
851 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 690 000.-
Wykonanie elewacjiw budynku przychodni w Niepołomicach 40 000.-
Prace modernizacyjne w Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy 50 000.-
Zakup rentgena 600 000.-
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 435 000.-
Adaptacja budynków dla ofiar przemocy z terenu Gminy Niepołomice w Zabierzowie Bocheńskim wraz z zagospodarwoaniem terenu 20 000.-
Adaptacja budynków dla ofiar przemocy z terenu Gminy Niepołomice w Niepołomicach - Podgarbiu wraz z zagospodarowaniem terenu 15 000.-
Zakup domków z gotowych elementów dla ofiar przemocy z terenu Gminy Niepołomice 400 000.-
852 85295 Pozostała działalność 1 350 938.-
"Dostep do internetu szansą na lepszy start w przyszłość" 1 350 938.-
854 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 000.-
Rozbudowa Planetarium w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym 100 000.-
900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450 000.-
Kanalizacja miasta Niepołomice 450 000.-
900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000.-
Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wymiana zdekapitalizowanych lamp 500 000.-
900 90095 Pozostała działalność 18 508 324.-
Budowa Muzeum Centrum Dzwieku i Słowa 4 350 000.-
Budowa placu zabaw w Niepołomicach oraz uzupełnienie placów zabaw w gminie Niepołomice 150 000.-
Kolektory słoneczne 13 808 324.-
Zakup i montaż wiat przystankowych 200 000.-
921 92118 Muzea 100 000.-
Renowacja Zamku Królewskiego w Niepołomicach 100 000.-
926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 510 000.-
Budowa lodowiska w Niepołomicach 1 200 000.-
Budowa budynków sportowych w Zabierzowie Bocheńskim - KS Dąb 250 000.-
Budowa boiska w Niepołomicach 60 000.-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 56 311 131.-


Tabela nr 4 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010
(w złotych)
Lp. Nazwa Kwota
1 Dochody ogółem 111 123 810,00
2 Wydatki ogółem 126 267 693,00
3 Wynik (nadwyżka/deficyt) -15 143 883,00
4 Przychody budżetu 28 465 621,00
zaciągnięte pożyczki 28 261 621,00
wolne środki, ajko nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 204 000,00
5 Rozchody budżetu 13 321 738,00
spłata zaciągniętych kredytów bankowych 616 000,00
spłata zaciagniętych pożyczek 10 001 738,00
wykup wyemitowanych należności 2 500 000,00
środki na udzielenie pożyczek z budżetu (pożyczka dla OSP Niepołomice 120.000.- oraz OSP Zabierzów Bocheński 84.000.- ) 204 000,00


Tabela nr 5 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIAZ LECONE GMINIE USTAWAMI
(w złotych)
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
750 Administracja publiczna 136 117 136 117
75011 Urzędy wojewódzkie 136 117
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 133 117
75011 Urzędy wojewódzkie 136 117
w tym:
wydatki bieżące 136 117
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 136 117
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46 117
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 300 3 300
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 300
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300
w tym:
wydatki bieżące 3 300
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 300
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 991
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 309
752 Obrona narodowa 250 250
75212 Pozostałe wydatki obronne 250
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250
75212 Pozostałe wydatki obronne 250
w tym:
wydatki bieżące 250
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 250
75414 Obrona cywilna 250
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250
75414 Obrona cywilna 250
w tym:
wydatki bieżące 250
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250
851 Ochrona zdrowia 113 113
85195 Pozostała działalność 113
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 113
85195 Pozostała działalność 113
w tym:
wydatki bieżące 113
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 113
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113
852 Pomoc społeczna 6 083 040 6 083 040
85203 Ośrodki wsparcia 480 240
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 480 240
85203 Ośrodki wsparcia 480 240
w tym:
wydatki bieżące 480 240
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 480 240
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 362 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 240
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 596 200
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 596 200
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 596 200
w tym:
wydatki bieżące 5 596 200
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 596 200
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.486
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 390
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 428 324
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 6 600 6 600
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 600
w tym:
wydatki bieżące 6 600
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 600
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 600
RAZEM: 6.223.070 6.223.070


Tabela nr 6 

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINE NA ZASADZIE OTRZYMANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010
(w złotych)
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
852 Transport i łączność 512 632 512 632
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 090
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 090
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 090
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 090
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 090
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112 500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 112 500
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112 500
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 112 500
- świadczenia na rzecz oósb fizycznych 112 500
85216 Zasiłki stałe 259 200
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 259 200
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 259 200
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 258 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 116 842 116 842
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 116 842
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 116 842
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 842
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000
RAZEM: 512 632 512 632


Tabela nr 7 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMOIRZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010
(w złotych)
Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
600 Transport i łączność 100 000 100 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000
852 Pomoc społeczna 86 400 86 400
85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 86 400
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 86 400
85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 86 400
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 86 400
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 400
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 314 371 314 371
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 314 371
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 314 371
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 314 371
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 314 371
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 371
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000
RAZEM: 500 771 500 771


Tabela nr 8 

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010
(w złotych)
DOCHODY WYDATKI
RODZAJ DOCHODU KWOTA KLASYFIKACJA RODZAJ WYDATKU KWOTA KLASYFIKACJA
ZŁOTYCH ZŁOTYCH
Dz. Rozdz. § Dz. Rozdz. §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 450 000 756 75618 0480 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu 484 450 851 85154 Różne
- dofinansowanie szkoleń, kursów, remont oraz adaptacja pomieszczeń dla ofiar przemocy, zakup domków z gotowych elementów dla ofiar przemocy,
- uprawianie sportu, turystyki, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży
2. Dochody własne budżetu gminy 169 350 X X X 2. Wynagrodzenia oraz pochodne
Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz inne wynagrodzenia bezosobowe 124 900 851 85154 Różne
3. Zwalczanie narkomanii i stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od zażywania narkotyków 10 000 851 85153 Różne
- dofinansowanie szkoleń, kursów
- uprawianie sportu, turystyki, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży
4. Dotacje na realizację zadań zleconych bądź powierzonych z budżetu państwa - - - -
RAZEM 619 350 619 350


Tabela nr 9 

infoRgrafika


Tabela nr 10

PROGNOZA DŁUGU (w tys. zł.)
Lp Wyszczególnienie
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 017 2018
I. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1 + 2 + 3) 111 124 106 260 94 516 98 372 102 402 108 098 112 583 117 276 121 902
1. Dochody własne 74 500 57 298 59 984 62 752 65 655 68 701 71 896 75 173 79 021
w tym:
- udziały w podatku dochodowym 15 664 16 447 17 270 18 133 19 040 19 992 20 991 22 041 23 143
- podatki i opłaty lokalne 17 987 18 886 19 831 20 822 21 863 22 956 24 104 25 310 26 575
- dochody z mienia 5 000 5 100 5 202 5 254 5 307 5 360 5 413 5 467 5 522
- pozostałe 35 849 16 864 17 682 18 542 19 444 20 392 21 386 22 355 23 781
2. Subwencje 20 258 20 922 21 340 21 767 22 203 22 647 23 100 23 636 23 491
3. Dotacje 16 366 28 039 13 193 13 852 14 545 16 750 17 587 18 467 19 390
w tym na:
- zadania zlecone i powierzone 6 736 7 073 7 426 7 798 8 188 10 075 10 579 11 108 11 663
- fundusz spójności 4 400 15 475
- zadania własne 5 230 5 492 5 766 6 054 6 357 6 675 7 009 7 359 7 727
0 0 0 0 0 0 0
5 230 5 492 5 766 6 055 6 357 6 675 7 009
II. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7) 28 466 365 207 0 0 0 0 0 0
1. wnioskowane papiery wartośc. wyem.przez gminę - - - - - - - - -
2. pożyczki zaciągnięte _ - - - - - - - -
3. pożyczki wnioskowane 28 262 - - - - - - - -
4. pożyczki wnioskowane - Fundusz Spójności* - - - - - - - - -
5. kredyty wnioskowane - - - - - - - - -
6. Wpływy z pożyczek udzielonych - 365 - - - - - - -
7. Wolne środki 204 - 207 - - - - - -
OGÓŁEM (poz. I + II) 139 590 106 625 94 723 98 372 102 402 108 098 112 583 117 276 121 902
III. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM (1 + 2) 126 268 83 631 83 702 87 938 91 415 97 110 99 556 106 917 113 551
1. Wydatki bieżące 69 957 57 162 59 984 62 752 65 655 68 701 71 896 75 173 79 021
w tym:
a. wynagrodzenia 31 314 31 940 32 579 33 231 33 895 34 573 35 265 35 970 36 689
b. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczekpotenc. spłat udziel. poręczeń 2 500 3 500 3 200 2 900 2 500 2 000 1 200 600 250
2. Wydatki majątkowe 56 311 26 469 23 718 25 186 25 760 28 409 27 660 31 744 34 530
- inwestycyjne 56 311 26 469 23 718 25 186 25 760 28 409 27 660 31 744 34 530
IV. ROZCHODY BUDŻETU do zadłużenia (1+2 +3) 13 322 22 994 11 021 10 434 10 987 10 988 13 027 10 359 8 351
1. Spłata kredytów, zaciągnietych pożyczek oraz obligacji 13 118 19 311 7 314 6 934 7 487 7 488 9 527 6 859 4 589
Spłata pożyczek dot. FS 10 002 16 430 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 510 450
2. Spłata pożycz. i kredytów wniosk. 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 762
Spłata pożyczek wniosk. dot. FS
3. Udzielone pożyczki 204 183 207
OGÓŁEM (poz. III + IV) 139 590 106 625 94 723 98 372 102 402 108 098 112 583 117 276 121 902
V. INFORMACJA SZCZEGÓŁ O WYS. ODSETEK(z poz. III, 1 b) 2 500 3 500 3 200 2 900 2 500 2 000 1 200 600 250
- od kredytów, pożycz i obligacji 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 900 500 250 100
- od wnioskowanychpożyczek i kredytów i obligacji 500 1 700 1 600 1 500 1 300 1 100 700 350 150
VI. SPŁATA RAT POŻYCZ. I OBLIG WRAZ Z ODSETEK (poz. IV+V) 15 822 26 494 14 221 13 334 13 487 12 988 14 227 10 959 8 601
Zadłużenie na koniec roku 97 771 74 960 64 146 53 712 42 725 31 737 18 710 8 351 -
Zadłużenie na koniec roku związane z realizacją zadań z udziałem środków unijnych 31 390 14 960 12 560 10 160 7 760 5 360 2 960 450 _
Zadłużenie na koniec roku** 66 381 60 000 51 586 43 552 34 965 26 377 15 750 7 901 _
Wskaźnik z art. 169 (Fin. Publ.)** 5,2 9,5 12,5 11,1 10,8 9,8 10,5 7,2 6,7
Wskaźnik z art. 170 (Fin. Publ.)** 59,7 56,5 54,6 44,3 34,1 24,4 14,0 6,7
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.


Załącznik nr 1
do Uchwały Budzetowej Gminy Niepołomice
na rok 2010 nr LIX/599/10 z dnia 26 stycznia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2010
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 2 4 5 6 7
600 Transport i łączność 1 000 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 000 000
630 Turystyka 11 213
63095 Pozostała działalność 11 213
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 213
801 Oświata i wychowanie 3 300 000
80104 Przedszkola 500 000
dotacje podmiotowe 500 000
80110 Gimnazja 2 800 000
dotacja podmiotowa 2 800 000
852 Pomoc społeczna 200 000
85295 Pozostała działalność 200 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 200 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 050 000 180 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 180 000
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200 000
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 200 000
92116 Biblioteki 650 000
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 650 000
92118 Muzea 1 200 000
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 200 000
926 Kultura fizyczna i sport 945 000
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 945 000
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 945 000
Razem: 4 061 213 4 625 000
OGÓŁEM DOTACJE 8.686.213
w tym:
- dotacje podmiotowe: 6.350.000
- dotacje celowe 2.336.213
w tym:- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1.336.213
- dotacje celowe inwestycyjne1.000.000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »