| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 20 września 2011r.

o zmianie uchwały nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

o zmianie uchwały nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), po spełnieniu wymogu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2004 Nr 1213 poz. 1291 z poźn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:

§ 1. W uchwale Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Chrzanów lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 407, poz. 3732 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rozłożenie spłaty należności na raty następuje w drodze umowy, w której wyznaczone zostają kwoty oraz terminy spłat poszczególnych rat w okresie nie przekraczającym 60 miesięcy od dnia rozpatrzenia wniosku."

2. W § 4 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

"4. Umowa o rozłożenie spłaty należności na raty powinna zawierać zapisy stanowiące, że w przypadku:

1) nie dokonania przez dłużnika spłaty raty w terminie ustalonym w umowie, do kwoty tej raty nie ma zastosowania przepis ust. 2;

2) nie zapłacenia przez dłużnika trzech rat, wierzyciel może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, przy czym od rat zapłaconych w terminie, wierzyciel nie nalicza odsetek."

3. W § 6 w ust. 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;"

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Zubik

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »