| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Gminy Pcim

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych istniejące drogi publiczne i dojazdowe oznaczone symbolami KDL, KDD i KDW w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia uwidocznione w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim


Małgorzata Węgrecka


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy zaliczenie dróg o znaczeniu lokalnym niezaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
Wniosek w sprawie nadania kategorii dróg gminnych drogom publicznym i dojazdowym we wsi Pcim, Stróża w Gminie Pcim, oznaczonym symbolami KDL, KDD, KWD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Pcim, Stróża i Trzebunia, zatwierdzonym Uchwałami Rady Gminy Pcim Nr XXXI/145/05 z dnia 22.01.2005 r., Nr XXXIV/160/05 z dnia 19.05.2005 roku, Nr XXVIII/128/04 z dnia 26.11.2004 roku ze stosownymi zmianami przesłano do zaopiniowania do Zarządu Powiatu Myślenickiego.
Mając na względzie kompleksowe uporządkowanie problemu zarządzania drogami w Gminie Pcim nadaje się kategorię dróg gminnych ciągom komunikacyjnym wymienionym w załączniku do niniejszego projektu uchwały. Przyjęto zasadę, że kategorię drogi gminnej nadaje się drogom oznaczonym w planie jako drogi publiczne.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim


Małgorzata Węgrecka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 31 października 2011 r.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi:

Wieś Pcim:
1. Pcim Kozakowa nr działek: 9149 załącznik graficzny: 1a
2. Pcim Kocury nr działek: 8246, 8277, 8278/1, załącznik graficzny: 1b
3. Pcim Gracze nr działek: 8635,7000,7018,7039,6643,6644/1 załącznik graficzny: 1c

Wieś Stróża:
4. Stróża Sekułowo nr: działek:2235/1, załącznik graficzny: 2a
5. Stróża Firkówka nr działek: 2623, 2659, 2672, załącznik graficzny: 2b
6. Stróża Mentelowo nr działek: 2088, załącznik graficzny: 2c
7. Stróża Kowalowo nr działek: 2965 załącznik graficzny: 2d
8. Stróża Moskalowo -Marytowo nr działek: 5965,5927/2,5717, załącznik graficzny: 2e
9. Stróża Szóstkowo nr działek: 275, 1247,1237/1, załącznik graficzny: 2 f

Wieś Trzebunia:
10. Trzebunia Horwatowa nr działek: 8630, 8505,8248 załącznik graficzny: 3a

Przewodniczący Rady Gminy Pcim


Małgorzata Węgrecka


Załącznik graficzny 1a


Załącznik graficzny 1b


Załącznik graficzny 1c

Przewodniczący Rady Gminy Pcim


Małgorzata Węgrecka


Załącznik graficzny 2a


Załącznik graficzny 2b


Załącznik graficzny 2c


Załącznik graficzny 2d


Załącznik graficzny 2e


Załącznik graficzny 2f

Przewodniczący Rady Gminy Pcim


Małgorzata Węgrecka


Załącznik graficzny 3a

Przewodniczący Rady Gminy Pcim


Małgorzata Węgrecka

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »