| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Przeciszów

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Przeciszów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni,

d) ujętych w ewidencji gruntów jako drogi - 0,03 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,33 zł od 1 m2 powierzchni,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Stawki w podatku od nieruchomości określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku i obowiązują aż do odwołania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład Gminy Przeciszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXX/225/10 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Kosowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »