| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Libiążu

z dnia 21 października 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15), art. 40 ust. 2 pkt. 2) i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt. 12) i art. 71. ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XL/254/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z 27 kwietnia 2010 r.

Rada Miejska w Libiążu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu, nadanego Uchwałą Nr XL/254/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z 27 kwietnia 2010 r.

2. Statut Świetlicy Środowiskowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr X/63/2011
Rady Miejskiej w Libiążu
z dnia 21 października 2011 r.

STATUT

Świetlicy Środowiskowej w Libiążu

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Świetlica Środowiskowa w Libiążu zwana dalej "Świetlicą" jest samodzielną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Gminy Libiąż.

2. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (tj. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

3. Obszarem działania Świetlicy jest teren Gminy Libiąż.

4. Nadzór nad działalnością Świetlicy sprawuje Burmistrz Libiąża.

5. Pobyt w Świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny.

6. Siedziba Świetlicy mieści się w Libiążu, przy ul. Górniczej 11.

7. Filia Świetlicy mieści się w Libiążu, przy ul. Oświęcimskiej 79.

II. Cele i zadania

§ 2. 1. Świetlica jest publiczną placówką obejmującą w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką dzienną dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Do Świetlicy są przyjmowane dzieci od 6 roku życia, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów do ukończenia 16 roku życia, za zgodą ich rodziców lub opiekunów.

3. Świetlica Środowiskowa funkcjonuje przez okres całego roku kalendarzowego (łącznie z feriami i wakacjami) 5 dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin dziennie.

§ 3. Do zadań Świetlicy należy w szczególności:

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki oraz możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego, organizacja zabaw i zajęć sportowych.

2. Realizacja programów i warsztatów szkoleniowych na temat współczesnych zagrożeń cywilizacji (uzależnienia, itp.).

3. Pomoc w nauce, rozwiązywaniu problemów rodzinnych i szkolnych.

4. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań.

5. Stała współpraca z rodziną.

6. Współpraca ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

7. Zapewnienie uczestnikom zajęć posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania w Świetlicy.

8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży wyposażenia w przedmioty potrzebne do zajęć.

III. Organizacja Świetlicy.

§ 4. 1. Świetlicą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Świetlicy.

2. Dyrektora Świetlicy zatrudnia i zwalnia Burmistrz Libiąża. Burmistrz Libiąża wykonuje pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy w stosunku do Dyrektora Świetlicy.

3. Dyrektor Świetlicy realizuje cele i zadania Świetlicy na podstawie upoważnienia Burmistrza Libiąża m.in. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

4. Dyrektor Świetlicy odpowiada za całokształt działalności Świetlicy, a do jego zadań należy:

a) kierowanie działalnością Świetlicy,

b) troska o bazę lokalową i dydaktyczną,

c) zatrudnianie kadry,

d) sprawowanie wewnętrznego nadzoru organizacyjnego Świetlicy,

e) ustalanie regulaminu organizacyjnego Świetlicy,

f) przyjmowanie skarg i wniosków,

g) prowadzenie wymaganej dokumentacji,

h) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

i) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności.

5. Dyrektor Świetlicy jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Świetlicy.

6. W Świetlicy tworzy się następujące stanowiska pracy:

a) Główny Księgowy - 1/8 etatu,

b) Księgowy - 1 etat,

c) Pedagog - 1/4 etatu,

d) Wychowawca - 3 etaty,

e) Pracownik socjalny - 1 etat,

f) Stanowisko do spraw obsługi administracyjno - kadrowej - 3/8 etatu,

g) Sprzątająca - 1 etat,

h) Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu.

7. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje w zależności od rodzaju zleconych obowiązków oraz właściwą postawę moralną.

8. Pracownicy Świetlicy mają obowiązek :

a) realizować program Świetlicy,

b) prowadzić określoną dla Świetlicy dokumentację,

c) rzetelnie prowadzić zajęcia,

d) posiadać nienaganny stosunek do wychowanków Świetlicy,

e) przestrzegać przepisów bhp,

f) przestrzegać tajemnicy służbowej.

9. Zmniejszenie lub zwiększenie zatrudnienia w Świetlicy, w stosunku do ilości etatów określonych w § 4 ust. 5, wymaga konsultacji z Burmistrzem Libiąża i jego zgody wyrażonej w formie pisemnej.

§ 5. 1. Organizację Świetlicy i jej wewnętrzną strukturę określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Świetlicy.

2. Regulamin Organizacyjny określa szczegółowo organizację pracy w Świetlicy, sprawy kadrowe, w tym zakresy czynności i podległość służbową pracowników, zasady zastępstw, standardy usług i obowiązującą dokumentację, w tym zasady przyjęć do Świetlicy i pobytu w Świetlicy.

IV. Gospodarka finansowa

§ 6. 1. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochody i wydatki Świetlicy są objęte budżetem Gminy Libiąż.

V. Postanowienia końcowe

§ 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »