| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy Gorlice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala stawkę opłaty za wywóz odpadów komunalnych:

1) roczną dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne w wysokości 45,00 zł brutto za każdą osobę faktycznie zamieszkałą.

2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym handlowych i usługowych 70,00 zł brutto na kwartał.

§ 2. Opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest płatna w czterech ratach w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada u sołtysa danej wsi, w kasie Urzędu Gminy Gorlice lub na konto bankowe podane na fakturze VAT.

§ 3. 1. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji finansowej podmiotów określonych w § 1 pkt 1 dopuszcza się możliwość odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz umorzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych przez Wójta Gminy.

2. Właściciel posesji, który udostępni na swoim gruncie miejsce pod lokalizację kontenera, zostaje zwolniony z opłaty za wywóz odpadów stałych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Gorlice Nr XXXIX/368/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasady ich rozliczania.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Kalisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »