| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/79/12 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie :przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.)) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

Rada Gminy w Spytkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Dziur


Załącznik do Uchwały Nr XVI/79/12
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 23 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2012 roku

WPROWADZENIE-Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

- Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Spytkowicach, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Spytkowice wykonuje zadania;

- Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko z którym gmina Spytkowice ma podpisaną umowę ;

- Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2012 roku.

§ 2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Spytkowice, za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1) Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2) Program obejmuje swoim zakresem realizację zadań wynikających z art. 11a ust.2 ustawy o ochronie zwierząt tj.:

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

c) odławianie bezdomnych zwierząt;

d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

f) usypianie ślepych miotów;

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3) Zadania priorytetowe Programu to:

a) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

b) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Spytkowice;

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

d) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

f) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami;

g) prowadzenie rejestrów:

- zwierząt oddanych do schroniska (data przyjęcia, gatunek, płeć, wiek, wraz z dokumentacją fotograficzną)

- zwierząt wydanych ze schroniska nowym właścicielom, z adresem i opisem zwierzęcia.

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. 1) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

a) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska z terenu gminy Spytkowice;

b) Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii;

c) Zabiegom, o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna;

2) Ograniczanie populacji bezdomnych kotów, przebywających na terenie gminy Spytkowice, odbywać się będzie w sposób następujący:

a) Urząd, zleca lekarzowi weterynarii wykonanie: uśpienia ślepych miotów kotów dziko żyjących.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Spytkowice realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłoszonych do Schroniska przez Urząd i Policję, z którym ma zawarta stosowna umowę;

2) Urząd, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom ( karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są przez Urząd oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartej umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt;

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy oraz lokalnej gazecie, adopcję wirtualną - podanie specjalnego subkonta;

3) Organizacje społeczne poprzez poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;

2) Urząd, poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Spytkowice;

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów dot. psów przekazywanych do schroniska przez Urząd;

2) Urząd, poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie kotów wolno żyjących;

§ 10. Współpraca z organizacjami społecznymi w ramach nadzoru nad zwierzętami w Gminie Spytkowice

Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 11. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezpańskich zwierząt

1) Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.

2) Odławianiem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt , nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.

4) Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkami transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

5) Celem zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami gmina zawarła umowę ze schroniskiem , którego adres podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy.

Rozdział 6.
ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

§ 12. 1) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Spytkowice z właścicielem gospodarstwa. Umowy te zawierane są każdorazowo w indywidualnych przypadkach z osobami które wcześniej wyraziły gotowość ich przyjęcia.

2) Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Spytkowice , a w przypadku gdy możliwe jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia kosztami opieki zostanie obciążony jego właściciel.

Rozdział 7.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 13. Działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych prowadzą placówki oświatowe z terenu gminy Spytkowice.

Rozdział 8.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. 1) Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Spytkowice.

2) Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Spytkowice i wynoszą w 2012 roku 15 000,00zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych).

3) Powyższa kwota będzie wydatkowana na podstawie umów z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Gminy Spytkowice zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U.z 2009r. 157, poz.1240 z późn. Zm.).

Przewodniczący Rady


Barbara Dziur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »