| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Przeciszów

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.30 ust.6 oraz art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Powiatowego ZNP w Oświęcimiu Rada Gminy Przeciszów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ,oraz zasad przyznawania i wypłacania nagród., stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania- stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów .

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/153/09 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Kosowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/12
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 24 lutego 2012 r.

Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania i wypłacania nagród

Podstawa prawna: 1. Art.30 ust.6 i 6a Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97,poz.674 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 11 marca 2008r. r zmieniające rozporządzenie. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42 ,poz. 257)

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach , szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego :

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo oraz za godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

4. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacane w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 3.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przeciszów

2. Dyrektora lub wicedyrektora- należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1

3. Roku szkolnym- należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4. Klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5. Uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

6. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Rozdział II.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art.33 ust.1 Karty Nauczyciela , § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w regulaminie.

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy poczynając od czwartego roku pracy , z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Prawo do dodatku za wysługę lat powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zatrudnienie, a jeżeli zatrudnienie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego , za wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego.

4. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 6 . Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

6. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 4.

7. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III.
Dodatek motywacyjny

§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości i na warunkach i zasadach określonych w regulaminie. - Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, jego wysokość zależna jest od efektów pracy nauczyciela i jakości pracy szkoły.

1. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi między innymi za:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych,

a) Uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach.

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) Promowanie szkoły, przedszkola po przez:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora placówki przyznawany jest między innymi za:

1) umiejętności organizacyjne i sprawność kierowania placówką,

2) dyspozycyjność służbową,

3) sprawną organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

4) racjonalne gospodarowanie powierzonym majątkiem,

5) stwarzanie właściwej atmosfery pracy w placówce,

6) tworzenie szkoły przyjaznej dziecku.

4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 4 w ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i ppoż.,

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno- remontowe, czystość i estetyka szkoły (przedszkola)

4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi prace w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi

9) pozostałe obowiązki:

a) przestrzeganie regulaminu pracy,

b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,

c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowanie zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych.

5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

6. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół następuje po uprzednim zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

7. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom

1) stażystom w okresie odbywania stażu,

2) nauczycielom, którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela - przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,

3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia, w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

9. Pulę środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wydziela się z osobowego funduszu płac nauczycieli,

10. Ustala się łączną pulę środków na dodatki motywacyjne dla poszczególnych szkół w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz 20 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze dla dyrektorów.

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora placówki przyznaje Wójt Gminy

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor placówki

4. Przyznawanie dodatków motywacyjnych ma charakter uznaniowy, stąd nie przewiduje się procedury odwoławczej.

§ 6. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV.
Dodatek funkcyjny

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny .

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,

2) nauczycielowi , któremu powierzono wychowawstwo w oddziale przedszkolnym,

3) nauczycielowi za sprawowanie funkcji;

a) opiekuna stażu.

3. Wysokości dodatków funkcyjnych określone są w poniższej tabeli:

lp.

Stanowisko lub funkcja

Miesięcznie w

1.

Dyrektor placówki oświatowej w zależności od ilości uczniów i ilości oddziałów

20%-50 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, magistra z przygotowaniem zawodowym, kwotę zaokrągla się do pełnych złotych

2.

Wicedyrektor szkoły

50 % dodatku funkcyjnego dyrektora

3.

Wychowawca klasy w zależności od liczebności oddziału

3,4 %- 6 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, magistra z przygotowaniem zawodowym, kwotę zaokrągla się do pełnych złotych

4.

Opiekun stażu

50

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Nauczyciel ,któremu powierzono funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.

6. Wicedyrektorowi pełniącemu obowiązki dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dwóch miesiącach zastępstwa.

7. Nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w granicach stawek określonych w tabeli w pozycji 1 lub 2.

8. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 , uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1) dla dyrektora Wójt Gminy, a

2) dla wicedyrektora, dyrektor szkoły

9. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków , o których mowa w § 7 nauczycielowi przysługuje dodatek z każdego tytułu.

10. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi. Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły może być opiekunem stażu lub wychowawcą klasy w sytuacjach wyjątkowych , gdy np. brak jest nauczyciela o zbliżonych kwalifikacjach Stażysta z bloku humanistycznego -opiekun stażu z bloku humanistycznego, stażysta z bloku przedmiotów ścisłych -opiekun stażu z bloku przedmiotów ścisłych.

11. Dodatek funkcyjny, za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

§ 8. 1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 7, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla podratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V.
Dodatki za warunki pracy

§ 9. Za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć wymienionych w § 8,9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U.Nr 22 poz. 181 z późn.zm).

§ 10. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek:

1) za prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego z uczniem, dzieckiem zakwalifikowanym do nauczania specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno- wychowawczych 3% za każdą przepracowaną w tych warunkach godzinę,

2. Prawo do dodatku za warunki pracy ustaje z upływem okresu, na jaki został przyznany, a w razie rozwiązania stosunku pracy przed upływem okresu - z dniem ustania prawa do wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ,oraz w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w trudnych warunkach i dodatku w warunkach uciążliwych albo szkodliwych przysługuje prawo do każdego z tych dodatków.

§ 11. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty za godziny ponadwymiarowe.

Rozdział VI.
Wynagrodzenie za godziny pracy ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 12. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 13. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy , jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponad wymiarowych .

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach o których mowa w ust. 3 , ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy , jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela o której mowa w ust. 1 i 3 , uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 14. 1. Wynagrodzenie za godziny , o których mowa w § 13 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

2. Nauczycielowi w dniach, w których nie mógł zrealizować godzin ponad wymiarowych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy , a w szczególności w związku z :

1) zawieszenie zajęć z powodu epidemii , mrozów

2) wyjazdem dzieci na wycieczkę lub imprezy

3) udziałem nauczyciela w szkoleniach i konferencjach , na które został skierowany przez pracodawcę.

4) rekolekcjami

5) Dnia Edukacji Narodowej

6) zwolnienie z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej przysługują godziny ponadwymiarowe jak godziny faktycznie odbyte.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni , w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach , w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia = przyjmuje się obowiązkowy, tygodniowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1 gdy dla nauczyciela ustalono 4-dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych , z które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Godziny zastępstw doraźnych mogą być pełnione przez nauczycieli na stanowiskach kierowniczych zupełnie wyjątkowo, w sytuacji, gdy nie ma możliwości przydzielenia zastępstwa innemu nauczycielowi, posiadającemu wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć lub nie ma możliwości przydzielenia zastępstw innym nauczycielom po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

6. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej takiego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 15. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 16. Wymiar godzin dydaktycznych dla pedagoga ustala się w ilości 20 godzin tygodniowo.

§ 17. Nauczycielom , którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze ,a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.

Rozdział VII.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 18. 1. W budżecie organu prowadzącego tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Z funduszu nagród , o którym mowa w ust. 2 przeznacza się :

1) 30% na nagrody zwane " nagrodami Wójta" -dla dyrektorów i nauczycieli

2) 70% na nagrody zwane "nagrodami dyrektora".- dla nauczycieli

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy, przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności

1) posiadanie dobrej oceny pracy

2) otrzymanie w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej 6 miesięcy.

3) legitymowania się osiągnięciami w pracy dydaktyczno- wychowawczej lub opiekuńczej.

4. Nagrody przyznają : Nagrodę Wójta - dla dyrektorów - Wójt przyznaje z własnej inicjatywy lub zakładowej organizacji związkowej lub dyrektora delegatury kuratorium oświaty Nagrodę Wójta - dla nauczycieli - Wójt przyznaje z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek dyrektora szkoły lub zakładowej organizacji związkowej lub dyrektora delegatury kuratorium oświaty Nagrodę Dyrektora- dla nauczycieli - dyrektor szkoły ,przedszkola po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 19. Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel:

1) przepracował w zawodzie nauczycielskim co najmniej 2 lata,

2) osiąga liczące się w skali gminy wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, takie jak wyróżniające wyniki osiągane przez uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminy, przygotowanie i zrealizowanie znaczących imprez szkolnych i gminnych, organizowanie działalności społecznej charytatywnej na rzecz szkoły , zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej , zapewnienie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, prowadzenie działalności społecznej na celu zapobieganie i zwalczanie patologii wśród młodzieży (narkomania, alkoholizm, chuligaństwo), wzorowa organizacja pracy (warsztat pracy, pracownia),

3) otrzymał ocenę dobrą określoną w art.6 "a" ust. 4 pkt. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 20. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla Nauczyciela występuje dyrektor placówki oświatowej.

§ 21. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko

2) data urodzenia

3) informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego

4) staż pracy pedagogicznej

5) nazwa szkoły

6) zajmowane stanowisko

7) otrzymane dotychczas nagrody

8) ocena pracy

9) uzasadnienie wniosku, w którym należy umieścić informacje o dorobku i osiągnięciach w okresie ,po otrzymaniu ostatniej nagrody.

2. Tworzy się Komisję do rozpatrywania wniosków o nagrodę Wójta z udziałem przedstawicieli zakładowych organizacji związków zawodowych. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy.

§ 22. Nagrody przyznawane są głównie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą Wójta Gminy może przyznać nauczycielom w innym czasie.

§ 23. Nauczyciel , który otrzyma nagrodę Wójta otrzymuje również dyplom, którego odpis umieszcza się w aktach osobowych.

Rozdział VIII.
Przepisy końcowe

§ 24. Dla nauczycieli środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń , o których mowa w regulaminie stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę innych składników wynagrodzenia wynikających z ustaw naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

§ 25. 1. W budżecie zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną w wysokości 0,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń czynnych nauczycieli.

2. Uprawnienia zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę.

§ 26. Gmina Przeciszów jest zobowiązana do przeliczenia wynagrodzeń dla nauczycieli wg minimalnych stawek wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w myśl art.30 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela w celu wypełnienia ustawowego obowiązku ustalania stawki wynagrodzenia zasadniczego na terenie gminy Przeciszów. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz prawa pracy.

§ 27. Regulamin wchodzi w życie z terminie i na warunkach określonych wejściem w życie uchwały.

§ 28. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Powiatowego ZNP w Oświęcimiu

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Kosowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/103/12
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 24 lutego 2012 r.

Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

§ 1. Regulamin dotyczy nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego, posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela , zatrudnionych na terenie Gminy Przeciszów w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

§ 2. Dodatek mieszkaniowy wpłacany jest za dany miesiąc z góry.

§ 3. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w §1, przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny , wypłacany jest co miesiąc w wysokości;

1) dla 1 osoby, - 45 zł,

2) dla 2 osób, - 60 zł

3) dla 3 osób, - 80 zł

4) dla 4 lub więcej osób, - 100 zł.

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie określają wspólnie pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca , następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 4. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) korzystania z urlopu wypoczynkowego przewidzianego w odrębnych przepisach.

4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, szkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który została zawarta umowa,

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 5. 1. Dodatek przyznaje na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami , z uwzględnieniem § 3 niniejszego Regulaminu.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Kosowski

Załącznik do Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »