Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/264/2010 Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 28 stycznia 2010r.

uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) - Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III/19/2007 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 78, poz.1587).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe