| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/312/10 Rady Gminy Niemce

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemce, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach posiadającemu upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (słuchaczy).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/271/09 Rady Gminy Niemce z dnia 26 sierpnia 2009 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do świadczeń należnych od dnia 1 września 2010 r.


Załącznik do Uchwały Nr XLII/312/10
Rady Gminy Niemce
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemce

Tytuł I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Niemce przyznaje się w oparciu o przepisy Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Część I.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów. Ustala się dwie grupy dochodowe z zastrzeżeniem, że wysokość dochodu zaokrągla się do pełnych złotych:

- I grupa - dochody miesięczne na członka rodziny od 0 zł. do wysokości 50 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- II grupa - dochody miesięczne na członka rodziny od wysokości 50 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej plus 1 zł. do wysokości 100 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. W poszczególnych grupach dochodowych wysokość stypendium ustala się w następujący sposób:

- w I grupie dochodowej wysokość stypendium wynosi 130 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

- w II grupie dochodowej wysokość stypendium wynosi 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Wysokość stypendium może zostać zwiększone o 20 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Część II.
Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3. Formami stypendium szkolnego są:

1)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w dodatkowych lekcjach języków obcych, zajęciach dla dyslektyków i dysgrafików, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zwrot lub dofinansowanie zakupu:

a) podręczników szkolnych do poszczególnych poziomów nauczania według obowiązującego wykazu opracowanego przez komisje przedmiotowe,

b) encyklopedii, słowników języków obcych, słownika ortograficznego, słownika języka polskiego, słownika wyrazów obcych, zbiorów zadań, tablic matematycznych, atlasów, repetytoriów, poradników, lektur szkolnych,

c) komputera, płyt CD, dyskietek,

d) stroju sportowego wymaganego na zajęciach wychowania fizycznego, w tym: dres sportowy, spodenki sportowe, koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe do ćwiczeń, komplet skarpet sportowych, strój pływacki (czepek, okulary, kostium),

e) pokrycie kosztów wycieczki szkolnej,

f) pokrycie kosztów zakupu biletów oraz dojazdu do kina, teatru na wystawę, gdy wyjazd organizuje szkoła,

g) innych pomocy dydaktycznych niezbędnych na danym etapie (profilu) kształcenia wskazanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,

2)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności: zakup biletów miesięcznych, opłacenie internatu, zakupu obiadów.

Część III.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 4. Stypendium szkolne przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach na mocy upoważnienia Rady Gminy Niemce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w drodze decyzji administracyjnej.

§ 5. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

§ 6. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

§ 7. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 3 realizowana jest poprzez zwrot poniesionych wydatków po przedłożeniu rachunków wystawionych nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego na imię i nazwisko ucznia

3. Potwierdzeniem poniesienia kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. e, f jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły.

4. Rachunki należy składać w OPS w Niemcach terminach określonych w decyzji przyznającej stypendium.

5. Stypendium może być wypłacane w ratach (maksymalnie w dziesięciu) lub jednorazowo.

6. Zwrotu poniesionych wydatków dokonuje się przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy pełnoletniego ucznia. W przypadku nieposiadania rachunku bankowego wypłata gotówki nastąpi w kasie OPS w Niemcach ul. Lubelska 121.

Część IV.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego dla każdego ucznia ubiegającego się o pomoc ustala się indywidualnie i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

4. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w OPS w Niemcach na dziennik podawczy lub za pośrednictwem poczty w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Część V.
Postanowienia końcowe

§ 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »