| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/292/10 Rady Miejskiej w Bychawie

z dnia 10 czerwca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bychawa lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg


Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 1240), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bychawa lub jej jednostkom podległym - od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej należnościami, oraz wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.
§ 2. 1. Należności mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.
2. Umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (porozumienie, umowa, jednostronne oświadczenie woli).
§ 3. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności są uprawnieni:
1. Burmistrz Bychawy - po zasięgnięciu opinii Komisji d/s budżetu i finansów Rady Miejskiej w Bychawie - w odniesieniu do należności przypadających gminie Bychawa jako jednostce samorządu terytorialnego oraz należności przypadających Urzędowi Miejskiemu jako jednostce budżetowej - jeżeli wartość należności jest wyższa niż 4-krotność kwoty wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" będącego podstawą do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. Burmistrz Bychawy - w odniesieniu do należności przypadających Gminie Bychawa jako jednostce samorządu terytorialnego oraz należności przypadających Urzędowi Miejskiemu jako jednostce budżetowej - jeżeli wartość należności nie przekracza 4-krotności kwoty, o której mowa w pkt 1,
3. kierownik jednostki podległej Gminie Bychawa - w odniesieniu do należności przypadającej tej jednostce - w przypadku gdy wartość należności nie przekracza 50% kwoty, o której mowa w pkt 1 ,
4. jeżeli należność jest wyższa od kwoty, o której mowa w pkt 3, do jej umarzania , odraczania lub rozkładania spłat na raty uprawniony jest Burmistrz Bychawy, przy czym tryb określony w pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu w przypadkach, gdy:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 5. 1. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.
3. W przypadku zapłaty samej należności głównej, przypadające od niej odsetki oraz inne należności uboczne są umarzane, bądź ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zasad określonych w niniejszej uchwale.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy tylko części należności, organ lub osoba uprawniona oznacza termin zapłaty pozostałej części należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania przez dłużnika terminu jej zapłaty, natychmiast wymagalna staje się cała należność.
§ 6. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności o charakterze cywilnoprawnym, o którym mowa w § 4 pkt 5 może stanowić pomoc de minimis - w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006),
2. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązane są wraz z wnioskiem przedłożyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. Nr 53, poz. 311)
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVIII/362/06 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Bychawa lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 139, poz. 2295).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady

Seweryn Gąbka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »