Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 5/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 15 września 2010r.

w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych na terenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddziału "Cukrownia Rejowiec" w Rejowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Znosi się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych na terenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddziału "Cukrownia Rejowiec" w Rejowcu, woj. lubelskie, ustanowioną decyzją Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie z dnia 9 marca 2000 r., znak: RO.6210/22/99/00.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2255, z 2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz.427 i Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704r., z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe