reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/600/2010 Rady Gminy Zamość

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 45.154.384,20 zł, z tego dochody bieżące 41.745.933,46 zł. i dochody majątkowe 3.408.450,74 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.211.852,00 zł.
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w kwocie 56.657.505,24 zł, z tego wydatki bieżące 39.239.113,19 zł. i wydatki majątkowe 17.418.392,05 zł, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.211.852,00 zł.
2. wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym j.s.t. na podstawie umów i porozumień w kwocie 265.500,00 zł.
3. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.517.381,08 zł
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 168.000,00 zł.
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.
§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11.503.121,04 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z: - kredytów i pożyczek w kwocie 10.703.121,04 zł - wolne środki 800.000,00 zł
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.480.000,00 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.976.878,96 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł, 2) celową w wysokości - 1.158.093,00 zł, z przeznaczeniem na: a) awans zawodowy nauczycieli, odprawy emerytalne, bieżące funkcjonowanie szkół w kwocie 100.000,00 zł, b) wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli do średniej ustawowej w kwocie 491.093,00 zł. c) wydatki na utrzymanie bieżące dróg w wysokości 400.000,00 zł. d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł, e) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami mienia komunalnego w kwocie 162.000,00 zł.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.
§ 7. Określa się:
1. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
4. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000,00 zł. oraz wydatków Funduszu w kwocie 15.169,82 zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 9.
§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 13.680.000,00 zł. 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 500.000,00 zł.
2) Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 500.000,00 zł.
§ 10. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na:
1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 5,
2) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku nr 7,
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r.
3. Upoważnia się wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 r. innym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 11.
1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 200.000,00 zł.
§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.
§ 13. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. Ustala się szczegółowość pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w zakresie szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanej przez instytucję kultury w szczegółowości wynikającej z planu finansowego tej jednostki z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Jerzy Bondyra
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/600/2010
Rady Gminy Zamość
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Tabela załącznik do uchwały
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/600/2010
Rady Gminy Zamość
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.docx

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama