Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII / 246 / 10 Rady Gminy Cyców

z dnia 2 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm. ) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P. Nr 55, poz. 755 / - Rada Gminy uchwala co następuje :
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :
1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,05 zł od 1m2 powierzchni
2. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. od budowli - 2% ich wartości
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cyców.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe