reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/294/10 Rady Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krasnostawskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia ulg

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Krasnostawskiemu lub jego jednostkom podległym, zwanych dalej "należnościami", warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby upoważnione do stosowania tych ulg.

§ 2.

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Powiatowi Krasnostawskiemu lub jego jednostkom podległym na wniosek dłużnika, mogą być umarzane w całości lub w części albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.

4. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

5. Należności mogą być umarzane z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3.

1. Od należności, której termin spłaty odroczono lub została rozłożona na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę, od dnia podjęcia rozstrzygnięcia w tym przedmiocie, do dnia zapłaty.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości którejkolwiek raty, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 4.

1. Do umarzania i stosowania innych ulg wynikających z niniejszej uchwały upoważnieni są:

1) kierownicy powiatowych jednostek podległych w odniesieniu do należności przypadającej tym jednostkom - jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 300 zł;

2) Starosta Krasnostawski - jeżeli wartość należności jest wyższa niż 300 zł a nie przekracza kwoty 1.500 zł;

3) Zarząd Powiatu w Krasnymstawie - jeżeli wartość należności przekracza kwotę, o której mowa pkt 2;

2. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.

§ 5.

1. Udzielanie ulg podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na ich formę organizacyjno - prawną, polegające na umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

2. Organ lub osoba uprawniona na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą może udzielić określonych w niniejszej uchwale ulg w spłacie należności, w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 stanowiących pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L, Nr 379 z 28.12.2006 r.).

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:

1) przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, ewentualnie oświadczeń o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym czasie,

2) udzielenia informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

§ 6.

Umarzanie należności i udzielenie innych ulg następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 7.

1. Traci moc uchwała Nr XXXVII/265/10 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krasnostawskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/323/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Krasnostawskiego lub powiatowych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krasnymstawie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Nowosadzki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama