Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Gościeradów są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Gościeradów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godz. 8.00 do godz. 13.00.

§ 3. Za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czasem określonym w § 2 pobiera się opłatę w wysokości 0,50 zł za każdą godzinę.

§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 3 zostanie określony w umowie cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, a dyrektorem przedszkola publicznego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i placówkach przedszkolnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gościeradów


Robert Niedziałek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe