| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki Nr 61 położonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów Rada Miejska w Łaszczowie uchwala, co następuje:

Dział I.
USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

Rozdział 1.
USTALENIA PODSTAWOWE

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowana jest zgodnie ze ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów", uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/213/2002 Rady Gminy w Łaszczowie z dnia 8 października 2002 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów w zakresie zmiany funkcji terenu w obrębie miasta Łaszczów działka Nr 61 o powierzchni 0,032 ha z przeznaczeniem na lokalizację usług komercyjnych.

3. Zmianę planu obejmuje teren określony Uchwałą Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2010 r.

4. Zmianę planu stanowią:

1) ustalenia zmian planu będące treścią niniejszej uchwały,

2) rysunek zmiany planu w skali 1:1000 dla poszczególnych terenów, stanowiący załącznik do uchwały nr 1,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 2.
ZAKRES USTALEŃ ZMIANY PLANU

§ 2.

1. Zakres ustaleń zmiany planu obejmuje m.in.:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o innych sposobach zagospodarowania,

2) podstawowe elementy planu,

3) zasady kształtowania zabudowy,

4) obszar objęty zmianą planu miejscowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, oznacza się graficznie na rysunku zmiany planu symbolem ,,granica opracowania", zgodnie z rysunkiem zmiany planu na sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do uchwały,

5) rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stwierdzający zgodność ustaleń zmiany planu ze ,,Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów" .

2. Zakres ustaleń zmiany planu nie obejmuje:

1) określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

2) określenia obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji,

3) określenia terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m2,

4) określenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,

5) określenia granicy pomników zagłady oraz stref ochronnych,

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) przeznaczenie (funkcja) terenu, zasady jego zagospodarowania oraz linie rozgraniczające;

2) linie rozgraniczające dróg publicznych;

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym linie zabudowy;

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz o różnych zasadach zagospodarowania, ściśle określone;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) granica opracowania.

§ 4.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dotychczasowym planie - należy przez to rozumieć ustalenia i oznaczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów uchwalonego Uchwałą Nr IX/54/03 Rady Gminy Łaszczów z dnia 25. 08. 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 152/03 poz.3204);

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łaszczowie, o ile w treści przepisu nie wynika inaczej;

3) zmiana planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, o ile w treści przepisu nie wynika inaczej;

4) zmiana studium - należy przez to rozumieć zgodność z ustaleniami ,,Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów";

5) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu w skali 1:1 000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

6) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu podjęcia uchwały przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia), regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie;

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

8) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne z funkcją obszaru;

9) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

10) działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część przeznaczoną pod zagospodarowanie;

11) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską w obrębie poszczególnych terenów oraz zieleń oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty o różnych funkcjach;

12) drodze publicznej - należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg (wojewódzkiej, powiatowej, gminnej) wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

13) usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć: działalność prowadzoną w odrębnych budynkach, lub w lokalach wbudowanych w budynki, służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, niezaliczoną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie powodującą przekraczania standardów jakości środowiska oraz uciążliwości poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

14) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu;

15) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od obrzeża jezdni - drogi istniejącej lub projektowanej, co najmniej na odległość określoną w uchwale - dotyczy budy-ków stałych, z wyłączeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej i innych oraz pozostałego uzbrojenia terenu;

16) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od najniższego punktu pierwotnego poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu lub zwieńczenie ściany attykowej, nie dotyczy infrastruktry technicznej;

17) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nieutwardzoną i nie zabudowaną powierzchnię gruntową pokrytą roślinnością;

18) dachu stromym - należy przez to rozumieć formę dachu budynku, w którym poszczególne połacie pochylone są (w stosunku do poziomu), pod kątem co najmniej 20°;

19) wskaźnik intensywności zabudowy terenu - należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni ogólnej wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie do powierzchni terenu (netto), na którym są usytuowane budynki;

20) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu;

21) zaleca się... - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
USTALENIA OGÓLNE

§ 5.

1. W zmianie planu uwzględnia się zasady zgodności zmiany planu z ustaleniami ,,Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów".

2. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu wyznacza się tereny o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyodrębnione na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: Tereny zainwestowania
U - zabudowa usługowa
Komunikacja drogowa - drogi publiczne:
KD - G (L) / (D) - drogi gminne Infrastruktura techniczna
E - elektroenergetyka
T - telekomunikacja
W - wodociągi

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 6.

1. Do obszarów i obiektów prawnie chronionych w granicach opracowania zmian planu, zalicza się obszar specjalnej ochrony ptaków ostoja ptasia NATURA 2000 - PLB060017 -- Zlewnia Górnej Huczwy wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 /Dz. U. Nr 179, poz. 1275/,

2. W obszarach specjalnej ochrony ptaków obowiązuje ochrona populacji dziko żyjących ptaków oraz zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie; siedliska leśne i łąkowe będące miejscami bytowania lub żerowiska gatunków priorytetowych nie mogą być przeznaczone na cele budowlane.

3. Wprowadza się na obszarze wyznaczanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 obostrzenia w użytkowaniu terenu, a w szczególności wykluczenie inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej i innych oraz pozostałego uzbrojenia terenu. Na obszarze miejscowości Łaszczów ochrony wymagają wody podziemne w obrębie strefy ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 na zasadach określonych w ,,Dokumentacji określającej warunki hydrogeologicznej dla ustanowienia stref ochronnych GZWP Nr 407 (Chełm - Zamość"). Proponowany system ochrony wód podziemnych wprowadza następujące zasady:

1) zakaz:

a) lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska ze względu na wytwarzane ścieki i odpady oraz emitowane pyły i gazy,

b) lokalizowania składowisk odpadów i wylewisk, a także stacji dystrybucji paliw nie zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych,

2) nakaz:

a) eliminacji ognisk zanieczyszczeń,

b) uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej, w pierwszej kolejności na obszarze wychodni wodonośnych utworów kredowych,

§ 7.

1. W zakresie ochrony przed hałasem, na terenie zabudowy usługowej dopuszcza się jedynie realizację przeznaczenia i zagospodarowania, który może powodować poziom hałasu nie przekraczający od dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w przepisach odrębnych dla terenów z zabudową mieszkaniową jednorodzinną z usługami;

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

1) dopuszcza się realizację przedsięwzięć nie powodujące zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nie wymagające urządzeń wodochłonnych, których zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszać równowagę lokalnych zasobów wodnych;

2) dopuszcza się wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń,

3) w przypadku jeżeli prognozowane poziomy zanieczyszczeń wód i gleb przekraczają wartości dopuszczalne /określone w przepisach szczególnych/, należy przewidzieć zastosowanie odpowiednich środków i urządzeń - separatory, oczyszczalniki i oczyszczanie wód oraz pasy zieleni izolacyjnej,

4) wody opadowe i roztopowe pochodzące z innych powierzchni, mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczania,

5) prace ziemne związane z budową obiektów oraz instalacji uzbrojenia podziemnego muszą być zaprojektowane i wykonane prawidłowo, zgodnie z PN oraz przepisami branżowymi, z dostosowaniem do udokumentowanych warunków gruntowych t.j. przed projektowaniem obiektów należy opracować dokumentację geotechniczną lub geologiczno - inżynierską.

3. W zakresie ochrony powietrza ustala się:

1) stosowanie nawierzchni o niskim współczynniku ścieralności - pylenia;

2) dopuszczenie termo-modernizacji budynków w całym obszarze zmiany planu.

3) stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych przez ruch drogowy nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach odrębnych,

4) w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczeń należy stosować pasy zieleni izolacyjnej,

4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w strefie potencjalnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych linii nn niskiego napięcia w pasa terenu o szerokości 10,0 m mierzonych od osi po 5,0 m zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku skablowania lub przeniesienia linii;

3) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń zawartych w pkt 1 niniejszego ust, na terenach, gdzie zostaną wykonane pomiary pola elektromagnetycznego wykazujące, że strefa, w której przekroczone są dopuszczalne wielkości pola elektromagnetycznego, ma mniejszy zasięg.

4) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury określone w wymaganiach przepisów odrębnych.

§ 8.

Zmiana planu nie obejmuje występowania złóż surowców naturalnych, nie posiada zagrożeń powodziowych oraz ruchów mas ziemnych.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁWE

Rozdział 5.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WEDŁUG RODZAJÓW FUNKCJI

§ 9.

Ustalenia szczegółowe dotyczące funkcji terenu oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami liczbowymi i literowymi oraz liniami rozgraniczającymi:

1. Teren zabudowy usługowej - komercyjnej, /handlu i innych nieuciążliwych, teren działki Nr 61, załącznik graficzny Nr 1;

1) U - zabudowa usługowa /handlu i inne/:

a) ustala się:

- przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa - komercyjna /handlu i innych nieuciążliwych/,

- przeznaczenie uzupełniające - funkcje i urządzenia służące realizacji przedsięwzięć komercyjnych,

- przeznaczenie dopuszczalne - funkcja mieszkalna zlokalizowana w budynku usług komercyjnych,

- do zabudowy przeznacza się do 65% powierzchni terenu działki inwestycyjnej,

- pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 15% powierzchni terenu działki inwestycyjnej,

- wskaźnik intensywności zabudowy 0,3 - 1,3,

- kubatura budynku usługowego /głównego/ do 2500 m 3 ,

- uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową nie może wykraczać poza granice działki, na której jest prowadzona /nie dotyczy urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej/,

- możliwość realizacji na działce do dwóch obiektów,

- obowiązek wykonania w obrębie działki niezbędnej ilości miejsc parkingowych, w ilości min. 1 miejsca postojowego na każde 50 m2 powierzchni usług,

- możliwość realizacji zmiany sposobu użytkowania całości lub części istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji, nadbudowy, rozbudowy lub rozbiórki,

- wymagane wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej wielosezonowej,

- teren działki inwestycyjnej w części frontowej - od strony komunikacji publicznej dopuszcza się ogrodzić ogrodzeniem ażurowym w wysokości do 1,5 m z wjazdem bramowym lub niskim żywopłotem, bądź utrzymać przestrzeń otwartą z wprowadzeniem małej architektury;

- dopuszcza się wyłącznie na terenie posesji umieszczania tablic i plansz informacyjno - reklamowych o wysokości do 4,0 m oraz akcentów plastycznych związanych z rodzajem usług;

- budynki mogą być realizowane jako jedno- lub wielofunkcyjne wolnostojące lub w zespołach obiektów jako budynki wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej na granicach działek sąsiednich,

- wysokość całkowita zabudowy (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do II kondygnacji tj. do 12,0 m z możliwością przeznaczenia ostatniej (drugiej) kondygnacji na poddasze użytkowe np. mieszkalne,

- zaleca się aby dachy nowych budynków wznosić jako jedno -, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 55 o w przypadkach uzasadnionych wymogami technologicznymi dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań w tym dachów płaskich do 30 o ,

- stworzyć w miarę możliwości warunki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych,

- wymagana jest szczególna dbałość o formę architektoniczną obiektów, kolorystykę obiektów oraz estetykę zagospodarowania otoczenia,

- zalecenie stosowania naturalnych i tradycyjnych materiałów jak drewno, kamień, materiały ceramiczne lub inne posiadające atest,

- możliwość lokalizowania parterowych obiektów towarzyszących, do wysokości całkowitej (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do 7,0 m, bez poddasza użytkowego z dachem stromym - dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, o architekturze dostosowanej do budynku podstawowego.

Dział III.
INFRASTRUKTURA

Rozdział 6.
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

§ 10.

1. Układ dróg i ulic w granicach opracowania planu:

1) Ustalenia ogólne: Zgodnie z potrzebami nowej zabudowy, rezerwuje pasy dróg zgodnie z zamierzeniami zarządców drogi, jak również dla osiągnięcia odpowiedniej klasy technicznej:

2) Ustala się docelowy przebieg dróg gminnych:

a) 01KD - G (L) kl. techn. L (lokalna) ul. Targowa - szerokość pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających - 12,0 - 13,0 m i szerokości jezdni 7,0 - 7,5 m,

b) 02KD - G (D) kl. techn. D (dojazdowa) ul. 1 Maja - szerokość pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających - 12,5 - 15,0 m i szerokości jezdni 8,0 m,

2. Ustalenia szczegółowe w zakresie dróg publicznych:

1) Odcinek drogi gminnej 01KD - G (L) - kl. techn. L (lokalna) - ul. Targowa, istniejąca:

a) ustalenia parametrów kl. drogi L

- szerokość pasa ruchu - 3,5 - 3,75 m,

- szerokość jezdni - 7,0 - 7,5 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających -12,0 - 13,0 m,

- chodniki obustronne

b) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 5,0 m,

2) Odcinek drogi gminnej 02KD - G (D) - kl. techn. D (dojazdowa) - ul. 1 Maja, istniejąca:

a) ustalenia parametrów kl. drogi D

- szerokość pasa ruchu - 4,0 m,

- szerokość jezdni - 8,0 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających -12,5 - 15,0 m,

- chodniki obustronne

b) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 6,0 m,

Rozdział 7.
INFRASTRUKTURA TECHNICZA

§ 11.

Zaopatrzenie w wodę

1. Dla terenu objętego zmianą planu ustala się system zaopatrzenia w wodę z głównych magistrali wodociągowych.

2. Ustala się adaptacje i zachowanie istniejących magistrali wodociągowych.

3. Dopuszcza się zmiany przebiegu tras przewodów rozdzielczych o mniejszych średnicach w przypadku kolizji z planowaną zabudową.

§ 12.

Gospodarka ściekowa

1. Dla terenu zmiany planu ustala się pełną obsługę w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych.

2. Dla obiektów usługowych z utwardzonymi placami postojowymi lub manewrowymi, ustala się obowiązek lokalnych układów odprowadzenia ścieków deszczowych (zakończonych separatorami zanieczyszczeń) przed odprowadzeniem wód powierzchniowych do gruntu, lub kanalizacji deszczowej.

3. W okresie przejściowym do czasu powstania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach odrębnych.

§ 13.

Elektroenergetyka

1. Należy przewidzieć możliwość remontu, modernizacji oraz rozbudowy w zależności od potrzeb istniejących sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych, przewidzianych do dalszych eksploatacji. Lokalizacja obiektów w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w PN-E-05100-1oraz PN - 76/E-05125 tj. przy zachowaniu odpowiednich odległości: Strefa wolna od zabudowy wynosi odpowiednio dla linii napowietrznej15 kV - pas 15,0 m (po 7,5 m od osi linii).

2. Możliwość uzyskiwania energii elektrycznej dla potrzeb własnych z innych dostępnych stosowanych źródeł, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami zawartymi w Wojewódzkim Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego.

§ 14.

Zaopatrzenie w ciepło

1. W nowych kotłowniach należy stosować rozwiązania zapewniające niską emisję zanieczyszczeń, z zaleceniem wykorzystywania paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, węgiel wysokokaloryczny itp.).

2. Należy dążyć do sukcesywnej przebudowy istniejących kotłowni opalanych paliwami stałymi na opalane paliwami o niskiej emisji zanieczyszczeń.

§ 15.

Gospodarka odpadami stałymi

1. Dopuszcza się dotychczasowe zasady gospodarki komunalnymi, polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i wywożeniu ich na wysypisko.

2. Należy dążyć do wyposażenia posesji w urządzenia do zbierania i segregacji odpadów oraz powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy. Takie zagospodarowanie odpadów byłoby zgodne ze sposobem wskazanym w "Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu tomaszowskiego".

§ 16.

Telekomunikacja

1. Przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej.

2. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z miejscowym planem zagospodarowania inwestor wystąpi do zarządcy sieci o określenie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń teletechnicznych.

3. Uwzględnić możliwość lokalizacji i budowy nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnej wraz z rezerwacją terenu pod powyższe media.

4. Możliwość lokalizacji sieci telekomunikacyjnej zarówno w tradycyjnych jak i nowych technologiach, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury światłowodowej.

5. Na terenie objętym opracowaniem zakłada się utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej /urządzeń i sieci/ oraz jej rozbudowę wraz z masztami i antenami dostępu.

6. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych prze operatora telekomunikacyjnego według przepisów odrębnych.

Dział IV.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 17.

Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu opłaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie sprzedaży tej nieruchomości:

- 1 % - dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową.

§ 18.

Nie nastąpiło rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu z powodu braku ich wniesienia.

§ 19.

Na obszarze w zakresie objętym zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów uchwalonego Uchwałą Nr IX/54/03 Rady Gminy Łaszczów z dnia 25. 08. 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 152/03 poz.3204).

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaszczowa.

§ 21.

1. Miejscowy plan zagospodarowania, objęty niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady


Adam Piasecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki NR 61 połozonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki Nr 61 położonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

W wyznaczonym terminie składania uwag do projektu zmiany planu nie wpłynęły żadne uwagi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Z wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki Nr 61 położonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową wynika, że nie przewiduje się wydatków pochodzących z obciążenia budżetu gminy w zakresie realizacji infrastruktury technicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »